business principles.

Click here for English version

Randstad är en branschledande koncern inom HR-tjänster som vill utveckla den globala arbetsmarknaden och vi är medvetna om behovet av att alltid agera hederligt och respektera mänskliga rättigheter. Randstads affärsprinciper bygger på och stödjer våra kärnvärden: to know, to serve, to trust, simultaneous promotion of all interests och striving for perfection; de hjälper oss att göra det rätta. Affärsprinciperna förmedlar ett positivt budskap, hjälper oss att leva upp till våra kärnvärden och att säkerställa att kraven i den värld vi arbetar i och vårt affärsmässiga och personliga agerande matchar och förstärker varandra.

Randstad har tecknat FN:s Global Compact och respekterar och stöder dess tio principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljön och kampen mot korruption. Principerna som rör arbetsrätten överensstämmer med ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet: Föreningsfrihet, organisationsrätt och erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar, avskaffande av alla former av tvångsarbete, effektivt avskaffande av barnarbete och avskaffande av diskriminering i arbetslivet. Vi har förpliktat oss till se till att principerna i Global Compact ingår i vår strategi och företagskultur och i vårt dagliga arbete på Randstad, och de tio principerna ska därmed betraktas som en ingående del i våra affärsprinciper.

På Randstad är vi också medvetna om att vi har ett ansvar för våra externa relationer. Vi strävar efter att upprätthålla affärsprinciperna i kontakter med medarbetare, leverantörer, kunder och andra affärspartners och uppmanar till fortsatt aktiv dialog med intressenter i arbetslivet.

Affärsprinciperna utgör våra miniminormer, men vi måste dessutom alltid se till att följa alla lagar, principer om mänskliga rättigheter och Randstads interna policyer och rutiner; ingen har rätt att bryta mot dessa. Om affärsprinciperna står i strid med lokal lagstiftning ska den lokala lagstiftningen följas men vi ska sträva efter att agera i affärsprincipernas anda. Vissa av affärsprinciperna kan vid behov förklaras mer ingående i separata Randstad-policyer och rutiner.

to know.

Vi är experter. Vi har kunskap om våra kunder, deras företag, våra kandidater och vår verksamhet. I vår verksamhet är det ofta detaljerna som är viktigast. 

 1. Vi känner till och följer de lagar som reglerar vår verksamhet, internationella principer om mänskliga rättigheter och randstads interna policyer och rutiner.
 2. Vi känner till och följer konkurrens- och antitrustlagar
 3. Vi känner till och följer lagar om insiderhandel och marknadsmissbruk när det gäller Randstads aktier eller värdepapper.
 4. Vi säkerställer att våra arkiv (däribland material som innehåller personlig information) upprättas, används, förvaras och annulleras i enlighet med lagen.

to serve.

 Vi lyckas genom att tillhandahålla riktigt god service som överträffar de centrala kraven i vår bransch.

 1. Vi bedriver vår verksamhet på ett hederligt och etiskt sätt och undviker situationer som kan skapa en intressekonflikt eller som kan uppfattas som en konflikt mellan Randstads och våra privata intressen.
 2. Vi erbjuder inte, betalar inte ut eller tar emot mutor eller erbjuder gåvor eller representation som skulle kunna utgöra otillbörlig påverkan eller uppfattas som otillbörlig påverkan.
 3. Vi avböjer gåvor eller representation som skulle kunna utgöra otillbörlig påverkan eller uppfattas som otillbörlig påverkan.

to trust.

 Vi är respektfulla. Vi värdesätter våra relationer och behandlar människor väl. 

 1. Vi behandlar andra hederligt, agerar varsamt och hänsynsfullt och respekterar mänskliga rättigheter. Vi tolererar inte hotelser eller trakasserier i någon som helst form.
 2. Vi respekterar rätten till privatliv, säkerställer att konfidentiell information förblir konfidentiell och missbrukar inte andras information.
 3. Vi missbrukar inte Ranstads egendom för personliga syften.

simultaneous promotion of all interests.

Vi ser till helheten och tar vårt sociala ansvar på allvar. Vår verksamhet måste alltid gynna samhället som helhet.

 1. Vi värdesätter mångfald och diskriminerar inte på grund av ålder, hudfärg, funktionsnedsättning, kön, civilstånd, nationalitet, religion eller sexuell läggning eller andra irrelevanta eller illegala orsaker.
 2. Vi har inget samröre med personer som har någon koppling till terrorism eller annan kriminell verksamhet.
 3. Vi lämnar inte bidrag till kandidater till offentlig eller privat ämbete, till politiska partier eller andra politiska intressen.

striving for perfection.

 Vi strävar alltid efter förbättringar och nytänkande. Vi är här för att tillfredsställa våra kunder och medarbetare i allt vi gör, in i minsta detalj. Det ger oss det lilla extra.

 1. Vi har hälsa och säkerhet som högsta prioritet i vår verksamhet, både för vår stationära personal och för våra uthyrda konsulter.
 2. Vi upprätthåller och tillhandahåller fullständiga, skäliga, lämpliga, korrekta och begripliga kontrakt, arkiv och finansiell information.
 3. Vi tar hänsyn till och arbetar för att minimera vår verksamhets miljöpåverkan.

När det gäller brott mot dessa affärsprinciper bör medarbetare först ta upp misstankar genom sina normala (lokala) rapportkanaler, antingen via den lokala ledningen eller reguljära lokala kontakter, t.ex. via identifierade förtrogna, kanaler för klagomål etc. Att rapportera till ledningen är oftast den snabbaste och lämpligaste vägen och det bästa sättet att säkerställa en god och öppen arbetsmiljö i hela Randstad-koncernen.

Om det verkar sannolikt att lokala rapportkanaler är olämpliga eller ineffektiva bör man använda Randstads rutiner för rapportering av felaktigt beteende, men detta bör betraktas som en sista utväg. Alla misstankar som tagits upp i enlighet med den här rutinen behandlas strikt konfidentiellt och med full försäkran om att den medarbetare som framfört klagomål i god tro inte utsätts för bestraffning.

Rapporter utreds snabbt och korrigerande åtgärder vidtas vid behov för få en tillfredsställande lösning. Även om man i enlighet med rutinen för rapportering av felaktigt beteende kan vara anonym underlättar det utredningen avsevärt om anmälaren uppger sin identitet. Rutinen för rapportering av felaktigt beteende finns på:

Här finner du även Misconduct reporting procedure.