Randstad Inhouse Services erbjuder lösningar för kunder inom många olika branscher, såsom fordonsindustrin, kundtjänst, tillverkning, livsmedelstjänster och logistik. Om du har en stor, flexibel personalstyrka och står inför produktivitetsutmaningar som du måste hantera kan våra tjänster vara rätt för dig.

Randstad Inhouse Services är specialister på att leverera skräddarsydd personalhantering som hjälper dig att nå specifika affärsmål, såsom bättre arbetsprocesser och ökad produktivitet. I vårt inhouse-koncept ingår stöd på plats av experter inom processförbättring och lean, så att du kan känna dig trygg med att våra team vet hur man effektiviserar processer och skapar arbetsflöden utformade för effektivitet och kvalitet.

därför fungerar våra inhouse-tjänster

Vi använder inga standardmallar, utan skräddarsyr en lösning för er. Vårt inhouse-team tar sig tid att undersöka era affärsbehov, er personalstyrka och er kultur. Vi tilldelar dig ett särskilt team, så att du alltid vet vem det är du jobbar med. Teamet består av en kundansvarig, processansvarig, personalansvarig och personalassistent.

Vår processansvarige ger er dagligt stöd på plats i inrättandet av smidiga, effektiva lösningar för er arbetsplats. Denna person sköter rekrytering och hantering av centrala processer som introduktion, upplärning, skiftplanering och kommunikation med tillfälliga medarbetare.

Vi strävar efter att skapa processer som minskar personalomsättningen som ett led i att främja produktiviteten. Vi använder också strategiska verktyg för personalplanering där vi tar hänsyn till marknadsdata, era egna produktivitetsdata och de måltal ni satt upp.

så kan randstad inhouse services förbättra medarbetarnas produktivitet

Randstad Inhouse Services kan hjälpa ditt företag att realisera produktivitetsvinster, vilket kan ge en exceptionell investeringsavkastning. Faktum är att vi kan hjälpa våra kunder att uppnå besparingar på minst 2–3 procent av den totala personalkostnaden, härlett ut produktivitetskontroller. Här är några av våra bästa sätt att uppnå sådana förbättringar:

1. minska personalomsättningen

Forskning visar att produktiviteten sjunker när personalomsättningen ökar. Det finns flera skäl till att det fungerar så.

För det första innebär många uppsägningar att ledning och HR-personal måste fokusera på att tillsätta tjänsterna, med allt vad det innebär i form av rekrytering, anställning och introduktioner. Det ger dem mindre tid att fokusera på produktivitetshöjande uppgifter som att utbilda och coacha befintlig personal, utveckla och hantera incitamentsprogram och åtgärda flaskhalsar eller andra produktivitetsutmaningar.

Hög personalomsättning är dessutom kostsamt. Det kostar i genomsnitt mellan 1,5 och två gånger en anställds lön att ersätta en person som slutat. Den utgiften innebär att det finns mindre pengar att lägga på att leda och belöna befintliga medarbetare eller investera i företagets viktigaste affärsmål.

Randstad Inhouse Services kan förbättra era rekryterings- och urvalsprocesser så att ni säkert anställer rätt personer och därigenom minimerar personalomsättningen. Vi kan också genomföra en särskild plan för att behålla medarbetare inom företaget, med fokus på t.ex. utvecklingsmöjligheter eller balansen mellan jobb och fritid.

2. minska frånvarons påverkan

Enligt undersökningen Total Financial Impact of Employee Absences Survey från SHRM kan hela teamets produktivitet sjunka när några medarbetare är frånvarande. I genomsnitt uppgav deltagarna att teamens produktivitet sjönk med upp till 29,5 procent när de täckte upp för en frånvarande kollega, medan arbetsledarnas produktivitet uppgavs sjunka med i genomsnitt omkring 15 procent.

Vi vet att det är oundvikligt med frånvaro, men det går att hantera den. Randstad Inhouse Services kan hjälpa dig att planera framåt genom att prognostisera dina bemanningsbehov, identifiera affärskritiska uppgifter och korsutbilda medarbetarna. Faktum är att vår innovativa utbildningsprocess har utformats specifikt för att säkerställa att det finns teammedlemmar som kan ta över kritiska uppgifter när det uppstår frånvaroproblem.

Grundorsaken till den produktivitetsnedgång som kan noteras vid hög frånvaro är att det skapar friktion när medarbetarna måste täcka upp för kollegor som inte är där. När det inte finns någon fungerande plan får människor anpassa sig i stunden – ibland på sätt som de inte är bekväma med eller som skapar irritation. God planering minskar friktionen och därmed frånvarons effekter på produktiviteten.

3. effektivisera skiftplaneringen

Utöver beprövade metoder för rekrytering och skiftplanering erbjuder vi också ett digitalt planeringsverktyg. Detta flexibla skifthanteringsverktyg är idealiskt för arbetsgivare som i stor utsträckning använder sig av säsongsanställda eller andra tillfälliga medarbetare. Det används för att säkerställa att den arbetskraft som krävs är tillgänglig vid varje givet tillfälle, så att produktivitetsbehoven kan uppfyllas och beställningar utföras. Så här fungerar det:

  • Randstad skapar en talangpool för din arbetsplats genom att välja ut och granska kvalificerade kandidater som uppfyller ditt företags kriterier.
  • När ni får behov av tillfälliga medarbetare kan de anställande cheferna ange på Youplan-plattformen vilka skift det gäller och hur många medarbetare per skift som behövs.
  • Kandidaterna i er pool av tillfälliga medarbetare får omedelbart tillgång till dessa lediga skift och kan fritt ange vilka skift de kan arbeta. När önskat antal arbetstagare har anmält att de kan arbeta ett visst skift, stängs skiftet.
  • Såväl dina anställande chefer som kandidaterna i din talangpool har tillgång till Youplan-plattformen varje dag, dygnet runt, vilket innebär att lediga skift kan läggas upp och fyllas precis när som helst.
  • Våra digitala personalplaneringsverktyg säkerställer inte bara att alla skift täcks när du behöver det, utan ger också de tillfälliga medarbetarna en bättre upplevelse av din arbetsplats.

4. flexibilitet

En vanlig utmaning för organisationer av alla slag är att man behöver bemanna för att kunna möta de krav som ställs, samtidigt som man inte vill slösa resurser i processerna. Vad händer när efterfrågan tillfälligt sjunker och du har för många medarbetare på produktionslinjen? Skickar du hem några av dem? Hur påverkar det i så fall produktiviteten när efterfrågan ökar igen?

Vill du dra största möjliga nytta av dina resurser vid varje given tidpunkt bör du prioritera flexibilitet i organisationen. Med hjälp av våra tjänster och expertkunskaper kan du optimera rekryteringen av flexibel arbetskraft och anpassa tillgången på personal till produktionscyklerna.

Med vårt inhouse-koncept minimerar du slöseriet med resurser genom att utöka eller reducera personalstyrkan efter behov, så att du bara betalar för faktiskt utförda arbetstimmar och minimerar kostnaden för övertidsarbete. Du minskar också risken att ni till följd av underbemanning inte kan leverera i tid eller enligt beställning.

5. personalhantering

Att hantera stora volymer inhyrd personal kan vara en utmaning. Din konsultchef på plats ser till att det inte blir några problem på den fronten. Han eller hon hanterar alla tillfälliga medarbetare, sköter den dagliga kommunikationen och slår en bro mellan affärsbehov och personalhantering.

På så sätt kan du dra nytta av produktivitetsvinsterna med tillfällig arbetskraft utan att behöva sköta alla HR-processerna själv. Det ger er ledning och interna HR-personal tid att fokusera på kärnverksamheten.

Det nära samarbetet med en konsultchef som befinner sig på plats är fördelaktigt också för att vi på Randstad får förstahandsinformation om er arbetsplats. Det underlättar för det team som arbetar med ert företag att identifiera förändringar som kan ge bättre trivsel, hälsa och säkerhet för era medarbetare. Vi vet hur viktigt välbefinnandet är för produktiviteten, och letar därför ständigt efter områden där vi kan föreslå positiva förändringar.

exempel från verkligheten

Vill du veta hur en ledande aktör inom fordonsindustrin uppnådde produktivitetsvinster med hjälp av våra tjänster? Läs vårt case så får du veta mer om resultaten, som bland annat innefattade minskad sjukfrånvaro, färre övertidstimmar och över 800.000 SEK i besparingar.

författare
Josefine Kjellgren
Josefine Kjellgren

Josefine Kjellgren

head of sales - staffing & inhouse randstad

håll dig uppdaterad om trender på arbetsmarknaden och få tips om hur du ska attrahera och vårda din personal.

prenumerera på nyhetsbrevet