Om mångfald, rättvisa och inkludering inte är en del av  er HR- och rekryteringsstrategi är det något ni bör se över. Allt fler arbetstagare anser att mångfald, rättvisa och inkludering är attraktivt (eller till och med nödvändigt) när de letar efter en arbetsgivare. Och många studier har visat att organisationer med större mångfald i arbetsstyrkan presterar bättre ekonomiskt.

Om din verksamhet redan arbetar aktivt med DEI (en förkortning för diversity, equity and inclusion på engelska) eller befinner sig i början av er resa med mångfald, rättvisa och inkludering kan insikterna i denna artikel vara till god hjälp. Här går vi igenom argument till varför företag bör prioritera och tillämpa DEI, delar inspiration på området och tittar närmare på några av de bevisade fördelarna med mångfald och inkludering på arbetsplatsen. 

läs mer

Ladda ner vår enkla checklista som hjälper dig att säkerställa att din rekryteringsprocess är inkluderande.

ladda ner checklistan

mångfald på arbetsplatsen leder till starkare finansiella resultat

Fördelarna med mångfald, rättvisa och inkludering är fler än bara ekonomiska vinster, men det är ett faktum att en mer diversifierad personalstyrka leder till starkare affärsresultat. Det är egentligen inte så förvånande när man tänker på det, att grupper med människor med olika bakgrund, erfarenheter och insikter ofta är bättre på att hitta innovativa lösningar på utmaningar än en mer homogen grupp.

Ett antal institutioner och konsultorganisationer har undersökt affärsnyttan med mångfald i flera år, och resultaten talar för sig själva. I en studie från 2021 som genomfördes av SQW på uppdrag av Financial Reporting Council i Storbritannien fann man ett positivt samband mellan andelen kvinnor i bolagsstyrelser och bolagets finansiella resultat.

Konsultföretaget McKinsey har bedrivit forskning på detta område under ett antal år, och i sin senaste rapport 2023, där de analyserade tusentals företag världen över, fann de att företag i den övre fjärdedelen för etnisk mångfald var 39% mer benägna att överträffa konkurrenterna än de i den nedre fjärdedelen.

en mångsidig och inkluderande arbetsplats lockar till sig de bästa kandidaterna

Att rekrytera topptalanger är en stor utmaning i nästan alla branscher just nu. Företagen möter hårdare konkurrens än någonsin när det gäller att attrahera och rekrytera personal med den kompetens och bakgrund som de behöver. 

Om ditt företag också står inför detta problem har du verkligen inte råd att ignorera mångfald och inkludering. Genom att skapa en inkluderande arbetsplats får du tillgång till ett större urval talanger. Genom att exempelvis säkerställa att din arbetsplats är fullt tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar öppnar du upp för en större grupp kandidater. Har du inte redan gjort detta kommer du ha svårt att rekrytera denna grupp – och därmed gå miste om en viktig pool av talanger.

Dessutom visar flera undersökningar att en mångfacetterad arbetsplats är ett av de viktigaste kriterierna som arbetssökande letar efter hos en arbetsgivare. Randstad Workmonitor, där 27 000 arbetstagare på 34 marknader tillfrågats, visar att 39 % inte skulle acceptera ett jobb om företaget inte gjorde en proaktiv insats för att förbättra sin mångfald och jämlikhet. På samma sätt skulle 38 % tacka nej om företagets värderingar inte låg i linje med deras egna när det gäller miljömässiga och sociala frågor  – en siffra som uppgick till 47 % bland respondenterna i generation Z.

Underskatta inte den inverkan som en känsla av tillhörighet på arbetsplatsen kan ha. När potentiella kandidater ser att personer med liknande bakgrund lyckas på ditt företag finns det en stor chans att de väljer er framför andra arbetsgivare. 

att lyckas med mångfald, rättvisa och inkludering ger dig en konkurrensfördel

Företag som investerar i DEI upplever en rad fördelar – både ekonomiska och kulturella. Så när fler och fler företag börjar arbeta aktivt för att öka sin mångfald riskerar organisationer som fortsätter att ignorera det att hamna på efterkälken.

För många företag är det bråttom – allt fler undersökningar och studier visar att DEI är på väg upp på agendan för företag av alla storlekar. Enligt McKinsey kommer företag globalt att spendera 15,4 miljarder dollar på DEI fram till 2026, mer än dubbelt så mycket som de 7,5 miljarder dollar som spenderades 2020.

Snart kan det vara lika viktigt att matcha din konkurrents DEI-insatser som det är att matcha deras prisnivå, innovation eller kundservice. Alla företag måste vara konkurrenskraftiga för att lyckas, det gäller även kopplat till era satsningar inom mångfald och inkludering.

Kvinna med blå kavaj som sitter vid ett skrivbord och håller i en pekpenna och en surfplatta
Kvinna med blå kavaj som sitter vid ett skrivbord och håller i en pekpenna och en surfplatta

mångfald och inkludering kan bidra till att utveckla interna talanger

Samtidigt som företagen står inför rekryteringsutmaningar blir det också svårare att behålla befintliga medarbetare.

Dagens arbetstagare, särskilt de från yngre åldersgrupper, är historiskt sett "illojala" mot sina arbetsgivare – om de är missnöjda eller får ett bättre erbjudande är det mer sannolikt att de byter jobb. En PwC-undersökning bland arbetstagare från 2023 visade till exempel att 35 % av generation Z-respondenterna planerade att byta jobb under det kommande året, jämfört med 26 % av den totala undersökningsgruppen.

Ditt företag kan dra nytta av denna trend, eftersom den gör det lättare att locka till sig talanger från konkurrenterna. Men det försvårar också möjligheterna att behålla talanger, skapar kostnader genom tidskrävande onboardingprocesser och gör det svårare att utveckla interna talanger. Hur kan ni ta hand om morgondagens talanger så att ni inte riskerar att de lämnar företaget inom några år?

Att fokusera på att göra arbetsplatsen och den övergripande företagskulturen mer inkluderande och mångfacetterad kan vara nyckeln. Medarbetare vill känna sig representerade, respekterade och inkluderade på sitt företag, och som Randstads VD Sander Van't Noordende sa i denna podcastintervju med Harvard Business School

quote icon

Det enda tips jag skulle ge till företagsledare och HR-chefer: Var mycket medveten om vad talanger letar efter, för om du vill ha de bästa medarbetarna måste du ge dem vad de vill ha. Inte allt, alltid, hela tiden. Men om ditt erbjudande till talanger inte är det rätta kommer du att få problem som organisation.

Sander Van't Noordende
VD, Randstad

ett ledarskap präglat av mångfald och inkludering är ett starkare ledarskap

Att främja mångfald och en inkluderande atmosfär i ledningsgruppen är också viktigt för att behålla och utveckla talanger – det är troligare att medarbetare stannar kvar i organisationen om de ser personer med liknande bakgrund i viktiga positioner. Ledarna spelar också en viktig roll när det gäller att definiera och förkroppsliga företagskulturen – om de prioriterar mångfald och inkludering är det mer sannolikt att det sprider sig till resten av organisationen.

Studier visar dessutom att ledningsgrupper som präglas av mångfald fattar bättre strategiska beslut och gör bättre investeringar. 

I en studie, som publicerades i Harvard Business Review, analyserades resultatet för företag inom riskkapitalsektorn, mångfalden i deras ledningsgrupper och utfallet av tiotusentals av deras investeringar under ett antal år. Bland dessa företag fann forskarna att mångfald "avsevärt förbättrar det finansiella resultatet" och ökar sannolikheten för lönsamma investeringar.

funderar på hur du kan öka mångfalden på ditt företag?

Fördelarna med mångfald, rättvisa och inkludering för stora organisationer är uppenbara. Men det kan vara svårt att visualisera hur det faktiskt ser ut i praktiken. Vad måste din organisation ha för att betraktas som "mångfacceterat? Hur ser jämlikhet ut på arbetsplatsen, i verkligheten? Hur ser en inkluderande kultur ut, jämfört med en icke-inkluderande?

läs mer

Ladda ner vår enkla checklista som hjälper dig att säkerställa att din rekryteringsprocess är inkluderande.

ladda ner checklistan
författare
Martin Sjögren
Martin Sjögren

Martin Sjögren

senior key account manager

Martin är en erfaren ledare med bred erfarenhet av upphandling, kompetensförsörjningsfrågor och rekrytering. Martin för gärna dialog om, samverkar kring och har seminarier i upphandlingsfrågor, rättvis rekrytering, kompetensförsörjning, HBTQI på jobbet och employer branding.

håll dig uppdaterad om trender på arbetsmarknaden och få tips om hur du ska attrahera och vårda din personal.

prenumerera på nyhetsbrevet