business principles

Randstad är världsledande inom HR-tjänster. Genom att kombinera kraften i dagens teknik med passionen hos våra HR-specialister (vår Tech & Touch-strategi) vill vi skapa en upplevelse som till sin natur är mer mänsklig. Vi kallar det Human Forward. Det är vårt slutgiltiga mål att beröra arbetslivet för 500 miljoner människor runt om i världen fram till 2030. Samtidigt som vi arbetar mot det här målet är vi på Randstad medvetna om behovet av att agera med integritet i alla situationer och att respektera de mänskliga rättigheterna, i linje med Randstads kärnvärden och dessa affärsprinciper. 

Randstads kärnvärden – to know, to serve och to trust samt simultaneous promotion of all interests och striving for perfection– hjälper oss att göra det rätta. Affärsprinciperna hjälper oss att leva upp till våra kärnvärden och att säkerställa att kraven i den värld vi arbetar i och vårt affärsmässiga och personliga agerande matchar och förstärker varandra.

På Randstad är vi också medvetna om att vi har ett ansvar för våra externa relationer. Vi strävar efter att upprätthålla affärsprinciperna i kontakter med kandidater, kunder, leverantörer och andra intressegrupper och uppmanar till fortsatt aktiv dialog med intressenter i arbetslivet.

Randstad har undertecknat FN:s Global Compact och respekterar och stöder dess tio principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljön och kampen mot korruption. Vi har förpliktat oss för att se till att principerna i Global Compact ingår i vår strategi och företagskultur och i vårt dagliga arbete på Randstad, och de tio principerna ska därmed betraktas som en ingående del i våra affärsprinciper.

Affärsprinciperna utgör våra miniminormer och gäller för alla som representerar oss, inklusive våra medarbetare, tjänstemän och chefer; ingen har rätt att bryta mot dessa. Vissa av affärsprinciperna kan vid behov förklaras mer ingående i separata Randstad-policyer och rutiner.

kärnvärden

Randstads kärnvärden hjälper oss att göra det rätta. Affärsprinciperna hjälper oss att leva upp till våra kärnvärden och att säkerställa att kraven i den värld vi arbetar i och vårt affärsmässiga och personliga agerande matchar och förstärker varandra. Läs affärsprinciperna vi koppar till våra kärnvärden nedan.

Den som misstänker ett brott mot dessa affärsprinciper kan använda sig av Randstads rutiner för rapportering av felaktigt beteende för att rapportera sin angelägenhet till Randstad.

Om en medarbetare eller kandidat misstänker brott mot dessa affärsprinciper bör denne först ta upp sina misstankar via sina ordinarie (lokala) rapporteringskanaler, antingen via den lokala ledningen eller via ordinarie lokala kontakter, som via HR-avdelningen, den juridiska avdelningen, identifierade förtrogna, kanaler för klagomål, det lokala integritetsombudet osv. Att rapportera till ledningen är oftast den snabbaste och lämpligaste vägen och det bästa sättet att säkerställa en god och öppen arbetsmiljö i hela Randstad-koncernen.

Om det verkar sannolikt att lokala rapportkanaler är olämpliga eller ineffektiva, eller om den som ska rapportera tycker att det är obekvämt att ta upp sina misstankar direkt, kan man ringa integritetslinjen, enligt beskrivningen i Randstads rutiner för rapportering av felaktigt beteende men detta bör betraktas som en sista utväg. Alla misstankar som rapporteras via integritetslinjen behandlas konfidentiellt och kommer med en fullständig försäkran om att ingen vedergällning kommer att drabba den person som i god tro rapporterar ett klagomål. Rapporter utreds snabbt och korrigerande åtgärder vidtas vid behov för få en tillfredsställande lösning. Även om rapporteringen till integritetslinjen kan vara anonym underlättar det avsevärt för utredningen om anmälaren uppger sin identitet.

Randstads rutin för rapportering av felaktigt beteende och kontaktuppgifter för integritetslinjen hittar du på randstad.com och på www.randstad.se.

Här finner du även Misconduct reporting procedure.