om randstad.

Med över 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom bemanning, rekrytering och HR-lösningar. Målsättningen är att bidra till en bättre arbetsmarknad, detta genom att hitta rätt matchning mellan företag och arbetssökande. Detta sammanfattas med bolagets mission – shaping the world of work.

2019-11-19 | Nästan tre gånger så många kvinnor som män upplever sig ha fått kränkande frågor under en arbetsintervju – och fler än var fjärde svensk upplever att de nekats anställning på grund av diskriminering. Samtidigt är det endast två procent av svenskarna som rankar jämställdhet som den viktigaste faktorn på arbetsplatsen. Det visar en Sifo-undersökning gjord på uppdrag av rekryterings- och bemanningsföretaget Randstad.

Enligt diskrimineringslagen får ingen arbetstagare eller arbetssökande missgynnas eller behandlas sämre av arbetsgivare på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Ändå säger sig var fjärde svensk ha nekats anställning på grund av diskriminering, enligt en Sifo-undersökning som Randstad låtit göra.

I samma undersökning uppger närmare var femte kvinna (19 %) att de fått frågor som de har upplevt som kränkande under en anställningsintervju. Bland männen svarar 7 procent ja på samma fråga.

För mer än hälften av kvinnorna (56 %), som fått kränkande frågor under arbetsintervjun, har det kretsat kring graviditet.Närmare var fjärde (23 %) uppger att frågorna varit av könsrelaterad karaktär och för nästan var femte (17%) har de haft med ålder att göra. Männen har upplevt andra slags frågor som kränkande: främst sådana som berört sjukdomar (27 %), social tillhörighet (25 %) och politisk färg (23 %).

– Frågor om exempelvis graviditet, sexuell läggning och religiös tillhörighet hör inte hemma i en arbetsintervju – det säger ingenting om en persons kompetens. Det är däremot inte olagligt att ställa den här typen av frågor. Men om kandidaten nekas anställning är det upp till arbetsgivaren att bevisa att svaret på den typen av fråga inte var en bidragande orsak. Annars riskerar arbetsgivaren att vara skyldig till diskriminering och få betala ett drygt skadestånd, säger Anna Svärdemo Alander, chefsjurist på Randstad.

En av de vanligaste diskrimineringsformerna vid en rekrytering är åldersdiskriminering. Det framgår också av Randstads Sifo-undersökning. Av de sju olika diskrimineringsgrunderna är ålder det som flest har angett som orsak till att de nekats anställning, bland både kvinnor och män.

– Åldersdiskriminering är ett större problem i Sverige än vad man tror. Men det är enkelt att undvika genom att använda standardiserade intervjumallar och anonymisera ansökningar så långt in i rekryteringsprocessen som möjligt, säger Anna Svärdemo Alander.

Det är emellertid inte bara i rekryteringsprocessen som diskriminering sker. Enligt Randstads Sifo-undersökning svarar var fjärde svensk att de inte upplever sin befintliga arbetsplats som jämställd. Fler kvinnor (28 %) än män (20 %) uppger detta. Ändå rangordnar bara 7 procent av svenskarna jämställdhet i topp när det gäller vad i arbetsmiljön som de tycker är viktigast. Högst upp på önskelistan står i stället trevliga kollegor (45 %), bra ledarskap (41 %), arbetstider (40 %) och trygg anställning (31 %).

– Min rekommendation är att arbetsgivare regelbundet ser över sin policy i detta avseende och i praktiken implementerar ett neutralt förhållningssätt till både lagkraven men också till social bakgrund, politisk åsikt eller andra irrelevanta faktorer. Det är på detta sätt vi som arbetsgivare både tar ansvar för och påverkar utvecklingen av en sund och rättvis arbetsmarknad positivt, säger Anna Svärdemo Alander.

från undersökningen:

Har du fått frågor som du har upplevt som kränkande under en anställningsintervju?

Män Kvinnor
Ja en gång (3%)
Ja en gång (13%)
Ja, flera gånger (4%)
Ja, flera gånger (6%)

Vad har frågorna som du har upplevt kränkande handlat om?

Män Kvinnor
1. Sjukdom (27%)
1. Graviditet (56%)
2. Social tillhörighet (överklass/arbetarklass, etc.) (25%)
2. Kön (23%)
3. Politisk tillhörighet (23%)
3. Ålder (17%)

Har det hänt att du inte har fått arbete på grund av följande? Ja:

Män Kvinnor
1. Ålder (7,72%)
1. Ålder (7,53%)
2. Kön (4,37%)
2. Kön (5,72%)
3. Etnicitet (2,43%)
3. Sjukdom (2,08%)
4. Social tillhörighet (överklass, arbetarklass, etc.) (2,42%)
4. Graviditet (1,88%)
5. Utseende (2,36%)
5. Utseende (1,86%)

om randstad

Med över 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom bemanning, rekrytering och HR-lösningar. Målsättningen är att bidra till en bättre arbetsmarknad, detta genom att hitta rätt matchning mellan företag och arbetssökande. Detta sammanfattas med bolagets mission – shaping the world of work.

om undersökningen

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 19 - 22 februari 2019. Totalt intervjuades 1188 personer i åldern 18 - 65 år, varav 1011 var i sysselsättning eller studerande/arbetslös. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån ett slumpmässigt urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.

kontakt

Sanne Jakobsen

pressansvarig | sanne.jakobsen@randstad.se | 076-899 65 58