business principles.

Click here for English version

Randstad är världsledande inom HR-tjänster. Genom att kombinera kraften i dagens teknik med passionen hos våra HR-specialister (vår Tech & Touch-strategi) vill vi skapa en upplevelse som till sin natur är mer mänsklig. Vi kallar det Human Forward. Det är vårt slutgiltiga mål att beröra arbetslivet för 500 miljoner människor runt om i världen fram till 2030. Samtidigt som vi arbetar mot det här målet är vi på Randstad medvetna om behovet av att agera med integritet i alla situationer och att respektera de mänskliga rättigheterna, i linje med Randstads kärnvärden och dessa affärsprinciper. 

Randstads kärnvärden – to know, to serve och to trust samt simultaneous promotion of all interests och striving for perfection– hjälper oss att göra det rätta. Affärsprinciperna hjälper oss att leva upp till våra kärnvärden och att säkerställa att kraven i den värld vi arbetar i och vårt affärsmässiga och personliga agerande matchar och förstärker varandra.

På Randstad är vi också medvetna om att vi har ett ansvar för våra externa relationer. Vi strävar efter att upprätthålla affärsprinciperna i kontakter med kandidater, kunder, leverantörer och andra intressegrupper och uppmanar till fortsatt aktiv dialog med intressenter i arbetslivet.

Randstad har undertecknat FN:s Global Compact och respekterar och stöder dess tio principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljön och kampen mot korruption. Vi har förpliktat oss för att se till att principerna i Global Compact ingår i vår strategi och företagskultur och i vårt dagliga arbete på Randstad, och de tio principerna ska därmed betraktas som en ingående del i våra affärsprinciper.

Affärsprinciperna utgör våra miniminormer och gäller för alla som representerar oss, inklusive våra medarbetare, tjänstemän och chefer; ingen har rätt att bryta mot dessa. Vissa av affärsprinciperna kan vid behov förklaras mer ingående i separata Randstad-policyer och rutiner.

to know

Vi är experter. Vi har kunskap om våra kunder, kandidater, leverantörer och andra intressegrupper. I vår verksamhet är det ofta detaljerna som är viktigast.

 1. Vi känner till och följer de lagar som reglerar vår verksamhet, internationella principer om mänskliga rättigheter och Randstads interna policyer och rutiner.
 2. Vi känner till och följer konkurrens- och antitrustlagar.
 3. Vi känner till och följer lagar om insiderhandel och marknadsmissbruk när det gäller Randstads aktier eller värdepapper. 
 4. Vi säkerställer att våra arkiv (däribland material som innehåller personlig information) upprättas, används, förvaras och gallras i enlighet med lagen.

to serve

Vi lyckas genom att tillhandahålla riktigt god service som överträffar de centrala kraven i vår bransch.

 1. Vi bedriver vår verksamhet på ett hederligt och etiskt sätt och undviker situationer som kan skapa en intressekonflikt eller som kan uppfattas som en konflikt mellan Randstads och våra privata intressen.
 2. Vi erbjuder inte, betalar inte ut eller tar emot mutor eller något av värde som skulle kunna utgöra otillbörlig påverkan eller uppfattas som olämpligt uppförande. 
 3. Vi varken erbjuder eller tar emot gåvor eller representation eller något av värde som skulle kunna utgöra otillbörlig påverkan eller uppfattas som olämpligt uppförande.

to trust

Vi är respektfulla. Vi värdesätter våra relationer och behandlar människor väl.

 1. Vi behandlar andra hederligt, agerar varsamt och hänsynsfullt och respekterar mänskliga rättigheter. Vi tolererar inte hotelser eller trakasserier i någon som helst form.
 2. Vi respekterar rätten till privatliv, säkerställer att konfidentiell information förblir konfidentiell och missbrukar inte andras information.
 3. Vi missbrukar inte Ranstads egendom, inklusive maskin- och programvara, system och databaser, för personliga syften.

simultaneous promotion of all interests

Vi ser till helheten och tar vårt sociala ansvar på allvar. Vår verksamhet måste alltid gynna samhället som helhet.

 1. Vi värdesätter mångfald och inkludering. Vi anser att alla ska ha samma möjligheter och diskriminerar inte på grund av ålder, hudfärg, funktionsnedsättning, kön, civilstånd, nationalitet, ras, etniskt ursprung, religion, kulturell bakgrund, sexuell läggning eller andra irrelevanta eller illegala orsaker.
 2. Vi har inget samröre med personer som har någon koppling till terrorism eller annan kriminell verksamhet.
 3. Vi lämnar inte bidrag till kandidater till offentliga eller privata ämbeten, till politiska partier eller andra politiska intressen.

striving for perfection

Vi strävar alltid efter förbättringar och nytänkande. Vi är här för att tillfredsställa våra kunder och kandidater i allt vi gör, in i minsta detalj. Vi gör skillnad.

 1. Vi har hälsa och säkerhet som högsta prioritet i vår verksamhet. Det gäller för både våra egna medarbetare på kontoret och för våra konsulter.
 2. Vi upprätthåller och tillhandahåller fullständiga, skäliga, tidsmässigt lämpliga, korrekta och begripliga kontrakt, arkiv och finansiell information.
 3. Vi tar hänsyn till och arbetar för att minimera vår verksamhets miljöpåverkan.

Den som misstänker ett brott mot dessa affärsprinciper kan använda sig av Randstads rutiner för rapportering av felaktigt beteende för att rapportera sin angelägenhet till Randstad.
Om en medarbetare eller kandidat misstänker brott mot dessa affärsprinciper bör denne först ta upp sina misstankar via sina ordinarie (lokala) rapporteringskanaler, antingen via den lokala ledningen eller via ordinarie lokala kontakter, som via HR-avdelningen, den juridiska avdelningen, identifierade förtrogna, kanaler för klagomål, det lokala integritetsombudet osv. Att rapportera till ledningen är oftast den snabbaste och lämpligaste vägen och det bästa sättet att säkerställa en god och öppen arbetsmiljö i hela Randstad-koncernen.

Om det verkar sannolikt att lokala rapportkanaler är olämpliga eller ineffektiva, eller om den som ska rapportera tycker att det är obekvämt att ta upp sina misstankar direkt, kan man ringa integritetslinjen, enligt beskrivningen i Randstads rutiner för rapportering av felaktigt beteende men detta bör betraktas som en sista utväg. Alla misstankar som rapporteras via integritetslinjen behandlas konfidentiellt och kommer med en fullständig försäkran om att ingen vedergällning kommer att drabba den person som i god tro rapporterar ett klagomål. Rapporter utreds snabbt och korrigerande åtgärder vidtas vid behov för få en tillfredsställande lösning. Även om rapporteringen till integritetslinjen kan vara anonym underlättar det avsevärt för utredningen om anmälaren uppger sin identitet.

Randstads rutin för rapportering av felaktigt beteende och kontaktuppgifter för integritetslinjen hittar du på randstad.com och på www.randstad.se.

Här finner du även Misconduct reporting procedure.