om

Randstadkoncernen är en internationell organisation som förväntar sig att samtliga företag och anställda inom koncernen alltid agerar i full överensstämmelse med våra affärsprinciper. Det betyder att handla etiskt, med integritet och i enlighet med Randstads policys och förfaranden samt utifrån gällande lagar och bestämmelser. Som del av vår öppna och ansvarstagande kultur uppmuntrar vi alla intressenter att anmäla tillbud, situationer och misstankar beträffande beteende som inte följer dessa värderingar. 

I "Misconduct Reporting Procedure" anges vad du ska göra om du misstänker eller har bevis på en allvarlig överträdelse inom eller i relation till Randstadkoncernen.

Vem som helst, både inom och utom Randstadkoncernen, kan i god tro lämnar in ett klagomål, en anmälan eller misstankar om en överträdelse inom eller i relation till Randstadkoncernen.

I Misconduct Reporting Procedure anges vad du ska göra om du misstänker eller har bevis på allvarlig överträdelse inom eller i relation till Randstadkoncernen. Exempel på sådana allvarliga fall är följande:

  • överträdelse mot de mänskliga rättigheterna
  • hälso- och säkerhetsbrister
  • överträdelse mot Randstads affärsprinciper
  • överträdelse mot Randstads policyer eller rutiner (t.ex. konkurrensbegränsande metoder, diskriminering, trakasserier, mutor och bedrägeri)
  • kriminella handlingar
  • underlåtenhet att följa förpliktelser ålagda av lagar eller förordningar (inklusive felaktiga ekonomi- och redovisningspraxis)
  • personligt olämpligt eller respektlöst beteende.

Rapportproceduren för överträdelser bör inte användas för att kringgå de normala anmälningsförfarandena. Rapportproceduren är endast avsedd att användas när det skulle vara olämpligt att rapportera lokalt eller när en sådan rapport troligen inte skulle ha någon verkan, och bör anses som en sista utväg. Alla misstankar som tagits upp i enlighet med den här rutinen behandlas strikt konfidentiellt och med full försäkran om att den som framfört klagomål i god tro inte utsätts för bestraffning. Även om man i enlighet med rutinen för rapportering av felaktigt beteende kan vara anonym underlättar det utredningen avsevärt om anmälaren uppger sin identitet.

misconduct reporting procedure - process och förfarande

ladda ner

rapportering

Rapportering SpeakUp via telefon kostnadsfritt: 020 798 813 lokal access kod för Sverige är 42112
Rapportering SpeakUp via webben; www.speakupfeedback.eu/web/integrityatrandstad/se