compliance inom randstad.

Randstad är en internationell organisation med en global tonvikt på excellence. Som sådan förväntar vi oss att alla våra representanter uppträder etiskt, lagligt och i enlighet med våra kärnvärden: to know, to serve, to trust, simultaneous promotion of all interests och striving for perfection.

business principles.

Randstads affärsprinciper bygger på och stödjer våra kärnvärden. De hjälper oss att leva upp till våra kärnvärden och att säkerställa att kraven i den värld vi arbetar i och vårt affärsmässiga och personliga agerande matchar och förstärker varandra.

For english version click here.

läs mer

principer för artificiell intelligens.

Principerna definierar vårt engagemang för ansvarsfull användning av AI. De utgår från Randstads värderingar och affärsprinciper. Vi ser dem som en gemensam grund för vårt företag och alla våra intressegrupper när vi navigerar i den snabbt utvecklande tekniska världen av AI. AI-principerna är ett ständigt pågående arbete och vi kommer att fortsätta förfina dem när AI-relaterade teknologier, lagar och förordningar utvecklas över tid.

läs mer

misconduct reporting procedure

I vår Misconduct Reporting Procedure anges vad du ska göra om du misstänker eller har bevis på en allvarlig överträdelse inom eller i relation till Randstadkoncernen.

läs mer

hantering av personuppgifter.

Eftersom personuppgifter är av central betydelse för Randstads och dess verksamhet, är vi djupt engagerade i att skydda personuppgifter om våra medarbetare, kandidater, kunder och leverantörer.

For english version click here.

läs mer

policy för samhällsansvar och filantropiska initiativ.

Syftet med corporate citizenship & philanthropy policy är att definiera gemensamma regler inom Randstad för att identifiera samhällsansvar och filantropiska initiativ som, i linje med vårt mission, kärnvärden, affärsprinciper och interna policies, syftar till att tillgodose behoven i samhällen där Randstad är verksam.

läs mer

policy för mänskliga rättigheter.

I linje med Randstads kärnvärden och Human Forward-strategi anser vi att alla individer har rätt att behandlas med värdighet och respekt. Som den globala ledaren inom HR-tjänstbranschen uppmärksammar vi vår roll i samhället och vårt ansvar att respektera mänskliga rättigheter. Vi har åtagit oss att förebygga eller mildra negativa effekter på mänskliga rättigheter som orsakas av eller är kopplade till vår verksamhet och tjänster och adresserar sådana effekter om de inträffar. I vår policy för mänskliga rättigheter redogör vi för de viktigaste principerna för Randstad, dess medarbetare och kandidater när det gäller mänskliga rättigheter samt våra förväntningar gentemot våra intressegrupper.

For english version klick here.

läs mer

hälsa & säkerhets policy.

Randstad strävar efter att skapa en säker, skadefri och hälsosam arbetsmiljö samt välbefinnande på jobbet för alla intressegrupper; kandidater, medarbetare, kunder och leverantörer. Även om det juridiska ansvaret och ansvaret för olika intressegrupper kan variera per land, är osäkra jobb aldrig ett alternativ.

läs mer

supplier code.

Hållbarhet har varit ett av Randstads kärnvärden sedan företaget grundades: vi arbetar på ett sådant sätt att alla intressegruppers intressen, direkt eller indirekt involverade i vår verksamhet, är beaktade samtidigt. Som branschledande inom HR-tjänster med mission att "shaping the world of work" uppmärksammar vi behovet av att göra affärer med integritet.

läs mer

global skatt policy.

Randstad är en av de globala ledarna inom HR-tjänster. Våra kärnvärden fastställdes redan vid företagets begynnelse. De fortsätter att fungera som en kompass för alla medarbetare inom Randstad, för att vägleda vårt beteende och forma vår kultur. Ett av dessa kärnvärden är - "the simultaneous promotion of all interests" - våra intressegrupper är centrala i vår strategi, vi tjänar deras intressen och skapar varaktigt värde för dem alla - våra kunder, våra kandidater, våra medarbetare och andra intressegrupper inklusive regeringar - utifrån att vår verksamhet måste gynna samhället som helhet.

läs mer

miljöpolicy.

Då världens naturresurser är begränsade och sköra anser Randstad att skyddet för miljön måste vara förenligt med företagets övergripande mål och värderingar samt vara en viktig del i dess totala verksamhet.

läs mer

mångfald och inkludering

Randstad uppmärksammar sitt ansvar när det gäller "shaping the world of work" för våra kunder, kandidater, medarbetare, samhälle och andra intressegrupper. Vi utvecklas varje dag genom den energi och kreativitet som mångfald och inkludering bidrar med. Vår mångfald driver oss framåt som ett företag och ett team. Olika idéer, kulturer och perspektiv bidrar till att arbeta bort fördomar och förlegade normer samt hjälper till bygga team och utveckla medarbetare med öppet sinne.

For english version click here.

läs mer

policy om rättvis konkurrens.

Vi känner till och följer konkurrens- och antitrustlagar.

Randstad stöder helt principen att företag ska konkurrera men rättvist. Vi inser att konkurrensbegränsande beteende (som avtal med konkurrenter för att fastställa priser, för att begränsa eller minska konkurrensen eller utbyta opublicerad, kommersiellt känslig information) undergräver marknadens lika villkor och är därför oacceptabelt. Vi kräver därför att alla våra medarbetare följer alla tillämpliga konkurrens- och antitrustlagar.

Randstad har en omfattande policy för rättvis konkurrens som innehåller en tydlig förteckning över praktiska DO och DO NOT för våra medarbetare. Medarbetare på Randstad är förbjudna att dela opublicerad, kommersiellt känslig information eller att ingå samarbetsavtal med konkurrenter. All kontakt med konkurrenter (inklusive genom branschförbund) måste bedrivas på ett korrekt sätt och får inte inbegripa förbjudna diskussioner som avser till exempel priser, anbud till kund, marknadsrestriktioner, tilldelningar eller svartlistning, kunder, konkurrenter eller leverantörer.

policy för gåvor, representation och mot mutor.

Vi varken erbjuder eller tar emot gåvor eller representation eller något av värde som skulle kunna utgöra otillbörlig påverkan eller uppfattas som olämpligt uppförande. Vi lämnar inte bidrag till personer som kandiderar till offentliga eller privata befattningar, till politiska partier eller andra politiska intressen.

Alla representanter från Randstad är skyldiga att agera med största integritet. Under inga omständigheter får de erbjuda, ta emot eller godkänna något som kan uppfattas som bestickning eller muta. Randstad har en omfattande policy för gåvor, representation och mot mutor, med en tydlig lista över praktiska DO och DO NOT för att säkerställa att medarbetare inte är involverade - varken medvetet eller omedvetet - i sådana situationer.