När marknaderna börjar stabiliseras och produktionsnivåerna långsamt återhämtar sig till nivåerna före pandemin har företag över hela världen ännu en utmaning att navigera: den rådande arbetskraftsbristen. Faktum är att studier visar att det kommer att finnas en uppskattad brist på 85 miljoner arbetstagare runt om i världen år 2030. 

Det finns många olika faktorer som gett upphov till och påverkar kompetensbristen, varav en del är unika  utmaningar för specifika regioner, branscher och arbetsroller. Fortsätt läsa för att lära dig mer om arbetskraftsbristen och drivkrafterna bakom den.

vad är arbetskraftsbrist?

Vanligtvis uppstår en arbetskraftsbrist när det inte finns tillräckligt med tillgängliga arbetstagare som deltar på arbetsmarknaden för att möta efterfrågan på anställda. I USA finns det till exempel nästan 11 miljoner lediga jobb, men endast 6,5 miljoner arbetstagare är listade som arbetslösa 2022.

Denna höga nivå av lediga jobb påverkar inte bara arbetsgivare i USA. Från och med början av 2022 kämpar till exempel arbetsgivare i Europa för att tillsätta över 1,2 miljoner lediga tjänster, medan arbetsgivare i Australien arbetar för att tillsätta nästan 400 000 lediga positioner. 2021 hade även Singapore 163 lediga tjänster per 100 tillgängliga kandidater.

vilka är drivkrafterna bakom arbetskraftsbristen?

Samtidigt som effekterna av den nuvarande arbetskraftsbristen varierar beroende på plats och sektor är det utan tvekan en av de största utmaningarna i modern historia. En rådande arbetskraftsbrist kan avsevärt hindra världens förmåga att helt återhämta sig på en marknad efter pandemin. För att övervinna denna enorma utmaning är det viktigt att identifiera orsakerna bakom den.

Här följer en titt på några av de faktorer som driver arbetskraftsbristen.

1. covid-19

Det skulle vara omöjligt att diskutera den nuvarande arbetskraftsbristen utan att erkänna den globala pandemins roll i den. Från och med mars 2022 har WHO rapporterat att mer än 6 miljoner människor avlidit på grund av pandemirelaterade problem, medan miljontals andra hanterar de långsiktiga effekterna av viruset.

kvinna som sätter på sig en ansiktmask
kvinna som sätter på sig en ansiktmask

Enbart denna faktor har orsakat stora störningar på arbetsplatser runt om i världen. Men det är inte allt. Den kvardröjande globala pandemin har lett till ett antal utmaningar för arbetsgivare och arbetstagare, bland annat:

  • psykiska problem

Tidigt under pandemin började vårdpersonal uttrycka oro över den globala pandemins inverkan på arbetstagarnas mentala hälsa. Idag ser det ut som att dessa varningar visat sig vara sanna. Storbritanniens Office of National Statistics rapporterar att hälften av de över 400 000 anställda som lämnade arbetet mellan februari 2020 och november 2021 gjorde det på grund av långvariga psykiska problem. I USA avslöjade en nyligen genomförd undersökning att två tredjedelar av de från millenniegenerationen som slutade 2021 anger mental hälsa som den främsta orsaken.

  • förändrade förväntningar från arbetstagarna

Under hela pandemin upplevde många anställda ytterligare tryck på jobbet, såsom plötsliga uppsägningar och nedstängningar och extraordinära personliga utmaningar som hemundervisning av sina barn och vård av åldrande föräldrar. Dessa stressfaktorer har orsakat en förändring i arbetstagarnas förväntningar. I förgrunden av dessa förväntningar finns deras önskan att upprätthålla en hälsosam balans mellan arbete och privatliv. Dagens arbetstagare söker större flexibilitet genom alternativ för distansarbete, flexibla arbetsscheman, ytterligare betald ledighet och större autonomi i att lägga sina egna arbetsscheman. 

Dessutom är vissa arbetstagare villiga att byta jobb för att få den flexibilitet de behöver eller lämna arbetsstyrkan helt och hållet om de inte hittar den. Faktum är att en nyligen genomförd studie från Monster visar att 95 % av arbetstagarna är öppna för att byta jobb, och 92 % är villiga att byta bransch om det behövs. 

2. låga löner

Medan vissa arbetstagare lämnar arbetsstyrkan helt och hållet, byter majoriteten helt enkelt jobb på grund av bättre jobbmöjligheter. Vissa lämnar för högre löner. Faktum är att enligt vår  Randstad Employer Brand Research, rankar 56 % av arbetstagarna runt om i världen löner som den starkaste motivatorn för att byta jobb. 

Den rådande arbetskraftsbristen har skapat en kandidatdriven marknad i de flesta delar av världen. Många anställda och arbetssökande efterfrågar högre löner och förbättrade förmåner. Dessa löneökningar varierar dock över världen. Till exempel förväntade sig 100 % av länderna i Nordamerika att se lönerna stiga under 2022, medan endast 92 % av länderna i Latinamerika, 78 % i Asien och Stillahavsområdet och 50 % i Mellanöstern och Afrika förväntar sig att se lönerna öka.

I vissa delar av världen kanske arbetstagarnas löneökningar inte räcker för att täcka kostnaden för stigande inflation. I till exempel USA steg timlönerna med 4,7 % i december 2021, men inflationen steg med 7 % under samma period. För arbetstagare i dessa områden är högre löner ännu viktigare.

Det är lika viktigt att fokusera på förbättrade förmåner som en del av det övergripande förmånspaketet för anställda. Konkurrenskraftiga löner är inte det enda arbetstagarna vill ha. Enligt vår studie vill de också ha en hälsosam balans mellan arbete och privatliv (61 %), anställningstrygghet (55 %) och trevlig arbetsmiljö. (69 %).

3. åldrande befolkning

En annan faktor som påverkar dagens arbetskraftsbrist är världens åldrande befolkning. I åratal har arbetsgivare i många länder hyst en oro över att ersätta rekordmånga arbetstagare som går i pension. Bara i USA når exempelvis 10 000 personer per dag 65-årströskeln för pensionering och denna takt förväntas fortsätta till minst 2029.

Även i Sverige minskar den arbetande befolkningen. Siffror från Pensionsmyndigheten visar att sedan 2013 är det fler personer som lämnar arbetsmarknaden på grund av åldersavgångar än vad det är ungdomar som tillträder arbetskraften. Och det här är en trend som förväntas fortsätta hålla i sig. År 2025 förväntas drygt 100 000 åldersavgångar, och knappt 98 800 tillträdande ungdomar. Denna skillnad kan tyckas liten i sammanhanget, men ackumulerat över tid innebär det en krympande arbetskraft i Sverige som riskerar att inte kunna täcka arbetsmarknadens behov. 

Även globalt förväntas den åldrande befolkningen öka under de kommande decennierna. Studier uppskattar att år 2030 kommer en av sex personer i världen att vara 65 år eller äldre och år 2050 kommer detta antal att fördubblas. 

Ovanpå denna kris sjunker födelsetalen i många länder. Kombinationen av en åldrande befolkning och ett sjunkande födelsetal gör att det blir färre personer som är tillgängliga för att arbeta.Studier visar exempelvis att Kinas arbetande befolkning år 2050 kommer att minska med 20 %, och i Japan förväntas den arbetande befolkningen minska med 40 %. Men denna fråga är inte isolerad till dessa två länder. Enligt FN:s och Världsbankens statistik har 75 länder redan födelsetal som ligger långt under den önskade ersättningsgraden på 2,1 %. Detta problem kommer att fortsätta att plåga arbetsgivare under åtminstone de närmaste decennierna.

smiling doctor (man)
smiling doctor (man)

4. teknisk kompetensbrist

Enligt en nyligen genomförd studie erkänner 87 % av de globala arbetsgivarna att de för närvarande kämpar med kompetensbrist eller förväntar sig att göra det inom bara några år. Även om förlusten av kompetens och erfarenhet genom pensionering verkligen är en bidragande faktor så är den främsta orsaken till kompetensbristen integrationen av avancerad teknik, AI och automatisering på arbetsplatsen. Även om denna framväxande teknik definitivt hjälper till att effektivisera affärsprocesser och förbättra effektiviteten på arbetsplatsen så kräver den också arbetstagare med kompetens att använda den.

Detta är inte en ny utmaning för arbetsgivare, men den har intensifierats sedan pandemin. 

Med så många företag som kämpade med produktions- och leveranskedjeutmaningar under pandemin finns det ett ökat tryck på automatisering på arbetsplatsen. Denna ökade användning av teknik på arbetsplatsen skapar också ett ökat behov för företag att förvärva rätt teknikrelaterad kompetens.

vilka branscher påverkas mest av arbetskraftsbristen?

Nästan alla branscher påverkas på något sätt av den växande arbetskraftsbristen, men det finns några sektorer där effekten är större:

tillverkning

Redan innan pandemin slog till förutspådde experter en global arbetskraftsbrist på över 8 miljoner arbetstagare inom tillverkningsindustrin. Idag är arbetskraftsbristen ännu mer problematisk. I USA kan det finnas över 2 miljoner vakanta tjänster inom tillverkning år 2030, och tillverkare i Storbritannien står inför den största arbetskraftsbristen på över 30 år.

Two blue-collar workers deliberating. Female Asian and male Caucasian. Smiling. Ponytail. Groomed beard. Primary color blue. Secondary color cream/white.
Two blue-collar workers deliberating. Female Asian and male Caucasian. Smiling. Ponytail. Groomed beard. Primary color blue. Secondary color cream/white.

logistik 

Logistik är en annan sektor som kämpade och fortfarande kämpar för att locka arbetskraft. Denna arbetskraftsbrist är inte isolerad till bara en region i världen. Till exempel kämpar arbetsgivare i USA för att tillsätta 80 000 lediga jobb för lastbilschaufförer medan Storbritannien ser en brist på över 100 000 lastbilschaufförer. Denna rådande arbetskraftsbrist förväntas medföra en 18-procentig brist på lastbilschaufförer i Mexiko och en 24-procentig brist på förare i Turkiet.

Man in elevator between  distribution center racks, picking up a box from a shelf
Man in elevator between  distribution center racks, picking up a box from a shelf

hälso- och sjukvård

Sjukvården drabbades hårt under pandemin. Dessa viktiga arbetstagare riskerade inte bara sina liv, liksom sina familjers, genom att gå till jobbet varje dag, utan många var också tvungna att arbeta många timmar på grund av personalbrist. Nu, när effekterna av covid-19 börjar avta, överväger många av dessa arbetstagare att lämna yrket helt.

Till exempel överväger 57 % av sjuksköterskorna i Storbritannien att lämna sina jobb medan 32 % av de amerikanska sjuksköterskorna vill lämna sina patientvårdande roller. Globalt varnar International Council of Nurses för att så mycket som hälften av den nuvarande vårdpersonalen kan lämna yrket inom de närmaste åren. Detta kan leda till en global kris på mindre än ett decennium.

Doctors in a surgery room.
Doctors in a surgery room.

vilken inverkan har arbetskraftsbristen?

Den rådande arbetskraftsbristen kan inte bara hindra företagets tillväxt; den kan även påverka samhället som helhet. Störningar i leveranskedjan har till exempel redan lett till en brist inom många produktkategorier. I vissa områden kan arbetskraftsbristen också ha resulterat i butiks- och restaurangstängningar eller förkortade öppettider.

Ett annat problem som många experter noga följer är stigande inflation. Även om det fortfarande finns en viss debatt om huruvida arbetskraftsbristen bidrar till inflationen så tror många att dagens arbetskraftsbrist kommer att leda till ökade löner, högre priser och långsammare återhämtning efter pandemin. Om den lämnas okontrollerad kan inflationen leda till en allvarlig kris som kan ta år eller till och med årtionden att lösa.

Denna arbetskrafts- och kompetensbrist kan hindra företag från att implementera ny teknik. En ny studie visar att 64 % av organisationerna listar arbetskraftsbristen som det främsta hindret för att implementera ny teknik, jämfört med bara 4 % under 2020. Problemet är att dessa företag inte kan implementera ny teknik utan att först förvärva nödvändiga teknikrelaterade färdigheter.

Arbetskraftsbristen är en stor utmaning, men att förstå orsakerna bakom det kan hjälpa ditt företag att övervinna den. Få mer insikt i orsakerna bakom dagens arbetskraftsbrist genom att ladda ner vår sammanfattning idag.

författare
Anderas Jonsson
Anderas Jonsson

andreas jonsson

sales manager