Konkurrensen om att locka till sig och behålla kompetenta medarbetare är fortsatt hård, och därför lägger arbetsgivarna allt större vikt vid att skapa en positiv medarbetarupplevelse – och det av goda skäl. När dina medarbetare är fullt engagerade på arbetsplatsen kan det påverka allt från rekryteringsprocessen och kvarhållande till högre arbetskvalitet och produktivitet.

För att skapa en effektiv strategi för medarbetarupplevelsen är det viktigt att förstå de olika stegen i medarbetarresan och de utmaningar och förväntningar som dina medarbetare möter i olika skeden av sin anställningscykel. Att kartlägga medarbetarresan, även känt som “employer journey mapping” är ett effektivt sätt att visualisera, spåra och hantera medarbetarnas upplevelse.

I den här artikeln går vi närmare in på kartläggning av medarbetarresan och hur detta verktyg kan hjälpa dig att skapa en välmående och produktiv arbetsplats.

kartlägg medarbetarresan med vår mall

Använd vår kostnadsfria mall som utgångspunkt för att identifiera styrkor och förbättringsåtgärder i varje steg av medarbetarresan

ladda ner mallen

vad är en medarbetarresa?

Medarbetarresan är den resa som en anställd går igenom under sin tid i en organisation. Det handlar om de olika faser och interaktioner som medarbetaren upplever, från rekrytering och introduktion till dagligt arbete, utveckling, belöning och erkännande, samt eventuell förändring och avslutning av anställningen. 

Genom att fokusera på medarbetarresan kan organisationer skapa en positiv och meningsfull upplevelse för medarbetarna i varje steg, vilket bidrar till ökat engagemang, trivsel och prestation. För att lyckas krävs det att din organisation kartlägger er medarbetarresa för att få värdefulla insikter som kan hjälpa er att identifiera var förbättringar behövs samt utforma rätt strategier för att ta itu med dem.

de olika faserna i medarbetarresan

För att kunna kartlägga medarbetarnas upplevelse på ett effektivt sätt är det viktigt att förstå de olika faser som alla medarbetare går igenom och som formar deras totala medarbetarupplevelse. Nedan följer en närmare titt på de olika faserna i medarbetarresan.

 • Jag ansöker (attrahera och rekrytera): Kandidaterna kommer först i kontakt med ert arbetsgivarvarumärke, exempelvis genom jobbannonser eller kampanjer på sociala medier. Målet är att väcka ett intresse och att övertyga dem om att söka en av era lediga tjänster. 
 • Jag börjar (onboarding-process): När nya medarbetare börjar på ditt företag är det viktigt att ge dem ett varmt välkomnande och underlätta deras integration genom att introducera dem till organisationens värderingar, vision, mål, kultur samt medarbetarens roll och ansvarsområden. Detta underlättar en smidig övergång och hjälper dem att känna sig som en del av teamet redan från början.
 • Jag arbetar (behålla och engagera): Alla medarbetare vill känna tillhörighet och samhörighet med sin organisation. Skapa en miljö där medarbetarna känner sig delaktiga, motiverade och nöjda, detta uppmuntrar dem att stanna kvar och trivas inom organisationen.
 • Jag utvecklas (utbildning och utveckling): Ge dina medarbetare möjlighet att utvecklas i sina befattningar genom att erbjuda relevanta utbildningar, genomföra regelbundna prestationsutvärderingar och ge konstruktiv feedback som främjar deras utveckling.
 • Jag slutar (offboarding): När en medarbetare fattar beslutet att lämna företaget är det viktigt att vägleda dem genom processen på ett stödjande och positivt sätt. En korrekt överlämningsprocess och exitintervjuer spelar en avgörande roll i denna process.
Modell av medarbetarens livscykel
Modell av medarbetarens livscykel

fördelar med att kartlägga medarbetarnas resa

Att kartlägga medarbetarresan, är ett viktigt verktyg för att förstå och förbättra den totala medarbetarupplevelsen. Med hjälp av medarbetarresan kan du identifiera viktiga beröringspunkter och utmaningar som medarbetarna möter under sin tid tillsammans med din organisation och skapa lösningar för att maximera deras tillfredsställelse och prestation. Här är några av de betydande fördelarna med att kartlägga medarbetarresan:

 • Förbättrad medarbetarupplevelse: Genom att förstå medarbetarnas behov, frustrationer och förväntningar kan organisationen skapa en mer positiv och tillfredsställande arbetsmiljö. Det kan leda till ökad trivsel och högre engagemang.

   
 • Ökad medarbetarretention: När organisationen kan identifiera och åtgärda problem som kan leda till att medarbetare lämnar företaget, kan ni öka chansen att behålla kompetenta och erfarna medarbetare. Det sparar både tid och pengar som annars skulle gå till rekrytering och utbildning av nya medarbetare.

   
 • Effektivare rekrytering: Genom att förstå medarbetarresan kan organisationen bättre rikta in sin rekryteringsprocess för att attrahera rätt kandidater som passar in i företagskulturen och förväntningarna.

   
 • Ökad produktivitet: Genom att identifiera flaskhalsar och ineffektiva processer kan organisationen optimera arbetsflöden och göra det lättare för medarbetare att utföra sina arbetsuppgifter. Detta kan leda till ökad produktivitet och bättre arbetsresultat.

   
 • Bättre teamarbete och samarbete: Genom att förstå hur olika avdelningar och team interagerar inom organisationen kan man främja bättre samarbete och kommunikation mellan medarbetare.

   
 • Minskade kostnader: Genom att identifiera onödiga kostnader och ineffektiva processer kan organisationen minska sina utgifter och öka lönsamheten.

   
 • Ökad innovation: Att förstå medarbetarresan kan också hjälpa organisationen att upptäcka möjligheter till innovation och förbättring. När medarbetare känner sig bekväma att dela sina idéer och åsikter kan detta leda till nya lösningar och förbättringar.

   
 • Bättre kundservice: En förbättrad medarbetarupplevelse kan också påverka kundservice positivt. Nöjda medarbetare är mer benägna att leverera bättre service till kunder och kunderna kan känna skillnaden.
illustration av medarbetarresan

kartlägg medarbetarresan med vår mall

ladda ner mallen

bästa praxis för att kartlägga medarbetarnas resa

När du kartlägger medarbetarresan finns det några saker du bör tänka på. Nedan följer några exempel på bästa praxis som kan hjälpa dig att effektivisera processen.

utgå från ett mångfaldsperspektiv

När ni kartlägger era medarbetares resa kan det vara lätt att fokusera på varje steg ur ert eget perspektiv. Visst måste du fundera över hur varje steg påverkar arbetsplatsen och företaget som helhet, men du måste också involvera dina medarbetare.

Faktum är att det är viktigt att involvera en mångsidig grupp av medarbetare för att få en heltäckande  förståelse för medarbetarnas erfarenheter. Se till att involvera både de som nyligen har börjat på företaget och de som har arbetat på företaget under en längre tid. Det är också viktigt att inkludera personer från olika positioner och bakgrunder. 

I vissa fall kan det vara en fördel att undersöka medarbetarupplevelsen för individer inom specifika avdelningar. Om du till exempel brottas med hög omsättning på säljavdelningen kan en djupdykning i säljkollegornas erfarenheter kasta ljus över potentiella orsaker och förbättringar. 

Det finns flera olika metoder du kan använda för att samla in feedback från dina medarbetare.  Du kan anordna workshops för att kartlägga en specifik fas, genomföra enskilda intervjuer eller använda medarbetarundersökningar. Se till att skapa en miljö där medarbetarna känner sig bekväma med att dela med sig av sina tankar och idéer och att aktivt visa hur deras feedback tas tillvara.

bolla lösningar med de anställda

När du kartlägger medarbetarresan får du värdefulla insikter om områden som behöver förbättras eller justeras. Innan HR-avdelningen tar del av denna information så att de kan ta fram strategier och lösningar bör du stämma av vilka lösningar medarbetarna själva föreslår. 

Dina medarbetare är den bästa källan till enkla men effektiva lösningar på de problem som har identifierats. Om du till exempel vill komma till rätta med den långa tid det tar att få IT-support kanske en av dina medarbetare föreslår att du inför en daglig happy hour där alla kan vända sig direkt till IT-avdelningen för att få hjälp.

Genom att involvera dina medarbetare i processen ger du dem inte bara möjlighet att aktivt bidra med sina idéer, utan du ökar också dina chanser att hitta innovativa lösningar som verkligen tillgodoser behoven hos din arbetsstyrka.

följ upp och mät resultaten

Mätning av resultat för kartläggning av medarbetarresan är en viktig del av processen för att bedöma effektiviteten av dina åtgärder och förbättringsinsatser.  

För att mäta resultaten är det viktigt att välja lämpliga mått och mäta dem regelbundet. Här är några nyckelkomponenter och metoder för att mäta resultatet av medarbetarresan:

 • Medarbetarundersökningar: Använd regelbundna medarbetarundersökningar för att samla in feedback från medarbetarna. Fråga dem om deras upplevelse vid olika steg i medarbetarresan. Detta kan inkludera frågor om rekryteringsprocessen, första arbetsdagen, utbildning och utveckling, arbetsrelationer, förmåner och avslutande process. Genom att jämföra resultat från olika tidpunkter kan du mäta förändringar i medarbetarupplevelsen.
 • Nyckelindikatorer för medarbetarupplevelse (KPIs): Identifiera och spåra specifika KPIs som är kopplade till medarbetarresan. Exempel på sådana KPIs kan vara medarbetartrivsel, medarbetarengagemang, medarbetaromsättning, tid till produktivitet och antal klagomål från medarbetare. Dessa KPIs ger dig en kvantitativ uppfattning om hur väl din organisation presterar när det gäller medarbetarupplevelse.
 • Net Promoter Score (NPS): Använd NPS-enkäter för att mäta hur sannolikt medarbetare är att rekommendera din organisation som en arbetsplats. Detta ger en indikation på medarbetarlojalitet och nöjdhet.
 • Feedback från avdelningschefer och teamledare: Diskutera resultaten av medarbetarresan med avdelningschefer och teamledare för att få deras perspektiv och inblick i hur förändringar påverkar deras team. De kan ge värdefull input om förbättringar på lokal nivå.
 • Tidsramar för måluppfyllelse: Sätt tydliga mål och tidsramar för förbättringsinsatser som följer efter kartläggningen av medarbetarresan. Mät regelbundet hur väl dessa mål uppfylls och om det har lett till ökad medarbetartrivsel och bättre resultat.
 • Kvalitativa intervjuer och fokusgrupper: Komplettera kvantitativa data med kvalitativa metoder som intervjuer och fokusgrupper för att få djupare insikt i medarbetarnas tankar, känslor och upplevelser. Detta kan hjälpa till att identifiera mer subtila problem och möjligheter till förbättring.
 • Benchmarking: Jämför dina resultat med branschstandarder och andra organisationer i din sektor. Detta kan hjälpa dig att sätta dina resultat i perspektiv och identifiera områden där du kan förbättra dig.
 • Följ upp över tid: Mät resultaten regelbundet över tid för att se hur förändringar påverkar medarbetarresan på lång sikt. Detta ger dig möjlighet att justera strategier och åtgärder när det behövs.

Det är viktigt att använda en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder för att mäta resultatet av medarbetarresan och säkerställa att du kontinuerligt arbetar med att förbättra medarbetarupplevelsen i din organisation.

illustration av medarbetarresan

kartlägg medarbetarresan med vår mall

ladda ner mallen
författare
Catrine Jack
Catrine Jack

Catrine Jack

arbetsmarknadsexpert