vilka personuppgifter vi behandlar i ditt kandidatkonto och hur de samlas in

När du registrerar ditt CV hos Randstad, och därmed registrerar ett kandidatkonto, kommer Randstad behandla personuppgifter om dig och hur du använder våra tjänster. De personuppgifter som behandlas när du registrerar ett kandidatkonto är namn, adress, e-postadress, telefonnummer och uppgifter i CV, som t.ex. arbetslivserfarenhet, tidigare arbetsplatser, personnummer, intyg och fotografi och eventuellt andra uppgifter du frivilligt lämnar till oss.

Ett kandidatkonto kan skapas av dig via vår hemsida, eller av Randstad på din uppmaning efter t.ex. telefonsamtal mellan dig och Randstads personal. Vi samlar in och behandlar personuppgifter:

  • Som du själv lämnar i samband med att du skapar konto (eller lämnar till Randstad för att vi ska kunna skapa konto åt dig),
  • Som vi inhämtar från dig under den tid du har ett kandidatkonto, t.ex. uppgifter om karriärambitioner, personliga och sociala egenskaper, branscher du vill jobba inom, önskade arbetstider, för att bistå med information för dina lagliga rättigheter enligt Uthyrningslagen (2012:854) etc.
  • Som vi hämtar från andra källor, t.ex. uppgifter från referenter du angett.

varför behöver vi dina personuppgifter?

Randstad behandlar dina personuppgifter i ditt kandidatkonto endast för följande syften:

behandling av ytterligare personuppgifter under uppdrag/processer

När vi utför tjänster till dig kan vi på grund av krav från våra kunder och/eller lagstiftning komma att behandla ytterligare personuppgifter om dig. Det kan till exempel handla om personlighetstester, uppgift om du har genomfört alkohol- eller drogtest, bakgrundkontroller och hälsokontroll. Du kommer inför inhämtande av sådana personuppgifter att få information om behandlingen och i tillämpliga fall får du lämna ditt samtycke.

Vi kommer kontrollera straffrättslig historik som förutsätter särskilt godkännande från dig.  Vi kommer inte att behandla dessa uppgifter i någon form, men kan muntligen komma att stämma av resultatet med vår kund.

I samband med de tjänster vi tillhandahåller åt dig behandlar vi dina personuppgifter för att efterleva lagar och regler, inklusive men inte begränsat till nationell och internationell sanktionslagstiftning, såsom antiterroristdirektiven.

För det fall du blir anställd hos Randstad kommer du att bli informerad om den ytterligare behandling av personuppgifter som kommer att ske under och i samband med din anställning.

vem vi delar med oss av dina personuppgifter till

Vi kan komma att dela med oss av dina personuppgifter till andra bolag inom Randstad och underleverantörer som tillhandahåller tjänster till oss, t.ex. leverantörer av drift och support av våra system. Randstad är fortsatt ansvarig för den behandling av dina personuppgifter som vi eller underleverantör utför på Randstads uppdrag och underleverantörer får inte använda personuppgifterna för andra ändamål än de vi anger. Delning av personuppgifter inom Randstad eller till underleverantör sker för att uppfylla avtalet mellan oss, dvs. för att vi ska kunna tillhandahålla de överenskomna tjänsterna till dig.

När vi delar med oss av personuppgifter enligt ovan kan personuppgifter överföras till bolag såväl inom som utom EES. All sådan överföring är baserad på gällande lag och om behandlingen görs utanför EES kommer vara föremål för lämpliga skyddsåtgärder i form av t.ex. EU-kommissionens modellklausuler för sådan överföring eller att EU-kommissionen har beslutat att landet har en adekvat skyddsnivå.

Personuppgifter om dig kommer också att delas med Randstads kund(er) i de fall det behövs för att kunna utföra våra tjänster till dig, dvs. att hitta en anställning eller uthyrning för dig hos kund. Om vi lämnar dina personuppgifter till vår kund är kunden självständigt personuppgiftsansvarig för sin behandling av dina personuppgifter efter sådant mottagande från oss.

hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till varför personuppgifterna samlades in. Det innebär att olika uppgifter kan komma att sparas olika länge.

Ditt kandidatkonto, och övriga personuppgifter vi behandlar avseende dig, kommer att gallras om du inte varit aktiv under 36 månader (t.ex. genom att uppdaterat kontaktuppgifter, sökt arbete eller kontaktat Randstad via andra kanaler). Uppgifter som har hämtats in i ramen för en kreditbedömning gallras efter tre månader. Om du har varit slutkandidat för ett uppdrag sparas vissa generella uppgifter om dig samt referenser, intervjuanteckningar och testresultat för det specifika uppdraget i 5 år efter att det specifika uppdraget mot vår kund har avslutats för att vi ska kunna uppfylla alla våra åtaganden. Uppgifter som rör ärenden om påstådd diskriminering sparas enligt lag och branschstandard. 

Uppgifter om eventuella hälsokontroller, genomförda alkohol- eller drogtester och bakgrundskontroller sparas under kortare tid. Du kommer att få detaljerad information om detta i samband med att sådana uppgifter samlas in.

Om du blir anställd konsult hos Randstad kommer du inför din anställning få information om gallring av dina personuppgifter som anställd.

säkerhet

Randstad har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. För att säkerställa integriteten för de personuppgifter som du lämnar via Internet kan vi komma att använda krypteringsteknik när vi överför sådana personuppgifter över Internet till våra servrar. Randstad anställda och leverantörer är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa Randstad regler för informations- och IT-säkerhet, interna policys avseende behandling av personuppgifter och andra interna föreskrifter och riktlinjer som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddsförordningen när det gäller dina personuppgifter:

  • Rätt till tillgång – Du har rätt att få viss information om vår behandling av dina personuppgifter. Sådan information ges genom detta informationsdokument. Du har även rätt att få tillgång till en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig.
  • Rätt till rättelse – Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade.
  • Rätt till radering – Under visa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta brukar kallas “rätten att bli bortglömd”. Rätten till radering är dock villkorad och en begäran kan lämnas utan åtgärd.
  • Rätt till begränsning – Under visa omständigheter har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till begränsning är dock villkorad och en begäran kan lämnas utan åtgärd.
  • Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att få ut personuppgifter du lämnat till oss (eller begära överföring av uppgifterna direkt från oss till en ny personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
  • Rätt att invända – Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter om behandlingen grundar sig en intresseavvägning, om du inte anser att Randstad har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna. Rätten att invända gäller också behandling av personuppgifter för direkt marknadsföring.

Läs gärna mer om rättigheterna här: 
https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/de-registrerades-rattigheter/

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att Randstad behandlar dina personuppgifter i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning