bemanning

Företag världen över anpassar sina HR-strategier för att kunna möta nya utmaningar i en snabbt föränderlig global ekonomi. En metod som allt fler HR-specialister och chefer använder för att optimera personalhanteringen är flexibla bemanningslösningar.

Många verksamheter använder idag flexibla bemanningslösningar för att stärka sin personalstyrka och öka förmågan att kunna anpassa sig till nya förhållanden och utmaningar på en ständigt föränderlig marknad. Allt fler företag börjar inse att den optimala lösningen innebär en balans mellan fast anställda och inhyrd personal. 

Har din verksamhet inte redan omvärderat sin bemanningsstrategi är det hög tid att göra det för att hålla er konkurrenskraftiga och stå redo för framtidens utmaningar. Här hittar du allt du behöver veta om bemanning och hur det kan bidra till ditt företags framgång.

spara sidan som PDF
1

vad menas med bemanning?

Bemanning innebär att företag hyr in personal. Företag använder inhyrd personal för att kunna möta föränderliga affärs- och driftsutmaningar, och som ett komplemet till den fasta personalstyrkan. Inhyrd personal står inte på företagets lönelista utan är uppdragstagare, oberoende frilansare, gigarbetare eller konsulter från ett bemanningsföretag, som sedan fakturerar företaget. 

Det finns flera skäl till att företag använder bemanning som en del av sin HR-strategi, exempelvis för att:

 • Fylla en tillfällig lucka i personalplaneringen, t.ex. under en fast medarbetares föräldraledighet,
 • Hantera ett tillfälligt ökat behov av arbetskraft (t.ex. säsongsarbete),
 • Testa om en inhyrd medarbetare, exempelvis en konsult, skulle passa för en tillsvidareanställning,
 • Fylla behoven hos ett litet företag och samtidigt undvika kostsamma heltidsanställningar,
 • Få tillgång till kompetenta medarbetare som föredrar ett flexibelt schema, t.ex. småbarnsföräldrar eller studenter.

är bemanning rätt för din verksamhet?

Läs mer om för- och nackdelar med tillfällig arbetskraft och ta reda på hur det skulle passa er verksamhet.

läs artikeln
en man i mörk kostym är inne i ett samtal med en kollega på kontoret
en man i mörk kostym är inne i ett samtal med en kollega på kontoret
2

fördelarna med bemanning

Bemanning ökar flexibiliteten, optimerar kostnaderna och gör att företaget snabbare får tillgång till den kompetens som krävs i samband med kriser eller förändrade verksamhetskrav. De bestående fördelarna med bemanning är bland annat följande:

 • Du får snabb tillgång till specialistkompetens.
 • Du betalar bara för den arbetskraft du behöver, när du behöver den.
 • Du får ett försprång gentemot konkurrenter som har en mindre flexibel och mer sårbar bemanningsstrategi.
 • Du får en chans att testa potentiella nya medarbetare, så att du säkert väljer rätt när du ger personal tillsvidareanställning.
 • Du bygger relationer med arbetstagare och bemanningsföretag utan att behöva tillsvidareanställa.
 • Du kan avlasta din fast anställda personal eller tillfälligt ersätta dem när de behöver ta ledigt.
 • Du samarbetar med ett bemanningsföretag och kan dra nytta av dess erfarenhet, kontakter och omfattande marknadsinsikter.
quote icon

"De flesta organisationer kommer att behöva justera sina bemanningsstrategier och lägga fokus på att öka sin förmåga att anpassa sig till förändrade förhållanden på marknaden."

McKinsey

Som McKinsey skriver är en av fördelarna med bemanning att det ger företagen större flexibilitet i tider av ekonomisk osäkerhet. Allteftersom flexibilitet blir viktigare kommer sannolikt allt fler arbetsgivare att börja använda flexibla bemanningslösningar med dessa fördelar i åtanke.

3

varför du behöver en flexibel bemanningsstrategi

Att identifiera och rekrytera de rätta medarbetarna är fortfarande en av de största utmaningarna i en modern verksamhet och 80 % av de verkställande direktörerna oroar sig för kompetensbrist, rapporterar The Economist. 

I takt med att det globala affärsklimatet blir alltmer oförutsägbart kan stora störningar och situationer där tjänster förblir otillsatta eller medarbetare väljer att sluta ge upphov till kompetensgap som kan bli förödande för företaget. 

Om du har en flexibel och genomarbetad bemanningsstrategi på plats kommer din personalstyrka att stå bättre rustad inför framtiden, och det ger er förutsättningar att kunna klara framtidens oförutsägbara utmaningar – samtidigt som du slipper tidsåtgången, arbetet och kostnaderna som nyanställningar medför.

bevisade affärsfördelar 

En flexibel bemanningsstrategi ger förbättringar på fler områden än bemanning och personalhantering. Att arbeta mer proaktivt istället för att endast täcka kortsiktiga behov bygger upp en motståndskraft och ett långsiktigt stöd för att nå företagets övergripande mål.

Enligt Deloitte har organisationer vars bemanningsstrategi omfattar inhyrd personal visat sig vara väl positionerade för det moderna näringslivets utmaningar. De står också bättre rustade än konkurrenterna att möta framtidens cykliska svängningar på arbetsmarknaden. 

Exempelvis kan ledningen snabbt dra upp eller ned på sina investeringar i flexibel arbetskraft, för att i realtid anpassa sig till hur affärsmöjligheter och krav utvecklas. De kan också förenkla sin hantering av HR-resurser och visualisera olika typer av flexibla bemanningslösningar som ett enda kostnadsställe.

inkludera distansarbete i din bemanningsstrategi

Världen har fått upp ögonen för distansarbetets nytta och fördelar – inte minst det faktum att det nu går att rekrytera personer oberoende av geografiska gränser. Med en flexibel bemanningsstrategi som omfattar distansarbete kan företagen nå de rätta kandidaterna, oavsett var de befinner sig och får på så sätt tillgång till ett mycket större utbud av kompetens.

I Randstads employer branding-undersökning från 2023 kan vi se att distansarbete fullt ut minskar men att det hybridbaserade arbetssättet ligger på en stabil nivå, vilket indikerar att det är här för att stanna. 

Det är dock en utmaning för många företag att anpassa sina rekryteringsprocesser, inklusive intervjuer och rutiner för anställning och introduktion, till en digital miljö. Med en flexibel bemanningsstrategi och hjälp från ett bemanningsföretag slipper företag lägga tid och resurser på att ställa om och investera i ny teknik för att rekrytera på distans, eftersom bemanningsföretaget kan utföra huvuddelen av rekryteringsarbetet.

4

så bygger du upp en flexibel bemanningsstrategi

Vi har konstaterat att en flexibel bemanningsstrategi är en viktig tillgång i det moderna affärslivet. Nästa steg är att bygga upp en egen strategi. Till att börja med är det viktigt att identifiera era egna unika behov och sedan se över och uppdatera er strategi för inhyrd personal, så att den ligger i linje med era drifts- och affärsmål.

Sätt samman ett internt team som kan granska möjligheterna att hyra in personal inom hela, eller delar av, företaget. Identifiera era kompetensgap och fastslå vilka roller som kan tillsättas med inhyrd personal  och vilka som bör tillsättas med fast anställda. 

Fundera också över den befintliga sammansättningen inom företaget – behöver alla roller besittas av fast personal, eller skulle det vara gynnsamt att överföra några av dessa till konsulter eller inhyrd personal? Även om dina behov av inhyrd personal och en flexibel bemanningsstrategi i nuläget bara rör en enda avdelning, roll eller process kan de relationer du bygger upp komma till nytta i ett senare skede när behov uppstår i en annan del av företaget.

så kommer du igång

Vid traditionella anställningar måste företagets ledare och rekryterande chefer hitta, investera i och upprätta formella relationer till enskilda anställda. Vid bemanning flyttas fokus för relationen mellan arbetsgivaren och den anställda istället till en kandidatpool – t.ex. ett utbud av frilansare och uppdragstagare. Denna pool kan också omfatta bemanningsföretag som tar med sig sina befintliga relationer med konsulter och andra typer av flexibla medarbetare till förhandlingsbordet.

Detta innebär att företaget kan närma sig en flexibel bemanningsstrategi som en helhetslösning, snarare än som en rad enskilda relationer som var och en syftar till att tillsätta en specifik roll i företaget. Mot bakgrund av detta tillvägagångssätt finns det ett par frågor som du bör ställa dig:

 • Hur kan en flexibel bemanningsstrategi hjälpa oss att uppfylla vårt företags omedelbara kompetensbehov?
 • Hur kan en flexibel bemanningsstrategi bidra till våra långsiktiga affärsmål?
 • Hur kan en flexibel bemanningsstrategi hjälpa oss att få kontakt med kandidater som vi annars inte hade kunnat nå?
 • Vilka uppgifter passar inhyrd respektive fast anställd personal – oavsett vilka behoven är just i nuläget?
 • Vilka uppgifter kan vi lägga ut på entreprenad för att öka värdet av vår fast anställda personal? 
 • Vart ska vi vända oss för att hyra personal?
 • Vilka krav ställer det avseende juridik, ekonomi och personalförvaltning att hyra in personal?
 • Hur ska vi framgångsrikt vårda relationerna till inhyrd personal och bemanningsföretag?

Även företag som prioriterar fast anställd personal kan med hjälp av en flexibel bemanningsstrategi undvika  kompetensbrist som kan orsaka störningar och problem i verksamheten. Att bygga en flexibel bemanningsstrategi handlar lika mycket om att skydda företagets framtid som att uppfylla specifika kompetensbehov.

leende kvinna tittar snett ifrån kameran
leende kvinna tittar snett ifrån kameran
5

attrahera och behålla konsulter och inhyrd personal

När flexibel arbetskraft i form av inhyrd personal blir en allt viktigare del av personalstyrkan måste företagen också bli bättre på att attrahera och behålla dem. Till att börja med måste HR-chefer och medarbetare lära sig mer om de unika behoven hos konsulter och andra flexibla medarbetare. Företagen ser bemanning som en affärslösning, men arbetstagarna som de interagerar med är kompetenta individer som söker roller som motsvarar just deras karriärmål.

hur du engagerar tillfällig personal

Att ha engagerade medarbetare är avgörande för varje verksamhets framgång. Ladda ner vår rapport som går igenom hur du optimerar engagemanget hos konsulter och inhyrd personal.

ladda ner rapporten
6

så kan ett bemanningsföretag hjälpa till

I decennier har bemanningsföretag hjälpt organisationer att fylla luckor i personalplaneringen, men även att matcha rätt kompetens som lett till framgångsrika tillsvidareanställningar. Bemanningsföretagen har utvecklats i takt med moderna företags behov och har numera kapacitet inom avgörande områden som:

 • att snabbt och effektivt sätta företag i kontakt med kompetenta arbetstagare,
 • att intervjua och granska kandidater till förmån för de företag som behöver arbetskraft,
 • att uppfylla de formella krav som ställs när rekryteringsprocesser läggs ut på entreprenad,
 • att vårda en sammansvetsad gemenskap av entusiastiska och kompetenta arbetstagare,
 • att optimera rutinerna för distansarbete och
 • att skala upp bemanningen och samtidigt ge råd om effektiv personalplanering.

I takt med att den ekonomiska osäkerheten drivit fram nya affärs- och arbetskraftskrav har bemanningsföretagens betydelse ökat ännu mer. Både när ett företag behöver skära ned på sin personalstyrka eller stärka upp med fler medarbetare kan ett bemanningsföretag hjälpa till.

vad gör ett bemanningsföretag?

Bemanningsföretag är experter inom uthyrning av personal och allt som hör till området: att hitta, rekrytera och behålla kompetenta arbetstagare och att matcha dessa mot helt rätt verksamhet. Bemanningsföretag har byggt relationer med och har djup kompetens inom specifika arbetsmarknader och branscher. Större bemanningsföretag spänner över flera sektorer, och bygger ofta upp expertis inom samtliga för att kunna erbjuda sina kunder en mer heltäckande bemanningslösning.

Företag förlitar sig på bemanningsföretag för att kunna hålla sig à jour med de bästa personal- och rekryteringsstrategierna, särskilt när arbetsmarknaden blir mer komplex. För ett företag utgör rätt bemanningspartner en strategisk lösning, men ett bemanningsföretag kan också vara samarbetspartner och rådgivare i arbetsmarknadsfrågor för de yrkespersoner som rekryteras.

varför samarbeta med ett bemanningsföretag?

Företag försöker ofta hantera flexibla medarbetare själva genom direkta samarbeten med frilansare. Detta kan vara tillräckligt för kortsiktiga behov och små volymer, men relationerna som byggs är ofta svaga och svåra både att vårda och att upprätthålla när behoven växer.

Bemanningsföretag har den kunskap och expertis som krävs för att erbjuda en strategisk lösning för rekrytering och hantering av inhyrd personal. Ett partnerskap med ett bemanningsföretag tillför därför strategiskt och operativt värde, på ett sätt som enskilt hanterade relationer inte gör.

en man på kontoret som pratar om varför du anlita ett bemanningsföretag
en man på kontoret som pratar om varför du anlita ett bemanningsföretag
7

att samarbeta med randstad

Randstad är världsledande inom bemanning, rekrytering och HR-tjänster. Vi har 60 års erfarenhet och expertis som spänner över flera kontinenter och branscher. Genom att erbjuda unika, lokalt anpassade lösningar kan vi möta alla företags behov inom bemanning – i stor eller liten skala, oavsett företagets storlek. Vi erbjuder våra partners:

 • Tillgång till miljontals kandidater 
 • Smarta tekniska lösningar och digitala verktyg 
 • Djupgående kunskaper om de senaste metoderna och trenderna i aktuell bransch
 • En global närvaro med lokal expertis

Randstad kan ge dig tillgång till smarta verktyg som lösningar för videointervjuer, automatiserad referenstagning med mera, så att du kan digitalisera viktiga delar av din rekryteringsprocess och få tid över till din kärnverksamhet. Du kan också välja att låta oss ta hand om hela rekryteringsprocessen för ditt företags räkning.

Det är dags att du antar en flexibel bemanningsstrategi, så att du har tillgång till de rätta kandidaterna  inför en osäker framtid. Kontakta oss idag om du vill veta mer om hur ett bemanningsföretag som Randstad kan hjälpa dig med ditt personalbehov. Vi berättar gärna mer om våra olika bemanningslösningar med utgångspunkt i just dina behov.

en man och kvinna står vid produktionsbandet i en fabriksmiljö
en man och kvinna står vid produktionsbandet i en fabriksmiljö
8

vanliga frågor om bemanning

Traditionell bemanning innebär att man anställer fast personal. Alternativa bemanningslösningar inkluderar partnerskap med enskilda frilansare, partnerskap med entreprenörer eller leverantörer, och att arbeta med bemanningsföretag som Randstad. Dessa metoder gör det möjligt för företag att ta in nya medarbetare utan att behöva fastanställa, vilket kan vara fördelaktigt under vissa omständigheter.

kontakta oss