varför ska man använda tester i rekryteringen?

Nyckeln till en lyckad rekrytering är den perfekta matchningen - att hitta rätt kompetens för den aktuella tjänsten. Därför är det av största vikt att rekryteringen är kompetensbaserad. Arbetspsykologisk testning kan vara till stor nytta för att säkerställa detta och att matcha kandidater mot en kravprofil.

Med hjälp av bland annat Assessios testverktyg kan vi genomföra bedömningar mot kravprofilen som tagits fram för rollen. På så sätt kan vi säkerställa att kandidaten har rätt kvalitéer och förutsättningar för att lyckas i rollen, och med testerna kan vi också öka validiteten och reliabiliteten i processen. Detta ökar chanserna för en lyckad rekrytering och främjar en objektiv bedömning.

när i rekryteringsprocessen ska man använda tester?

Beroende på den aktuella rollen kan tidpunkten för när man använder tester variera. Vanligtvis används tester tidigt i processen för att öka objektiviteten i bedömningen. Vi kan också erbjuda separata tester senare i rekryteringen, exempelvis för att kartlägga slutkandidaternas potential och gynnsamma beteenden.

Vi har lång erfarenhet av arbetspsykologisk testning och har goda kunskaper i de olika testverktyg vi använder oss av. Baserat på just ditt behov ger vi en rekommendation för testupplägg, som hjälper till att säkerställa att din nya medarbetare har just den kompetens ditt företag behöver.

hur går det till?

Syftet med testerna är att säkerställa att kandidaten har den kompetens och de egenskaper som efterfrågas för den aktuella rollen. Därför utgår vi från den behovsanalys och kravprofil som tagits fram. Tillsammans med rekryterande chef går vi igenom dessa för att se till att vi har en god förståelse för den vakanta tjänsten. Utifrån det föreslår vi de testverktyg som är bäst lämpade och skapar en kompetensmodell som mäter de mest avgörande beteeendena som efterfrågas i rollen. Därefter ordnar vi så att kandidaten får genomföra testerna, och han eller hon får sedan återkoppling på testresultaten innan vi slutligen avrapporterar resultatet till er. I samband med det ger vi vår rekommendation kring kandidatens förutsättningar att lyckas i rollen, för att ni ska kunna fatta ett välgrundat och objektivt beslut.

Läs mer om ett urval av de testerna vi genomför nedan. Är du osäker på vilken typ av test som kan gynna rekryteringen får du gärna kontakta oss så kan vi hjälpa dig hitta rätt.

human forward

vi hjälper människor att utvecklas och nå en meningsfull karriär, och företag att växa med rätt kompetens för just deras verksamhet.

om testerna vi använder i rekryteringen.

map

MAP är ett personlighetstest som kartlägger kritiska beteenden i arbetslivet och som används vid urval och utveckling av personal. MAP hjälper dig att identifiera potential och möjliga utvecklingsområden hos en individ, både på chef- och medarbetarnivå.

matrigma

Matrigma är ett högkvalitativt arbetspsykologiskt test som mäter generell begåvning. Testet predicerar en rad beteenden kopplade till inlärningsförmåga och arbetsprestation. Matrigma är icke-verbalt matristest och påverkas inte av kultur, språkkunskap eller utbildningsnivå.

map-x

MAP-X mäter extrema tendenser i en individs personlighet. Resultatet kan hjälpa dig att förutse en persons riskbeteenden. Genom att identifiera till vilken grad en person har extrema tendenser finns det möjlighet att coacha individen till att nå sin fulla potential.

match-v

MATCH-V hjälper företag att definiera sin organisationskultur och matcha den mot individers värderingar och preferenser. Testet säkerställer att de som anställs drivs av samma saker som resten av organisationen. MATCH-V hjälper individer att förstå vad som motiverar dem och vad de behöver för att trivas på jobbet.

mint

MINT är ett världsledande screeningverktyg som mäter integritet och bedömer risken för skadliga beteenden på jobbet – beteenden som kan leda till betydande kostnader i form av bland annat försämrad arbetsmiljö och ineffektivitet.

basIQ

BasIQ är ett svenskutvecklat testverktyg som mäter numerisk, verbal och spatial begåvning och presenterar kandidatens testresultat i form av generell begåvning.

Är du osäker på vilka tester som passar bäst för tjänsten du rekryterar till? Hör gärna av dig till oss så reder vi ut vad som hjälper dig hitta rätt kandidat.

kontakta oss

hör av dig till oss. vi hjälper dig hitta rätt arbetspsykologisk test för din rekrytering.

kontakta oss