Om ditt företag, liksom många andra, är måna om att hålla kostnaderna nere och resultatet uppe är det troligt att du tar en noggrann titt på din årliga budget och letar efter sätt att minska kostnaderna. I tider av ekonomisk osäkerhet är företagsledare ännu mer benägna att minska sina kostnader och få större utrymme i budgeten. Eftersom personalkostnaderna utgör en betydande del av budgeten kan det vara ett av de första ställena du tittar på.

Dagens pressade arbetsmarknad och växande kompetensbrist gör det till en prioriterad fråga att rekrytera kvalificerade kandidater och förbättra möjligheterna att behålla personal. För att nå fortsatt framgång måste du se till att du har tillräckligt med personalresurser för att upprätthålla produktionen samtidigt som du attraherar och behåller rätt talanger. Detta kan göra det svårt att minska kostnaderna.

Vid första anblick kan det tyckas att det är en onödig kostnad att arbeta med ett bemanningsföretag. Men den här typen av samarbete kan faktiskt hjälpa din organisation att uppnå kostnadsbesparingar och samtidigt förbättra kvaliteten på de nyanställda och få fler att stanna kvar.  

I den här artikeln kommer vi att gå igenom olika exempel på hur Randstads Inhouse-lösningar kan hjälpa ditt företag att minska sina totala personalkostnader.

testa vår kostnadskalkylator

Använd vår kalkylator om du är nyfiken på att ta reda på vilka potentiella kostnadsbesparingar du kan göra med hjälp av våra Inhouse-lösningar.

till kalkylatorn

fördjupad förståelse

För att kunna identifiera de områden där du har störst möjlighet att optimera personalkostnaderna och bli mer ekonomiskt effektiv, måste du ha en tydlig bild av nuläget i din verksamhet.

Randstad Inhouse Services hjälper sina kunder att nå sådana insikter genom djupgående företagsanalyser. I den här processen bygger särskilda processledare från Randstad i nära samarbete med intressenter från olika delar av företaget – inklusive ledning, utbildningsavdelning, driftsavdelningar, HR- och inköpsavdelningar – upp en bild av var ni står just nu, vad ni vill uppnå i framtiden och vilka steg ni kan ta för att nå dit.

Din processledare – en erfaren yrkesperson från Randstad som tillsätts specifikt för ditt företag – hjälper dig att få en bättre förståelse av hur ditt företag fungerar genom att ställa centrala frågor som:

  • Vilka är dina viktigaste affärsmål? Vill du öka intäkterna, minska kostnaderna eller både och?
  • Hur förhåller sig dessa mål till personalstyrkan?
  • Vilka rekryteringsmetoder använder du? Vilka steg ingår när ni söker upp och väljer ut kandidater?
  • Hur mycket kostar processen?
  • Hur mycket spenderar du på avgörande rekryteringsaktiviteter som introduktion och upplärning?
  • Hur avgör du hur många anställda du behöver?
  • Hur stora kostnader har ni till följd av frånvaro och personalomsättning?

Baserat på denna grundförståelse av företagets aktuella status – din baslinje – kan vi hitta och identifiera de mest effektiva åtgärderna för att öka effektiviteten och optimera kostnaderna.

se över introduktionsprocessen 

Ett av Randstad Inhouse Services vanligaste sätt att minska personalkostnaderna för våra kunder är genom en förbättrad introduktionsprocess.

Det är avgörande att nya medarbetare introduceras på arbetsplatsen på ett effektivt sätt, så att de känner sig bekväma och är väl förberedda att så snabbt som möjligt nå en god produktivitetsnivå. Ett starkt onboardingprogram kan också bidra till att ni lyckas behålla fler medarbetare. En studie visar att 7 av 10 medarbetare var mer benägna att stanna kvar på företaget i minst tre år efter att ha upplevt en bra onboardingprocess.  

För större verksamheter som ofta anlitar tillfällig personal kan de återkommande introduktionerna bli kostsamma, särskilt om introduktionen inte sköts på det mest kostnadseffektiva sättet.

Tack vare Randstads erfarenhet och kunskap på området kan vårt Inhouse Services-team ta över ansvaret för introduktionsprocessen och göra den mycket effektivare. Detta uppnår vi bland annat genom tillämpning av moderna tekniker och innovationer, till exempel lösningar för onboarding på distans. Dessa verktyg kan hjälpa dig att spara tid och utnyttja dina resurser på bästa möjliga sätt.

optimera utbildningsinsatserna

Utbildning är ett annat område där många större företag har utrymme för förbättringar. Studier visar att företag i USA i genomsnitt betalar 1 207 USD per anställd för utbildnings- och utvecklingsprogram varje år. Oavsett hur mycket din organisation spenderar på att utbilda nyanställda måste du utvärdera effektiviteten i de utbildningsprogram du har på plats.

Överutbildning är en särskilt vanlig fråga. Slösar du tid och pengar på att ge medarbetare kompetenser som inte är avgörande för deras tjänster och som de kanske inte ens använder?

Randstad Inhouse Services kan hjälpa dig identifiera den typen av effektivitetsbrister, och ge råd om hur du optimerar utbildningsinsatserna.

Leende man som håller i en kaffekopp och pratar med någon.
Leende man som håller i en kaffekopp och pratar med någon.

få kontroll över personalomsättningen

Ett annat vanligt mål är att få kontroll över personalomsättningen. Enligt Randstads Workmonitor 2023 är 50 % av arbetstagarna villiga att sluta för att få en bättre balans mellan arbete och fritid och 54 % skulle sluta om de inte kände att de hörde hemma på jobbet. Dessutom visar rapporter att kostnaden för en felrekrytering kan uppgå till så mycket som 30 % av den anställdes första årsinkomst.

Ett av de mest effektiva sätten att begränsa personalomsättningen är att säkerställa att ni från början anställer personer som inte bara har rätt kompetens och erfarenhet, utan som också passar in i er företagskultur och som troligen inte kommer att lämna företaget kort efter det att de börjat.

Randstad Inhouse Services kan hjälpa dig att göra rätt rekryteringar med hjälp av fördelar som automatiserad gallring bland kandidaterna, innovativa intervjutekniker och tillgång till en pool av granskade, beprövade kandidater. 

minska rekryteringskostnaderna

Randstad Inhouse Services kan hjälpa dig att minska de direkta kostnaderna för rekrytering. Det hjälper dig att omedelbart uppnå kostnadsbesparingar. Vi kan till exempel hjälpa dig att spara in både tid och de pengar du lägger på att nå ut till och försöka hitta rätt kandidater till era lediga tjänster. 

Detta är en viktig fördel eftersom en stor del av del av rekryteringskostnaderna ligger i att marknadsföra och annonsera lediga tjänster på jobbportaler, i sociala medier och andra plattformar. Det kan vara frestande att annonsera sina lediga tjänster i så många kanaler som möjligt för att få in många ansökningar men det kan bli en dyr rekryteringsmetod som inte garanterar att du når ut till rätt kandidater. Vi har erfarenhet och kunskap om vilka annonseringskanaler som är mest effektiva för olika målgrupper, och dessutom har vi redan en stor kandidatpool med förhandsgranskade kandidater som vi i första hand använder för att hitta rätt medarbetare. 

Annonsering är bara en del av rekryteringsprocessen. Den omfattar även screening av kandidater, intervjuer, referenstagning och onboarding. Ett bemanningsföretag som Randstad kan hantera hela processen år er, eller vissa utvalda delar där ni önskar stöttning. 

testa vår kostnadskalkylator

Använd vår kalkylator om du är nyfiken på att ta reda på vilka potentiella kostnadsbesparingar du kan göra med hjälp av våra Inhouse-lösningar.

till kalkylatorn

öka flexibiliteten i personalstyrkan

Olika faktorer, som fluktuerande marknader och säsongsbetonade trender, gör att organisationer måste skala upp och ner sin personalstyrka efter behov. Det kan göra hanteringen av arbetskraft komplex och dyr.

Ett av de mest effektiva sätten att hantera skiftande produktionstoppar är att bygga upp en flexibel personalstyrka, till exempel genom att anställa tillfällig personal. Det gör att du kan bygga upp en pool av tillfälligt anställda som du snabbt kan ta in när du behöver utöka din personalstyrka. Att säkerställa att du har rätt antal anställda på alla skift gör det lättare att hålla leveranstider och uppfylla kundernas förväntningar.

Med tillfällig personal kan du skala ner din personalstyrka under lugnare perioder och på så sätt spara in på personalkostnaderna. Det kan dock vara dyrt och tidskrävande att hantera en tillfällig personalstyrka, därför är det en rekommendation att samarbeta med ett bemanningsföretag som kan hantera dessa uppgifter åt dig.

bevisade resultat

Randstad Inhouse Services metoder för att analysera användningen av arbetskraft och identifiera möjligheter till kostnadsbesparingar utan produktivitetsförluster har gett resultat för företag i en rad branscher världen över.

Vi arbetar för närvarande med kostnadsbesparingsprogram för över 800 kunder, där vi hjälper dem att minska kostnaderna med minst två till tre procent av den totala personalkostnaden.

Vill du uppnå dessa fördelar för din organisation? Kontakta Randstad idag, så berättar vi hur vår Inhouse Services-lösning kan vara till hjälp för dig.

Två kvinnor och en man på ett kontor sätter upp klisterlappar på ett fönster.
Två kvinnor och en man på ett kontor sätter upp klisterlappar på ett fönster.

användning av HR-teknik 

Teknisk innovation är ett viktigt bidrag till den pågående utvecklingen av HR-området, och de flesta företag har något att vinna på att anamma nya system och tekniker för att optimera viktiga rekryterings- och personalhanteringsprocesser. På Randstad använder vi den här tekniken för att kunna erbjuda snabbare och effektivare tjänster som ger bättre rekryteringsresultat.

När det gäller kostnadseffektivitet kan metoder som elektronisk fakturering och automatisering av viktiga uppgifter som urval av sökande och referenstagning ge din personal mer tid att fokusera på andra uppgifter där deras kompetens kommer väl till pass. Dessa processer minskar också risken för mänskliga misstag, vilket kan få ekonomiska konsekvenser.

testa vår kostnadskalkylator

Använd vår kalkylator om du är nyfiken på att ta reda på vilka potentiella kostnadsbesparingar du kan göra med hjälp av våra Inhouse-lösningar.

till kalkylatorn

Detta är en uppdaterad version av en artikel som ursprungligen publicerades den 5 februari 2021. 

om författaren
jennie strömqvist
jennie strömqvist

jennie strömqvist

inhouse manager

Jennie ansvarar för Randstads Inhouse-lösningar i Sverige. Det är ett bemanningskoncept som innebär skräddarsydda lösningar för storskaliga behov och skapar mervärde för stora organisationer genom att optimera deras personalstyrka och skapa de mest kostnadseffektiva lösningarna för flexibilitet. Jennie har lång erfarenhet av processledning, HR-lösningar och ledarskap och har jobbat inom bemanningsbranschen i över 20 år.

håll dig uppdaterad om trender på arbetsmarknaden och få tips om hur du ska attrahera och vårda din personal.

prenumerera på nyhetsbrevet