bemanning

Företag världen över anpassar sina bemanningsstrategier för att kunna möta nya utmaningar i en snabbt föränderlig global ekonomi. En metod som allt fler HR-specialister och chefer använder för att optimera personalhanteringen är flexibla bemanningslösningar.

Under 2020 använde 76 % av HR-cheferna flexibla bemanningslösningar för att stärka sin personalstyrka och öka förmågan att kunna anpassa sig till nya förhållanden och utmaningar på en ständigt föränderlig marknad. Företagsledare börjar inse att den ideala bemanningsstrategin kräver en balans mellan fast anställd och inhyrd personal. Här kan det vara till stor hjälp att samarbeta med ett bemanningsföretag för att optimera de interna resurserna.

Har din verksamhet inte redan omvärderat sin bemanningsstrategi är det hög tid att göra det för att hålla er konkurrenskraftiga och stå redo för framtidens utmaningar. Här hittar du allt du behöver veta om bemanning och hur det kan bidra till ditt företags framgång.

Ladda sidan som PDF
1

vad är bemanning?

 Bemanning innebär att företag hyr in personal. Företag använder inhyrd personal för att kunna möta föränderliga affärs- och driftsutmaningar, och som ett alternativ till att tillsvidareanställa personal. Inhyrd personal står inte på företagets lönelista utan är uppdragstagare, oberoende frilansare, gigarbetare eller konsulter från ett bemanningsföretag, som sedan fakturerar företaget.

Det finns flera skäl till att företag använder inhyrd personal och bemanning som en del av sin HR-strategi, exempelvis för att

 • fylla en tillfällig lucka i personalplaneringen, t.ex. under en fast medarbetares föräldraledighet,
 • hantera ett tillfälligt ökat behov av arbetskraft (t.ex. säsongsarbete),
 • testa om en inhyrd medarbetare, exempelvis en konsult, skulle passa för en tillsvidareanställning,
 • fylla behoven hos ett litet företag och samtidigt undvika kostsamma heltidsanställningar,
 • få tillgång till kompetenta medarbetare som föredrar ett flexibelt schema, t.ex. småbarnsföräldrar eller studenter.
en man i mörk kostym är inne i ett samtal med en kollega på kontoret
en man i mörk kostym är inne i ett samtal med en kollega på kontoret
2

varför behöver du en flexibel bemanningsstrategi?

Om du har en flexibel bemanningsstrategi kommer din personalstyrka att stå bättre rustad inför framtiden, och det ger er förutsättningar att kunna anpassa er för att klara framtidens oförutsägbara utmaningar – samtidigt som du slipper tidsåtgången, arbetet och kostnaderna som nyanställningar medför.

Tack vare gigekonomin och den ökade tillgänglighet som distansarbetet har medfört finns det nu fler kompetenta arbetstagare och ett bredare urval av talanger än någonsin tidigare. Det ger ännu större möjligheter än tidigare att dra nytta av de fördelar som följer med en flexibel bemanningsstrategi.

problemet med oflexibla bemanningsstrategier

Att identifiera och rekrytera de rätta talangerna är fortfarande en av de största utmaningarna i en modern verksamhet: 80 % av de verkställande direktörerna oroar sig för kompetensbrist, rapporterar The Economist. Att ge någon en tillsvidareanställning är ett stort åtagande när det gäller ekonomi, produktivitet och tid, samtidigt förlorar företag pengar och produktivitet även när en tjänst förblir otillsatt.

I takt med att det globala affärsklimatet blir alltmer oförutsägbart kan stora störningar och situationer där tjänster förblir otillsatta eller medarbetare väljer att sluta ge upphov till kompetensgap som kan bli förödande för företaget.

quote icon

"De flesta organisationer kommer att behöva justera sina bemanningsstrategier och lägga fokus på att öka sin förmåga att anpassa sig till förändrade förhållanden på marknaden."

McKinsey

De flesta organisationer kommer att behöva justera sina bemanningsstrategier och lägga fokus på att öka sin förmåga att anpassa sig till förändrade förhållanden på marknaden, skriver McKinsey i en analys av branschen för tillfällig arbetskraft. Inhyrd personal och flexibla bemanningslösningar har varit till nytta för oräkneliga företags ekonomiska återhämtning i kölvattnet efter covid-19-pandemin.

affärsmöjligheterna med bemanning

Bemanning ökar flexibiliteten, optimerar kostnaderna och gör att företaget snabbare får tillgång till den kompetens som krävs i samband med kriser eller förändrade verksamhetskrav. Genom bemanning och inhyrd personal kan företag omkalibrera sin egen personalstyrka för att effektivt framtidssäkra verksamheten. De bestående fördelarna med en flexibel bemanningsstrategi är bland annat följande:

 • Du får snabb tillgång till specialistkompetens.
 • Du betalar bara för den arbetskraft du behöver, när du behöver den.
 • Du får ett försprång gentemot konkurrenter som har en mindre flexibel och mer sårbar bemanningsstrategi.
 • Du får en chans att testa potentiella nya medarbetare, så att du säkert väljer rätt när du ger personal tillsvidareanställning.
 • Du bygger relationer med arbetstagare och bemanningsföretag utan att behöva tillsvidareanställa.
 • Du kan avlasta din fast anställda personal eller tillfälligt ersätta dem när de måste ta ledigt.
 • Du samarbetar med ett bemanningsföretag och kan dra nytta av dess erfarenhet, kontakter och omfattande marknadsinsikter.
quote icon

"En av fördelarna med inhyrd personal att de ger företagen större flexibilitet i tider av ekonomisk osäkerhet."

McKinsey

Som McKinsey skriver är en av fördelarna med inhyrd personal att de ger företagen större flexibilitet i tider av ekonomisk osäkerhet. Allteftersom flexibilitet blir viktigare kommer sannolikt allt fler arbetsgivare att börja använda flexibla bemanningslösningar med dessa fördelar i åtanke.

en blond kvinna i närbild, i motljus på kontoret
en blond kvinna i närbild, i motljus på kontoret

bevisade affärsfördelar

En flexibel bemanningsstrategi ger förbättringar på fler områden än bemanning och personalhantering. Att arbeta mer proaktivt istället för att endast täcka kortsiktiga behov bygger upp en motståndskraft och ett långsiktigt stöd för att nå företagets övergripande mål.

Enligt Deloitte har organisationer vars bemanningsstrategi omfattar inhyrd personal visat sig vara väl positionerade för det moderna näringslivets utmaningar. De står också bättre rustade än konkurrenterna att möta framtidens cykliska svängningar på arbetsmarknaden.

Exempelvis kan ledningen snabbt dra upp eller ned på sina investeringar i flexibel arbetskraft, för att i realtid anpassa sig till hur affärsmöjligheter och krav utvecklas. De kan också förenkla sin hantering av HR-resurser och visualisera olika typer av flexibla bemanningslösningar som ett enda kostnadsställe.

distansarbete är här för att stanna

Under 2020 visade ”team på olika arbetsplatser i allt högre grad att de inte behöver det traditionella kontorsarbetets stela 9 till 5-struktur för att leverera resultat” skriver SIA. ”När många nästan över en natt övergick till att arbeta flexibelt eller hemifrån fick arbetsgivarna nya belägg för hur enormt värdefulla distansarbetare och inhyrd personal kan vara för deras företag.”

Världen har fått upp ögonen för distansarbetets nytta och fördelar – inte minst det faktum att det nu går att rekrytera personer oberoende av geografiska gränser. Med en flexibel bemanningsstrategi som omfattar distansarbete kan företagen nå de rätta talangerna, oavsett var de befinner sig och får på så sätt tillgång till ett mycket större utbud av kompetens.

Faktum är att 81 % av företagen hyrde in personal på distans under covid-19-pandemin, rapporterar McKinsey. I nuläget är bemanningsbranschens ledare överens om att distansarbetet kommer att fortsätta samtidigt som virtuell rekrytering kommer att bli allt vanligare.

Det är dock en utmaning för många företag att anpassa sina rekryteringsprocesser, inklusive intervjuer och rutiner för anställning och introduktion, till en virtuell miljö. Med en flexibel bemanningsstrategi och hjälp från ett bemanningsföretag slipper företag lägga tid och resurser på att ställa om och investera i ny teknik för att rekrytera på distans, eftersom bemanningsföretaget kan utföra huvuddelen av rekryteringsarbetet.

3

så bygger du upp en flexibel bemanningsstrategi

Vi har konstaterat att en flexibel bemanningsstrategi med inhyrd personal är en viktig tillgång i det moderna affärslivet. Nu kan du börja utarbeta din egen plan för en flexibel bemanningsstrategi, så att du kan ta del av de fördelar det ger. Börja med att identifiera dina egna unika behov och sedan se över och uppdatera din strategi för inhyrd personal, så att den ligger i linje med dina drifts- och affärsmål.

Sätt samman ett internt team som kan granska möjligheterna till en flexibel bemanningsstrategi och att hyra in personal inom hela företaget. Identifiera era kompetensgap och fastslå vilka roller som kan tillsättas med inhyrd personal och vilka som bör tillsättas med fast anställda. Fundera också över den befintliga sammansättningen inom företaget – behöver alla roller besittas av fast personal, eller skulle det vara gynnsamt att överföra några av dessa till konsulter eller inhyrd personal? Även om dina behov av inhyrd personal och en flexibel bemanningsstrategi i nuläget bara rör en enda avdelning, roll eller process kan de relationer du bygger upp komma till nytta i ett senare skede när behov uppstår i en annan del av företaget.

så kommer du igång med bemanning

Vid traditionella anställningar måste företagets ledare och rekryterande chefer hitta, investera i och upprätta formella relationer till enskilda anställda. Vid bemanning flyttas fokus för relationen mellan arbetsgivaren och den anställda istället till en kandidatpool – t.ex. ett utbud av frilansare och uppdragstagare. Denna pool kan också omfatta bemanningsföretag som tar med sig sina befintliga relationer med granskade konsulter och andra typer av flexibla medarbetare till förhandlingsbordet.

Detta innebär att företaget kan närma sig en flexibel bemanningsstrategi som en helhetslösning, snarare än som en rad enskilda relationer som var och en syftar till att tillsätta en specifik roll i företaget. Mot bakgrund av detta tillvägagångssätt finns det ett par frågor som du bör ställa dig:

 • Hur kan en flexibel bemanningsstrategi hjälpa oss att uppfylla vårt företags omedelbara kompetensbehov?
 • Hur kan en flexibel bemanningsstrategi bidra till våra långsiktiga affärsmål?
 • Hur kan en flexibel bemanningsstrategi hjälpa oss att få kontakt med kandidater som vi annars inte hade kunnat nå?
 • Vilka uppgifter passar inhyrd respektive fast anställd personal – oavsett vilka behoven är just i nuläget?
 • Vilka uppgifter kan vi lägga ut på entreprenad för att öka värdet av vår fast anställda personal?
 • Vart ska vi vända oss för att hyra personal?
 • Vilka krav ställer det avseende juridik, ekonomi och personalförvaltning att hyra in personal?
 • Hur ska vi framgångsrikt vårda relationerna till inhyrd personal och bemanningsföretag?

Även företag som prioriterar fast anställd personal kan med hjälp av en flexibel bemanningsstrategi skydda sig mot kompetensbrist som kan orsaka störningar och problem i verksamheten. Att bygga en flexibel bemanningsstrategi handlar lika mycket om att skydda företagets framtid som att uppfylla specifika kompetensbehov.

4

attrahera och behålla konsulter och inhyrd personal

När flexibel arbetskraft i form av inhyrd personal blir viktigare för företagen måste de också bli bättre på att locka till sig och behålla dessa arbetstagare. Till att börja med måste deras HR-chefer och medarbetare lära sig mer om de unika behoven hos konsulter och andra flexibla medarbetare. Företagen ser bemanning som en affärslösning, men arbetstagarna som de interagerar med är kompetenta individer som söker roller som motsvarar just deras karriärmål.
varför väljer arbetstagare konsultuppdrag och andra flexibla roller?

Det finns flera skäl att söka sig till tillfälliga eller flexibla roller. Exempelvis kan det handla om kvalificerade yrkesutövare som blivit uppsagda och som behöver överbrygga glappet till nästa jobb, eller talangfulla nyutexaminerade arbetstagare som behöver yrkeserfarenhet i början av karriären. Fördelar som flexibla medarbetare ofta söker hos ett företag är exempelvis

 • möjligheter att bygga relevant yrkeserfarenhet,
 • tillgång till utbildning och andra personalförmåner,
 • vägar till tillsvidareanställning,
 • referenser och rekommendationer från chefer,
 • erfarenhet från välkända och attraktiva företag,
 • möjlighet att prova olika jobb för att kunna avgöra vad de vill göra i framtiden,
 • mer tid att resa, studera, ta hand om barn eller vårda anhöriga.

Det är inte alltid lätt för ett företag att avgöra vilka kandidater som är rätt för just deras verksamhet och hur varje enskild arbetstagares motiv passar ihop med företagets mål. Det finns vissa praktiska överväganden och viktiga steg som du kan ha som vägledning när du vill ta fram en egen rekryteringsstrategi. Ett bemanningsföretag kan hjälpa dig att komma igång medan du bygger upp en kunskap om marknaden för flexibel arbetskraft och ett starkt employer brand bland dessa kandidater.

bygg upp ett starkt employer brand för flexibla arbetstagare

Oavsett om du bygger långvariga relationer till enskilda flexibla medarbetare eller ej kommer du att bygga upp ditt employer brand bland dessa arbetstagare, baserat på de erfarenheter och möjligheter ditt företag erbjuder. När marknadens efterfrågan på flexibla medarbetare växer bör du se till att ditt employer brand är attraktivt för sådana arbetstagare.

Ditt interna team kan optimera interaktionen med konsulter och inhyrd personal och bygga upp en egen kandidatpool med dessa arbetstagares behov i åtanke.

 • attrahera flexibla medarbetare: Fundera över hur ditt EVP (Employer Value Proposition) bör förändras för att passa en flexibel personalstyrka. Du kan t.ex. lyfta fram utbildnings- och utvecklingsmöjligheter när du utannonserar tidsbegränsade tjänster. Det är avgörande att du visar upp sådana värden när du vill locka flexibla arbetstagare att söka sig till företaget.
 • behålla flexibla medarbetare: Ta hand om din inhyrda personal och dina flexibla medarbetare så att du kan vara säker på att de förblir tillgängliga för nya uppdrag. Till exempel kan du göra dina inhyrda medarbetares karriärutveckling till en strategisk del av ditt initiativ. Ta reda på deras preferenser och anpassa din strategi därefter.
5

så kan ett bemanningsföretag hjälpa till

I decennier har bemanningsföretag hjälpt organisationer att fylla luckor i personalplaneringen, men även att matcha rätt kompetens som lett till framgångsrika tillsvidareanställningar. Bemanningsföretagen har utvecklats i takt med moderna företags behov och har numera kapacitet inom avgörande områden som:

 • att snabbt och effektivt sätta företag i kontakt med kompetenta arbetstagare,
 • att intervjua och granska kandidater till förmån för de företag som behöver arbetskraft,
 • att uppfylla de formella krav som ställs när rekryteringsprocesser läggs ut på entreprenad,
 • att vårda en sammansvetsad gemenskap av entusiastiska och kompetenta arbetstagare,
 • att optimera rutinerna för distansarbete och
 • att skala upp bemanningen och samtidigt ge råd om effektiv personalplanering.

I takt med att den ekonomiska osäkerheten drivit fram nya affärs- och arbetskraftskrav har bemanningsföretagens betydelse ökat ännu mer. Både när ett företag behöver skära ned på sin personalstyrka eller stärka upp med fler medarbetare kan ett bemanningsföretag hjälpa till.

vad är ett bemanningsföretag?

Bemanningsföretag är experter inom uthyrning av personal och allt som hör till området: att hitta, rekrytera och behålla kompetenta arbetstagare och att matcha dessa mot helt rätt verksamhet. Bemanningsföretag har byggt relationer med och har djup kompetens inom specifika arbetsmarknader och branscher. Större bemanningsföretag spänner över flera sektorer, och bygger ofta upp expertis inom samtliga för att kunna erbjuda sina kunder en mer heltäckande bemanningslösning.

Företag förlitar sig på bemanningsföretag för att kunna hålla sig à jour med de bästa personal- och rekryteringsstrategierna, särskilt när arbetsmarknaden blir mer komplex. För ett företag utgör rätt bemanningspartner en strategisk lösning, men ett bemanningsföretag kan också vara samarbetspartner och rådgivare i arbetsmarknadsfrågor för de yrkespersoner som rekryteras.

varför samarbeta med ett bemanningsföretag?

Företag försöker ofta hantera flexibla medarbetare själva genom direkta samarbeten med frilansare. Detta kan vara tillräckligt för kortsiktiga behov och små volymer, men relationerna som byggs är ofta svaga och svåra både att vårda och att upprätthålla när behoven växer.

Bemanningsföretag har den kunskap och expertis som krävs för att erbjuda en strategisk lösning för rekrytering och hantering av inhyrd personal. Ett partnerskap med ett bemanningsföretag tillför därför strategiskt och operativt värde, på ett sätt som enskilt hanterade relationer inte gör.

en man på kontoret som pratar om varför du anlita ett bemanningsföretag
en man på kontoret som pratar om varför du anlita ett bemanningsföretag
6

att samarbeta med randstad

Randstad är världsledande inom bemanning, rekrytering och HR-tjänster. Vi har 60 års erfarenhet och expertis som spänner över flera kontinenter och branscher. Genom att erbjuda unika, lokalt anpassade lösningar kan vi möta alla företags behov inom bemanning – i stor eller liten skala, oavsett företagets storlek. Vi erbjuder våra partners:

 • Tillgång till miljontals kandidater
 • Smarta tekniska lösningar och digitala verktyg
 • Djupgående kunskaper om de senaste metoderna och trenderna i aktuell bransch
 • En global närvaro med lokal expertis

Randstad kan ge dig tillgång till smarta verktyg som lösningar för videointervjuer, automatiserad referenstagning med mera, så att du kan digitalisera viktiga delar av din rekryteringsprocess och få tid över till din kärnverksamhet. Du kan också välja att låta oss ta hand om hela rekryteringsprocessen för ditt företags räkning.

Det är dags att du antar en flexibel bemanningsstrategi, så att du har tillgång till de rätta kandidaterna inför en osäker framtid. Kontakta oss idag om du vill veta mer om hur ett bemanningsföretag som Randstad kan hjälpa dig med ditt personalbehov. Vi berättar gärna mer om våra olika bemanningslösningar med utgångspunkt i just dina behov.

en man och kvinna står vid produktionsbandet i en fabriksmiljö
en man och kvinna står vid produktionsbandet i en fabriksmiljö
7

vanliga frågor om bemanning

vad är skillnaden mellan bemanning och rekrytering?

Bemanning innebär att ett företag hyr in personal för att tillgodose ett kompetensbehov inom verksamheten. Till skillnad från en fast anställning, eller tillsvidareanställning, kräver en bemanningslösning ingen direktrekrytering, anställning eller administrativ hantering av löner och andra aspekter. Istället innebär den ett partnerskap med en tredje part – ett bemanningsföretag eller en uppdragstagare, leverantör eller frilansare.

vilket ansvar har företagen gentemot sina flexibla medarbetare?

Till skillnad från fast anställda får de flesta flexibla medarbetare inte lön och förmåner direkt från de företag som de utför arbete åt. Om de flexibla medarbetarna är uppdragstagare eller frilansare betalar företaget dem på samma sätt som vilken leverantör som helst. Om de kommer från ett bemanningsföretag betalar man istället bemanningsföretaget som i sin tur betalar medarbetarna lön i enlighet med lokala lagar och lönekrav. Företagen måste ge medarbetarna en säker, rättvis och konstruktiv arbetsmiljö.

hur avgör jag vilken typ av bemanning som är rätt för mig?

Oavsett om du väljer att samarbeta med ett bemanningsföretag eller anlita frilansare eller uppdragstagare direkt kan vi på Randstad hjälpa dig. Kontakta Randstad om du vill komma fram till vilken bemanningslösning som är rätt för dig i dialog med en professionell HR-partner.

kontakta oss