Den globala fordonsindustrin och dess leveranskedja genomgår i dagsläget stora förändringar. För att hänga med i utvecklingen måste företagen vara flexibla, medvetna om snabbt skiftande trender och beredda att göra avsevärda förändringar av såväl drift som i personalstrategin.

I den här artikeln tar vi en närmare titt på några av de viktigaste faktorerna och utmaningarna branschen står inför idag. Vi undersöker också vilka konsekvenser detta innebär för HR-avdelningen och vilka personalstrategier som kommer att bli nödvändiga att utveckla i takt med att branschen utvecklas. 

läs mer

Ladda gärna ner vår rapport med de senaste HR-trenderna och rekommendationer för fordonsindustrin.

ladda ner rapporten

globala trender som formar fordonsindustrin

Företag inom fordonsindustrin står inför en rad hinder, från pågående branschstörningar till nya utmaningar som orsakas av globala ekonomiska svårigheter i leveranskedjan. När ert företag går genom den här tuffa perioden kommer era metoder för att attrahera och rekrytera rätt medarbetare samt ert ledarskap att vara viktiga faktorer för hur väl ni lyckas. 

hantera störningar

Teknikens betydelse och påverkan på fordonsindustrin kommer att fortsätta öka under kommande år, men det är människorna i branschen som i störst utsträckning avgör hur den utvecklas och vilka företag som blir framgångsrika.

Internationella arbetsorganisationen (ILO) understryker detta och påpekar att branschen nått en vändpunkt och “står inför en allt mer osäker framtid”. Spända handelsrelationer och begränsningar av handeln på den globala marknaden, nya preferenser hos konsumenterna och allt hårdare regelkrav är ett axplock av de frågor företagen måste ta itu med framöver. Branschen måste också hantera den rådande bristen på halvledare, en faktor som redan påverkat tillverkningsföretag världen över.

I en miljö i ständig förändring, där nya utmaningar och möjligheter ständigt dyker upp, är det kompetenta medarbetare som kan ge dig den anpassningsförmåga och kapacitet som krävs för att din verksamhet ska lyckas.

quote icon

"Det finns en bred medvetenhet om att störningar i stor utsträckning kommer att bli ett permanent inslag i branschen under kommande år och om att framtidens fordonsindustri kommer att skilja sig markant från dagens", skriver ILO i sin rapport. ”Fordonsindustrins framtid beror till stor del på kapaciteten och kompetensen hos de som arbetar i branschen."

ILO

minskad försäljning

En trend som har belyst de svårigheter som företag inom fordonssektorn står inför är minskad försäljning. Enligt International Energy Agency (IEA) har den globala bilförsäljningen sjunkit sedan 2018. Mellan 2019 och 2020 tappade branschen 15 miljoner bilar och återhämtningen har gått långsamt. Efter en blygsam ökning med 4,5 % under 2021 konstaterar Scotiabank att försäljningen totalt sett har varit oförändrad under 2022.

Även om bilförsäljningen förväntas återgå till det normala under de kommande åren kommer många företag att fortsätta kämpa med de bestående effekterna av pandemin. Dessa utmaningar intensifieras av den pågående osäkerheten i regionala ekonomier, råvarutillgångar och konsumentefterfrågan.

Branschens prognosmakare har gjort försiktiga uppskattningar av försäljningstillväxten för 2023. The Economist Intelligence Unit förutspår en minimal tillväxt. S&P Global Mobility nedgraderade sina förväntningar på fordonsproduktionen 2022 med 2,6 miljoner till 88,5 miljoner på grund av pågående leveransproblem till följd av Kinas pågående COVID-19-restriktioner och den ryska invasionen i Ukraina.

Vissa marknader har mer optimistiska utsikter. I USA förutspådde GM:s VD, Mary Barra, att försäljningen av nya fordon kommer att återhämta sig under 2023. Hon erkände också osäkerheten på marknaden och sa att "ingen riktigt vet" vad som kommer att hända i ekonomin.

fler eldrivna och självkörande fordon

Ny teknik påverkar branschen i allt större utsträckning, en utveckling som kommer att få särskilt stor betydelse för den kompetens som tillverkare och tjänsteleverantörer i fordonsindustrin behöver för att lyckas. Ett tydligt exempel på detta är ökningen av självkörande och eldrivna fordon, som ser ut att bli en av 2020-talets utmärkande trender i branschen.

Siffror från IEA visar att den globala försäljningen av elfordon (EV) ökar. Under första kvartalet 2022 såldes 2 miljoner elfordon, vilket var en ökning med 75% jämfört med samma tidsperiod 2021. I slutet av 2021 visade IEA:s forskning att 16,5 miljoner elfordon var i drift runt om i världen. Organisationen förutspår att det kan finnas så många som 300 miljoner elbilar på vägarna 2030, om regeringarna inför kraftfullare politiska åtgärder för att nå sina klimatmål. Den privata sektorn kommer att spela en viktig roll i denna trend när fler företag övergår till eldrivna fordonsparker.

Biltillverkarna investerar också stort i självkörande fordon. I maj 2022 blev Mercedes-Benz Drive Pilot det första autonoma nivå 3-systemet som fick fullständig certifiering. McKinsey förväntar sig att tekniken kommer att accelerera snabbt, vilket tyder på att autonoma fordon på nivå 4 kan bli verklighet för konsumenterna inom de närmaste ett till två åren.

En annan trend värd att notera är den ökande populariteten för internetanslutna fordon. Dessa trådlöst anslutna bilar gör det möjligt för tillverkarna att erbjuda en rad funktioner, som exempelvis fjärruppdateringar och underhållsvarningar. År 2021 hade 237 miljoner fordon på vägarna någon form av inbyggd anslutning och fram till år 2030 spås dessa funktioner finnas tillgängliga i 96 % av bilarna. 

Innovationen går nu fortare än någonsin i fordonsindustrin, så ditt företag behöver förbereda sig med de rätta HR- och rekryteringsstrategierna för att hänga med.

En kollektivarbetare i arbete som justerar någonting
En kollektivarbetare i arbete som justerar någonting

5 viktiga fokusområden för HR

När de senaste trenderna inom fordonsindustrin omformar branschen kommer medarbetarna att behöva bygga upp nya teknikorienterade färdigheter. En stor del av bördan kommer att falla på HR-avdelningen och det är viktigt att fastställa era prioriteringar för er personalhantering nu för att säkerställa att din organisation är rustad för framgång i framtiden.

Vilka är då de viktigaste talang- och personalfrågorna att prioritera om du vill ge din organisation förutsättningar att lyckas?

1. framtidssäkra rekryteringen

Den förändring och utveckling av fordonsindustrin som just nu drivs fram av de tekniska framstegen kommer att göra det ännu viktigare att ha högkvalificerade medarbetare i personalstyrkan. Företaget är beroende av medarbetarnas kunskap, kompetens och erfarenhet, dels för att kunna hålla koll på de viktigaste trenderna i branschen, dels för att kunna dra nytta av dem.

Enligt Institute of the Motor Industry står branschen inför det värsta kompetensgapet på 20 år, och många företag misslyckas. År 2021 var mjukvarumarknaden för fordonsindustrin värd 19 123 miljoner dollar globalt. Prognoser visar att den år 2030 kommer att uppgå till 57 689 miljarder dollar.

McKinsey lyfte fram ett antal metoder som de anser vara bästa praxis när det gäller att rekrytera, hantera och behålla talanger. De rekommenderar följande:

 • Att främja ett nära samarbete mellan vd, ekonomichef och HR-chef i syfte att säkerställa att företagets strategiska mål, affärsmål och talangstrategier är nära sammanlänkade.
 • Att identifiera de kritiska ”2 procenten” av rollerna på företaget, dvs. de roller som genererar mest värde för verksamheten, och fokusera på att utveckla medarbetare för dessa tjänster.
 • Att stärka flexibiliteten genom att inrätta små, tvärfunktionella team med en mix av kompetenser som kan tillämpas på specifika uppgifter.
 • Att använda nya digitala lösningar och analysverktyg för att förbättra viktiga processer som personalplanering, talangidentifiering, rekrytering, introduktion, lärande och prestationshantering.

läs mer

Ladda gärna ner vår rapport med de senaste HR-trenderna och rekommendationer för fordonsindustrin.

ladda ner rapporten

2. förbered medarbetarna på automatisering och robotteknik

Fordonsindustrin är jämförbar med många andra sektorer i den meningen att automatisering och robotteknik ser ut att bli allt viktigare för branschens funktionssätt de kommande åren.

Enligt IMARC Group har den globala marknaden för robotteknik för fordonsindustrin haft en stadig tillväxt. Den var värd 8,69 miljarder dollar (8,19 miljarder euro) 2021, och den förväntas växa till 17,34 miljarder dollar (16,35 miljarder euro) 2027.

Automatisering har potential att förändra hela produktionslinjer. Enligt ILO inleder digitaliseringen en ny era av avancerad tillverkning inom fordonsindustrin – delar av denna har beskrivits som 'Industri 4.0'. Dessa tekniker omfattar integration av avancerade analyser, artificiell intelligens, sensorteknik, sakernas internet, molntjänster, blockkedjor, cyberfysiska system, maskininlärning, robotteknik och 3D-skrivare.

När det talas om robotisering och automatisering av viktiga processer kan det väcka oro hos medarbetarna. Kommer de att förlora jobbet eller bli mindre värdefulla för företaget? Om en sådan situation uppstår bör HR-avdelningen fokusera på att föra en dialog med medarbetarna och informera dem om vilka förändringar som är på gång och varför.

Dialogen kan ha fokus på följande:

 • Att ge medarbetarna svar på de vanligaste frågorna
 • Att erbjuda information om nya system och tekniker som företaget använder
 • Att visa hur dessa processer kan ge medarbetarna möjlighet att förvärva nya ansvarsområden
 • Att införa kompetensutvecklingsprogram som hjälper medarbetarna att ta till sig nya kunskaper och stärka sin långsiktiga anställningsbarhet
 • Att öka den interna rörligheten, vilket kan bidra till en bättre medarbetarupplevelse och underlätta för företaget att behålla sin personal

3. medarbetarnas säkerhet, hälsa och välbefinnande

Om du vill behålla dina mest värdefulla medarbetare och locka nya talanger till organisationen måste det synas att du tar medarbetarnas hälsa och välbefinnande på allvar. Detta kommer att bli viktigare än någonsin efter pandemin, som satte ljuset på arbetsgivarnas ansvar för medarbetarnas säkerhet och för att minimera hälsoriskerna på arbetsplatsen.

Utöver det grundläggande skyddet av hälsa och säkerhet måste fordonsföretagen ta hänsyn till de unika risker som medarbetarna utsätts för just i deras bransch.

ILO har påpekat att arbetarskydd och säkerhetsstandarder förbättrats avsevärt de senaste åren, men att branschen ändå ”fortfarande är farlig”. ILO lyfte fram specifika riskfaktorer som:

 • exponering för buller,
 • risk att halka, snubbla och falla,
 • brand och exponering för farliga ämnen.

Att erkänna dessa risker och visa upp de specifika säkerhetsåtgärder du vidtagit för att skydda personalen är avgörande för att kunna bygga upp ett employer brand  som hjälper dig att attrahera nya talanger och behålla befintliga medarbetare.

medarbetarnas säkerhet och hälsa
medarbetarnas säkerhet och hälsa

4. mångfald och inkludering i personalstyrkan

Mångfald är en viktig drivkraft för HR inom fordonsindustrin, särskilt mot bakgrund av den ihållande globala bristen på arbetskraft. När du breddar rekryteringen för att nå fler sökande har du större chans att hitta medarbetare som kan lyfta företaget och dess resultat till nästa nivå. 

Företag måste förnya sig för att lyckas eftersom teknik dominerar trenderna inom bilindustrin, och forskning har visat att mångfald och inkludering kan främja innovation. En studie från Boston Consulting Group visade att ledarskapsteam med större mångfald ger upphov till högre innovationsstandarder och i slutändan förbättrar det ekonomiska resultatet.  Samtidigt fann McKinsey att företag med mer mångfald i ledningsgrupper var 25 % mer benägna att uppnå vinster över genomsnittet än konkurrenter med mindre mångfald.

Många organisationer inom fordonsindustrin har stora utmaningar på det här området. Företagsledarna är medvetna om den strategiska betydelsen av mångfald, men ur ett operativt perspektiv är det ofta personalbrist som prioriteras. Detta kan göra det svårt att upprätthålla ett engagemang för rättvisa, mångfald och inkludering (EDI), vilket skapar ett glapp mellan verksamhet och strategi.

Vilka praktiska åtgärder kan du då vidta för att öka mångfalden i personalstyrkan?

 • Se till att få ledningens stöd för mångfalds- och inkluderingsåtgärder genom att presentera ett tydligt affärsfall och genom att koppla frågan till företagets mer övergripande mål.
 • Utbilda medarbetarna i mångfaldsfrågor, så att medvetenheten ökar och samtalet kommer igång på alla nivåer, från ledning till fabriksgolv.
 • Se till att språket i företagets jobbeskrivningar är inkluderande, och använd taktiker som lockar ett brett spektrum av kandidater att ansöka; du kan t.ex. begränsa anställningskraven till de allra nödvändigaste kompetenserna. 
 • Samarbeta med en rekryteringspartner för att utforma en mer anpassad och riktad rekryteringsmetod.

5. lärande och kompetensutveckling

Rekrytering av nya medarbetare har en viktig roll att spela när man ska förbereda företaget för framtida utmaningar och möjligheter, men det finns också mycket att vinna på att vårda och vidareutveckla de befintliga medarbetarnas kompetens.

ILO har nyligen i sin forskning noterat att investeringar i kompetens och livslångt lärande kommer att vara en avgörande pusselbit när det gäller att ”främja anständigt och hållbart arbete i fordonsindustrin och säkerställa en rättvis omställning till en framtida arbetsvärld som bidrar till hållbar utveckling”.

Att satsa på omskolning och kompetensutveckling är viktigt, i synnerhet mot bakgrund av automatiseringens och robotteknikens allt större roll i fordonssektorn. Vårt sätt att designa, tillverka och använda bilar präglas allt mer av det allra senaste inom teknik och system. I och med detta blir företagens förmåga att framtidssäkra organisationen genom att odla avgörande kompetenser hos medarbetarna en nyckel till framgång.

De allt större utmaningarna kräver att du håller dig uppdaterad om de senaste och mest relevanta trenderna, såväl inom branschen som helhet som inom HR och personalhantering, för att kunna lyckas.

Vi har tagit fram en rapport där vi beskriver några av de viktigaste trenderna inom fordonsindustrin samt rekommenderar praktiska åtgärder du kan vidta för att ge ditt företag bättre förutsättningar att lyckas i framtiden.

Detta är en uppdaterad version av en artikel som ursprungligen publicerades den 8 juni 2022.

författare
jennie strömqvist
jennie strömqvist

Jennie Strömqvist

inhouse manager

håll dig uppdaterad om trender på arbetsmarknaden och få tips om hur du ska attrahera och vårda din personal.

prenumerera på nyhetsbrevet