Kompetensbrist är ett stort problem för företag och branscher över hela världen. Korn Ferry varnar för att vissa prognoser tyder på att över 85 miljoner tjänster kan komma att stå otillsatta 2030, för att det saknas kandidater med tillräcklig kompetens. Det kan orsaka företagen kostnader på 8,5 biljoner dollar i uteblivna intäkter.

PwC rapporterar i Talent Trends 2020 att nästan tre fjärdedelar (74 %) av de verkställande direktörerna globalt är bekymrade över tillgången på avgörande kompetens. Samtidigt präglas arbetsmarknaden av snabba förändringar och ständigt nya innovationer, tekniker, appar, trender och metoder som får befintliga arbetssätt att kännas föråldrade.

Tidigare har företagen kunnat förutse vilka förändringar som är på gång i deras bransch och, i den mån förändringarna krävde kompetens man inte hade tillgång till, rekrytera ny personal. Denna strategi har dock blivit omöjlig inom många sektorer. Utvecklingen går numera så snabbt att organisationerna skulle behöva nyanställa mycket oftare än vad som vore hållbart.

Så vad är lösningen? Vad kan företagen göra för att anpassa sig och ligga steget före i en tid som präglas av kompetensbrist i kombination med snabba förändringar? En möjlighet är att fokusera på utbildning och lära upp organisationens befintliga medarbetare. Då slipper du leta efter specialister, och skapar dessutom incitament för dina medarbetare att stanna på företaget, eftersom du erbjuder dem möjligheter att utvecklas. I PwC:s undersökning uppgav 77 % av de 22 000 personer som tillfrågats att de skulle vara villiga att höja sin kompetens för att göra sig mer anställningsbara.

En man och två kvinnor har ett möte
En man och två kvinnor har ett möte

Genom utbildning i form av reskilling och upskilling kan du omforma din personalstyrka utan att behöva rekrytera någon ny, vilket ger dig bättre förutsättningar att möta det moderna affärslivets utmaningar. Här krävs en förändrad inställning till rekrytering och anställning. Företagen bör fokusera på att rekrytera personer med potential för rätt kompetens, genom att leta efter egenskaper som entusiasm och inlärningsförmåga. Med tanke på att konkurrensen om topptalangerna troligen kommer att hårdna med tiden kan detta vara den enda genomförbara lösningen.

För att lära dig mer om reskilling och upskilling, och hur det kan hjälpa din organisation att nå framgång, ta gärna del av vår rapport som presenterar den senaste statistiken och forskningen på området.

vad betyder reskilling?

I takt med att tekniken och det digitala landskapet förändras kommer vissa jobb att bli mindre relevanta medan andra plötsligt blir avgörande. Enligt World Economic Forum är följande tekniker bland de som på bred front kommer göra sitt intåg på företagen fram till 2025:

  • Molntjänster
  • Big data analys
  • Sakernas internet och smarta enheter
  • Kryptering och cybersäkerhet
  • Artificiell intelligens

För vissa företag blir det en utmaning att rekrytera medarbetare med tillräcklig kompetens och kapacitet inom dessa områden, som blivit centrala först på senare år.

Ett sätt att kringgå problemet är att satsa på reskilling, eller omskolning. Reskilling går ut på att låta medarbetare lära sig nya saker och förvärva nya kompetenser. Har du medarbetare på företaget som är duktiga, men vars expertisområden håller på att bli irrelevanta, är reskilling ett bra lösningsalternativ. Istället för att bara se på medan deras kompetens blir föråldrad så att du måste nyanställa kan du med reskilling se till att medarbetarnas talang kommer till nytta på nya områden.

quote icon

Reskilling går ut på att låta medarbetare lära sig nya saker och förvärva nya kompetenser. Har du medarbetare på företaget som är duktiga, men vars expertisområden håller på att bli irrelevanta, är reskilling ett bra lösningsalternativ

Om du t.ex. har IT-personal som arbetar med äldre system som snart ska fasas ut kan omskolningsinsatser inom molntjänster och cybersäkerhet förbereda företaget för framtiden, samtidigt som de enskilda medarbetarna får stöd att utvecklas och växa.

vad betyder upskilling?

En annan sak som företagen behöver förbereda för är upskilling, eller kompetensutveckling som det också heter. Till skillnad från reskilling, där medarbetaren förbereds för ett i grunden annorlunda arbete, handlar upskilling om att utveckla befintliga kompetenser och fortbildning för medarbetarens befintliga roll.

Detta är nödvändigt och viktigt av flera skäl, men särskilt eftersom du kommer att behöva ett skickligt ledningsteam som kan hantera behoven av reskilling och upskilling. Om du identifierar de medarbetare som har den största potentialen och erbjuder dem all den utbildning de behöver för att utvecklas till ledare ger du företaget förutsättningar för en långsiktig, hållbar framgång.

quote icon

Om du identifierar de medarbetare som har den största potentialen och erbjuder dem all den utbildning de behöver för att utvecklas till ledare ger du företaget förutsättningar för en långsiktig, hållbar framgång

Vill du veta mer? Ta en titt på vår datadrivna rapport där vi lyfter fram den senaste statistiken och forskningen på området. Rapporten visar på varför företag bör satsa på upskilling och reskilling och hur det kan bidra till din organisations framgång.

författare
Katarina Bondeson
Katarina Bondeson

Katarina Bondeson

före detta anställd på randstad risesmart

håll dig uppdaterad om trender på arbetsmarknaden och få tips om hur du ska attrahera och vårda din personal.

prenumerera på nyhetsbrevet