Den globala arbetskraftsbristen är idag ett hett samtalsämne i många delar av världen. För företag som försöker rekrytera den personal de behöver för att klara dagens och morgondagens produktion är denna arbetskraftskris mer än en tillfällig trend, nyhet eller fluga. Den har en direkt påverkan på organisationernas lönsamhet och framgång.

Finns det en oro hos ditt företag för hur ni ska klara att rekrytera och behålla de medarbetare ni behöver idag och i framtiden? Då är det dags att agera nu. Ett effektivt, beprövat verktyg för bättre rekryteringsresultat, minskad personalomsättning och ökad produktivitet är att satsa på ett starkt medarbetarengagemang.

Lyckligtvis finns det mycket ditt företag kan göra redan idag för att stärka engagemanget på jobbet. I den här artikeln diskuterar vi flera olika strategier för hur du kan öka medarbetarengagemanget.

läs mer

Ladda ned vår steg-för-steg-guide om hur du stärker engagemanget på arbetsplatsen för fler tips och exempel på bästa praxis.

ladda ner guiden

utveckla starka ledare

För att stärka medarbetarnas engagemang krävs ett starkt ledarskap. I synnerhet cheferna har ofta daglig kontakt med medarbetarna och därmed också möjlighet att skapa en atmosfär på arbetsplatsen som främjar – eller motverkar – engagemang. Att ha engagerade chefer kan göra enormt mycket för att bygga upp engagemangskultur på arbetsplatsen.

Första steget när du vill utveckla starka ledare är att se till att du väljer rätt personer för chefsposterna. Utarbeta en strategi för att identifiera medarbetare och potentiella kandidater som har de rätta kompetenserna, t.ex. inom kommunikation, beslutsfattande och problemlösning, samt de rätta sociala förmågorna, så som empati och emotionell intelligens, för att bli bra chefer.

När du väl fått rätt personer på chefsposterna är det lika viktigt att ge dem en introduktion till chefskapet och möjlighet till utbildning, särskilt om engagemang på arbetsplatsen. Exempelvis bör cheferna få lära sig hur man kommunicerar effektivt och hur man identifierar medarbetare som är lämpliga att befordra. Överväg att regelbundet tipsa cheferna om hur de kan ge medarbetarna återkoppling och erkännande.

Dina chefer bör också ha tillgång till ändamålsenliga verktyg som effektiviserar personalhanteringsprocessen, t.ex. verktyg för medarbetarrelationer som gör det enkelt att ge återkoppling och erkännande på ett snabbt och effektivt sätt. Även verktyg för schemaläggning där medarbetarna kan ta del av sina egna data från mobila enheter kan hjälpa cheferna att hålla kontakten och bygga engagemang i teamet.

förbättra kommunikationen och bli mer transparent

Förtroende mellan arbetsgivare och medarbetare är en annan nödvändig byggsten i medarbetarnas engagemang. Medarbetarna vill kunna lita på att företagets företrädare står för vad de säger och är öppna och transparenta i sin kommunikation. De vill också känna att arbetsgivaren litar på att de gör sitt jobb även utan detaljstyrning och övervakning.

Det första du måste tänka på som arbetsgivare är ett det tar tid att bygga upp ett förtroende. Att vinna medarbetarnas förtroende över en natt är inte möjligt. Men du kan börja med att utveckla en öppen och transparent kommunikation med teamet. God kommunikation är ännu viktigare i distans- eller hybridmiljöer och för flex- och säsongsarbetare som inte är på arbetsplatsen varje dag.

Ett annat problem när det gäller medarbetare med icke-konventionella anställningsformer är känslan av tillhörighet – eller bristen på just det. Alltför många av de som jobbar hemifrån eller på flexibla kontrakt och därför inte kommer till arbetsplatsen varje dag känner sig inte som en del i gemenskapen. Studier visar att ett enda fall av exkludering på arbetsplatsen kan leda till en produktivitetsminskning på 25 % omedelbart efter händelsen. Det är avgörande att cheferna kommunicerar och ger återkoppling på ett rättvist och likvärdigt sätt med alla teamet. Annars kan tilliten skadas och engagemanget minska.

Glöm inte att kommunikation är en tvåvägsprocess. Cheferna måste alltså också lyssna aktivt och ta del av de problem och förslag som lyfts av teamet. Den goda nyheten är att ett gott förtroende mellan medarbetare och arbetsgivare kan öka produktiviteten med 50 % och minska utbrändheten på arbetsplatsen med 40 %

Man och kvinna kommunicerar under en promenad
Man och kvinna kommunicerar under en promenad

fastställ företagets kärnvärden

Våra undersökningar visar att dagens arbetstagare vill jobba för ett företag vars mission ligger i linje med deras personliga värderingar. Det är omöjligt att formulera en företagsmission som överensstämmer med varje enskild arbetstagares värderingar. Däremot står världen idag inför ett antal samhälls-, miljö- och styrningsfrågor som de flesta arbetstagare kan förväntas bry sig om.

Exempelvis uppgav 41 % av de tillfrågade arbetstagarna i 2022 års upplaga av  Randstad Workmonitor att de skulle tacka nej till att arbeta på ett företag som inte aktivt strävar efter att förbättra mångfald och likabehandling på arbetsplatsen. Andra aktuella frågor, som klimatförändringar och social rättvisa, är också viktiga för många av dagens arbetstagare.

Dessutom vill arbetstagarna göra skillnad i världen. Faktum är att 34 % uppgav att de kunde tänka sig att gå ned i lön för att ta en tjänst där de skulle påverka världen i positiv riktning. Även om ditt företag inte kan erbjuda sådana tjänster, finns det mycket du kan göra för att uppmuntra medarbetarna att engagera sig. Företaget kan t.ex. samla in pengar till olika organisationer eller låta medarbetarna lägga en timme i månaden av sin arbetstid på volontärarbete för en lokal välgörenhetsorganisation. På Randstad har vi till exempel åtagit oss att sträva efter rättvisa, mångfald, inkludering och gemenskap på arbetsplatsen. Vi hedrar det åtagandet bland annat genom att regelbundet donera pengar till olika organisationer, låta våra medarbetare volontärarbeta på arbetstid och genom vårt samarbete med VSO (Volunteering Overseas)

bygg upp en erkännandekultur

Vissa experter anser att den hemliga nyckeln till ett starkt medarbetarengagemang är att ge medarbetarna erkännande. Det råder ingen tvekan om att medarbetarna vill ha erkännande för goda arbetsinsatser och att rätt typ av erkännande kan ha en avsevärd effekt på engagemanget.

Men är det verkligen en hemlighet? Faktum är att betydelsen av att uppmärksamma medarbetarnas insatser varit känd i årtionden. Trots de många fördelar som ett erkännandeprogram kan ge, t.ex. löneförhöjningar eller en bonus, visar studier att 81 % av företagsledarna helt enkelt inte ser erkännande som prioriterat. Detta är förmodligen förklaringen till att mindre än en fjärdedel av arbetstagarna anser att de får tillräckligt erkännande för sitt arbete.

Eventuellt förklarar denna siffra också varför engagemanget bland arbetstagarna är så lågt. I och med att så få företag prioriterar att ge medarbetarna erkännande kan ditt företag få konkurrensfördelar genom att ta fram ett starkt och effektivt erkännandeprogram.

Som tur är finns det en rad olika verktyg och plattformar för medarbetarengagemang, såsom Nectar, Slack och Blueboard, som kan användas för att snabbt och enkelt ge erkännande. Överväg att investera i dessa verktyg så att chefer och andra ledare inom företaget kan uppmärksamma medarbetarna för deras insatser snabbt och konsekvent. Dessa plattformar gör det också enkelt för arbetare att se och följa den återkoppling de fått, och känna stolthet över sitt arbete.

Det är viktigt att utarbeta ett erkännandeprogram som är rättvist, transparent och konsekvent. Lika viktigt är det att alla medarbetare, på alla nivåer av företaget nås av erkännandeprogrammet samt att det finns möjlighet både för chefer att uppmärksamma sina medarbetares insatser och för medarbetare att ge varandra erkännande.

läs mer

Ladda ned vår steg-för-steg-guide om hur du stärker engagemanget på arbetsplatsen för fler tips och exempel på bästa praxis.

ladda ner guiden

investera i utbildning och utveckling

Våra undersökningar visar att utbildnings- och karriärutvecklingsmöjligheter är oerhört viktigt för dagens arbetstagare. Lyckligtvis uppger majoriteten av dessa arbetstagare att de hellre fortbildar sig inom ramen för sina befintliga jobb än söker en ny karriär hos en annan arbetsgivare. Detta gör program för upskilling och reskilling till en utmärkt investering för både arbetsgivare och arbetstagare.

Sådana program kan bidra till att medarbetarna känner sig värdesatta och uppskattade på arbetsplatsen, vilket kan stärka medarbetarengagemanget. Dessutom kan omskolning och kompetensutveckling hjälpa er att råda bot på eventuell kompetensbrist. Börja med att göra en kompetensbedömning för att fastställa vilken kompetens företaget behöver, nu och i framtiden. Det här steget hjälper dig att välja de utbildningsalternativ som är optimala för ditt företag och dess medarbetare.

Du kan såklart ställa vissa krav som ska uppfyllas för att få delta i en utbildningsinsats, men insatserna bör vara tillgängliga för alla medarbetare. Exempelvis kanske en medarbetare måste ha arbetat en viss tid på företaget för att få att delta i ett utbildningsprogram eller vara på en viss nivå i organisationen för att få delta i specifika kurser.

När det gäller karriärutveckling och avancemang är det viktigt att processerna är rättvisa, transparenta och neutrala. Utforma ett system för att identifiera medarbetare med utvecklingspotential, och utbilda chefer och teamledare att uppmuntra medarbetarna att dra nytta av de möjligheter som erbjuds. Det är också en bra idé att inrätta en process för intern tillsättning av lediga tjänster, inklusive en ansökningsprocess för medarbetarna.

begär regelbunden återkoppling

De flesta arbetstagare vill prestera så bra som möjligt på jobbet, särskilt om arbetsgivaren intresserar sig för hur det går för dem. Studier visar att medarbetarna vill ha återkoppling. De vill veta hur de presterar på jobbet och vad de kan förbättra. Till skillnad från erkännande handlar återkoppling om att uppmärksamma det som medarbetarna gör bra, men också hjälpa dem att utvecklas inom områden där de ännu inte når önskad nivå eller erbjuda stöd så att de kan göra jobbet bättre.

Om återkoppling ska bli en del av företagskulturen krävs det mer än årliga utvecklingssamtal. Det är viktigt att vara medveten om att medarbetarna inte vill ha vilken typ av återkoppling som helst. De söker snabb, meningsfull återkoppling som de kan använda för att bli bättre på sitt jobb. En färsk studie från Gallup visar att en stor majoritet (84 %) av de arbetstagare som var engagerade i sitt jobb uppgav att de fått återkoppling under den gångna veckan. 

Överväg att planera in regelbundna avstämningar för att säkerställa att du ger kontinuerlig återkoppling. Du kan också investera i värdefulla verktyg som Leapsome, Lattice eller Bonusly som teamledare, chefer och andra ledare kan använda för att ge omedelbar återkoppling och erkännande. När du konsekvent ger meningsfull återkoppling kan det stärka engagemanget, produktiviteten och medarbetarretentionen.

Man och kvinna på jobbet som har ett samtal
Man och kvinna på jobbet som har ett samtal

säkerställ en säker och effektiv arbetsmiljö

En säker arbetsplats har alltid varit högt prioriterat för arbetstagarna, särskilt de som är utsatta för risker i arbetet. Den globala pandemi vi nyligen genomlevt ökade arbetstagarnas oro för säkerheten. År 2021 uppgav till exempel 68 % av arbetstagarna runt om i världen att de inte kände sig säkra på arbetsplatsen. Tack vare minskningen av covid-19 har oron stillats något, men arbetstagarna prioriterar fortfarande säkra arbetsförhållanden.

Åtgärda alla eventuella säkerhetsproblem som medarbetarna påtalar, och gör en fullständig genomgång av säkerheten på arbetsplatsen. När medarbetarna känner sig trygga på jobbet är de mer öppna för engagemang, vilket innebär att produktiviteten kan öka.

Arbetstagarna vill också ha tillgång till de verktyg och den utrustning som krävs för att göra arbetsplatsen mer effektiv. De flesta arbetsgivare försöker erbjuda dessa verktyg. Samtidigt finns det dock studier som visar på en diskrepans mellan det arbetsgivarna erbjuder och det arbetstagarna önskar. Till exempel visar en nyligen genomförd global studie att 90 % av företagsledarna tror att de tillhandahåller de digitala verktyg som personalen behöver. Det är dock bara drygt hälften av de tillfrågade arbetstagarna som håller med om det.

Innan du introducerar någon typ av ny teknik i personalstyrkan bör du ta dig tid att ta reda på vilka verktyg personalen verkligen behöver för att bli mer produktiva. Överväg att genomföra pulsundersökningar eller enskilda intervjuer för att skaffa dig en bild av medarbetarnas behov innan du investerar i nya verktyg eller ny utrustning.

utarbeta korrekta jobbeskrivningar

Studier visar att en av de största anledningarna till att nyanställda slutar är att jobbeskrivningen inte stämde överens med de faktiska arbetsuppgifterna. Vissa arbetsgivare använder vaga jobbeskrivningar för att kunna anpassa rollen efter behov, men den metoden riskerar att öka personalomsättningen och tära på engagemanget. Dagens arbetstagare vill ha klarhet kring arbetsuppgifterna. De vill veta exakt vad de ansvarar för och vem de rapporterar till på jobbet.

Ta dig tid att utvärdera era befintliga jobbeskrivningar och förtydliga rollerna där så är möjligt. Samla in synpunkter från chefer och arbetstagare i de aktuella rollerna för att få en bättre förståelse av vad jobbet innebär. Den här åtgärden kan bidra till att rekryteringen går bättre, att medarbetarna blir mer nöjda med sina jobb och att engagemanget stärks.  

fokusera på medarbetarnas välbefinnande

I 2022 års upplaga av Randstad Workmonitor uppgav 58 % av arbetstagarna globalt att de skulle tacka nej till ett jobberbjudande om de trodde att jobbet skulle påverka deras möjlighet att uppnå en god balans mellan jobb och fritid. Med tanke på att så många arbetstagare prioriterar en sund balans mellan sitt yrkesansvar och sina privata åtaganden kommer det inte som någon överraskning att sambandet mellan välbefinnande och engagemang är starkt. Här avses både socialt, fysiskt, känslomässigt och ekonomiskt välbefinnande.

Det finns mycket du som arbetsgivare kan göra för att öka välbefinnandet på arbetsplatsen, t.ex. att

  • erbjuda friskvårdsförmåner, såsom gymkort,
  • göra regelbundna avstämningar med medarbetarna,
  • möjliggöra flexibla scheman,
  • erbjuda extra betald ledighet,
  • erbjuda tjänster för psykisk hälsa, såsom stödsamtal på distans eller
  • stödja program för t.ex. hälsoundersökningar eller friskvårdsworkshops på arbetsplatsen.

Om du genomför några av dessa exempel, eller allihop, på din arbetsplats kan det bidra till ett starkare engagemang på företaget, vilket i sin tur kan ge exempelvis lägre personalomsättning och högre produktionsnivåer.

läs mer

Ladda ned vår steg-för-steg-guide om hur du stärker engagemanget på arbetsplatsen för fler tips och exempel på bästa praxis.

ladda ner guiden
författare
jennie strömqvist
jennie strömqvist

jennie strömqvist

inhouse manager

håll dig uppdaterad om trender på arbetsmarknaden och få tips om hur du ska attrahera och vårda din personal.

prenumerera på nyhetsbrevet