randstads globala riktlinjer: AI-principer.

Vägledande principer för artificiell intelligens inom Randstad.

På Randstad tror vi att de bästa resultaten uppnås genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi, med målet att stödja människor och organisationer i att uppnå deras fulla potential. Under åren har vi experimenterat med många avancerade teknologier för att påskynda och förbättra den mänskliga kontakten mellan kandidater, konsulter och kunder. Vi använder avancerad teknik, såsom system för Artificiell Intelligens (AI), och välkomnar digitala strategier utan att kompromissa på mänsklig interaktion där detta fungerar bäst och ger ett mervärde. Denna teknik används i olika delar av vår process och alltid i kontroll av människor.

Då tillämpningen av AI blir allt vanligare, inte bara i vår verksamhet utan över hela världen, väcks frågor om vilken roll AI bör spela i människors liv och vilka riktlinjer som bör tillämpas. För att besvara sådana frågor har Randstad definierat sina egna AI-principer.

Med grund i våra kärnvärden - to know, to serve, to trust, striving for perfection och simultaneous promotion of all interests - och i linje med våra affärsprinciper, återger dessa AI-principer våra ambitioner och definierar vårt engagemang för ansvarsfull användning av AI. Vi ser dem som en gemensam grund för vårt företag och alla våra intressenter när vi navigerar i den snabbt utvecklande världen av AI. Vi tillämpar de principer som är mest lämpliga principerna för sammanhanget och som stämmer överens med den senaste utvecklingen. Våra AI-principer är medvetet tagna ambitioner. Vi ser dem som ett pågående arbete som vi kommer fortsätta att förfina i takt med att tekniken de handlar om utvecklas.

Randstad är engagerade i etisk och ansvarsfull användning av AI. Vi har varit försiktiga med dess tillämpning, dels för att säkerställa att den tjänar våra intressenters bästa och även för att minska möjliga fallgropar som är förknippade med tekniken. Randstad ser inte AI som ett substitut för människor eller mänsklig interaktion i någon del av våra processer. Vi vet från vårt arv att verkliga relationer inte skapas av data och algoritmer - de kräver mänskligt engagemang. Empati. Intuition. Instinkt.

Vår användning av AI är delvis avsedd att hjälpa till att göra interaktioner med kunder och kandidater mer personliga, relevanta och meningsfulla. Vi ser till att kritiska beslut alltid fattas av människor och inte av automatisering.

våra AI-principer.

1. human forward

AI-system bör användas för att ge fördelaktiga resultat för samhället som helhet. För vår bransch innebär detta kandidater, rekryterare och kunder, och för fördelar som att främja inkluderingen av underrepresenterade grupper i samhället och att skapa nya sociala, ekonomiska och utbildningsmässiga möjligheter för människor.

2. mänsklig kontroll

AI-system bör användas för att förstärka mänskliga förmågor och processer bör alltid ligga inom mänsklig styrning och kontroll.

3. transparens och tydlighet

De som använder AI-system bör vara transparenta om användningen av dem och ge meningsfull information:

  • att göra individer medvetna om sina interaktioner med AI-system,
  • att förklara för individer hur AI-systemen når sina resultat, och
  • att ge individer som påverkas negativt av ett AI-system en möjlighet att utmana resultat.

4. rättvisa och inkludering genom design

AI-system måste behandla individer rättvist och respektera principer om icke-diskriminering, mångfald och inkludering. För detta ändamål bör de som använder AI-system implementera lämpliga mekanismer och skyddsåtgärder under hela AI-systemets livscykel.

5. integritet och säkerhet

Användningen av AI-system bör överensstämma med tillämpliga lagar om sekretess och dataskydd, och se till att systemen håller över tid och är säkra.

6. ansvar

De som distribuerar AI-system är alltid ansvariga för användningen av dem.

Randstad kommer att fortsätta investera kraftigt i ny AI-driven teknik, både genom våra interna insatser för produktutveckling och genom att ta del av extern expertis genom förvärv och partnerskap. Detta kommer att göra det möjligt för oss att fortsätta vara innovativa i vårt arbete för att bättre knyta an och kommunicera med människor och hjälpa dem att nå deras fulla potential, främja inkludering och forma arbetslivet.

Det är den mänskliga sidan av vår verksamhet som gör skillnaden. Det är därför vi kombinerar kraften i dagens teknologi med våra medarbetares passion, för att skapa en upplevelse som i sig är mer mänsklig.

Senast uppdaterad: december 2019, digital factory and global legal