I en tid då både näringslivet och arbetslivet verkar förändras snabbare än någonsin, är det viktigt att förbereda organisationen och medarbetarna inför framtiden genom att investera i kompetenshöjning.

Reskilling, eller omskolning, av medarbetarna gör företaget mer motståndskraftigt och underlättar anpassningen till de utvecklingstrender som påverkar verksamheten. Det kan röra sig om allt från de bestående konsekvenserna av covid-19-pandemin till utvecklingen mot en alltmer omfattande och avancerad automatisering i en viss bransch.

Reskilling kan vara av avgörande betydelse för en organisation. Nedan tittar vi varför det är så, samt tipsar om praktiska åtgärder för en framgångsrik strategi.

Två kollegor sitter vid en laptop
Två kollegor sitter vid en laptop

kritisk kompetens

Företag har visserligen alltid behövt relevant och tillämpbar kompetens i sin personalstyrka, men i och med de unika utmaningar och krav som covid-19-pandemin skapat och den snabbt accelererande teknikutvecklingen har frågan klättrat högre upp på dagordningen för många arbetsgivare.

I en undersökning från Gartner som riktade sig till HR-chefer och som publicerades i november 2020 uppgav 68 % av respondenterna att säkerställande av verksamhetens tillgång till kritiska kompetenser och färdigheter hade högsta prioritet för dem inför 2021. Därefter följde andra mål som alla på ett eller annat sätt var kopplade till medarbetarnas lärande och utveckling:

  • Organisationsdesign och förändringshantering (46 %)
  • Stärka den befintliga och framtida ”ledarskapsbänken” (44 %)
  • Framtidens arbetsliv (32 %)
  • Medarbetarupplevelsen (28 %)

Mark Whittle, rådgivningsdirektör vid Gartner HR practice kommenterar resultaten så här:

quote icon

I kölvattnet av covid-19-pandemin lyfter HR-cheferna nu blicken från krishanteringen för att istället börja fokusera på det som kan stärka deras organisationer, nu såväl som i framtiden, t.ex. att ha rätt kompetenser och färdigheter, att bygga upp en motståndskraft och att ha en stark grupp ledare

Dessa resultat stöds av en annan undersökning, genomförd av LinkedIn, som visade att 59 % av de som arbetar med lärande och utveckling ser kompetensutveckling och reskilling som högsta prioritet för sina arbetsplatsprogram för 2021. På andra respektive tredje plats kom ledning och chefer (53 %) och digital onboarding (33 %).

När det gäller medarbetarupplevelsen visade LinkedIns undersökning också att 76 % av arbetstagarna i Generation Z (födda 1997 eller senare) anser att lärande är nyckeln till en framgångsrik karriär. Denna positiva inställning till utveckling ger generation Z ett gott utgångsläge inför framtidens arbetsliv, särskilt mot bakgrund av teknikens växande inflytande över företagens driftsmodeller.

Enligt World Economic Forum kommer 85 miljoner arbetstillfällen att försvinna till följd av automatisering under kommande fem åren. Automatiseringen kommer dock samtidigt att ge upphov till 97 miljoner nya roller för arbetstagare med rätt kompetens och egenskaper. Organisationen förutspår att analytiskt tänkande, kreativitet och flexibilitet kommer att vara de mest efterfrågade färdigheterna år 2025, och ser artificiell intelligens, innehållsskapande och datormoln som de viktigaste framväxande yrkesområdena.

När du funderar över hur företagets framtid kan komma att se ut och hur du ska förbereda organisationen och medarbetarna inför detta bör reskilling vara centralt i dina insatser.

Ladda också gärna ner vår guide för att lära dig mer om hur du skapar en strategi för upskilling- ett annat viktigt utbildningskoncept.

7 tips för framgångsrik reskilling av medarbetare

Reskilling är jämförbart med många andra affärsprojekt och processer i det avseendet att du behöver en strukturerad, målinriktad strategi för att maximera effektiviteten och få bästa möjliga resultat.

En god planering av de viktigaste åtgärderna och stegen är sannolikt avgörande för slutresultatet.

1. skjut inte upp det

Alla företag och alla arbetstagare har något att vinna på kontinuerligt lärande och utveckling. Organisationerna får tillgång till ny kompetens och kapacitet som bidrar till framtida resultat, medan arbetstagarna kan uppleva ett ökat engagemang i arbetet, samtidigt som de långsiktigt stärker sin position på arbetsmarknaden.

I en tid präglad av digital omställning där företags och hela branschers funktionssätt ändras i grunden är reskilling viktigare än någonsin. Det är därför viktigt att du omgående börjar prioritera reskilling i din organisation, snarare än att se det som ett positivt men valfritt inslag eller ett mål som kan skjutas till framtiden.

Att inse vikten av omedelbara åtgärder – och sedan få med sig hela företaget, från ledningen till teammedlemmarna på golvet – är ett avgörande första steg i processen.

2. analysera er nuvarande kompetensnivå

Om du vill vara säker på att göra relevanta och produktiva insatser för reskilling behöver du först skapa dig en tydlig bild av var ni står just nu när det gäller personalstyrkans kompetenser.

Det kan vara bra att göra specifik research om vilka kompetenser och erfarenheter som redan är oumbärliga i er bransch och vilka som kommer att bli det i framtiden. Vilka är de viktigaste framväxande trenderna, utmaningarna och möjligheterna i branschen? Har ni de egenskaper och den kapacitet som krävs för att möta dem?

Det här är en viktig process om du vill skapa dig en tydligare bild av vilka delar i verksamheten som är väl resurssatta och vilka som har luckor i kompetensen som kan bli problematiska i framtiden.

3. fastställ tydliga mål

När du tar reda på mer om ert nuvarande kompetensläge och om trenderna på marknaden i stort bidrar det också till ett annat avgörande moment i processen, nämligen att fastställa de mål du vill uppnå.

Det är viktigt att ha tydliga och konkreta resultat som mål för insatserna. Det ger dig en användbar struktur för åtgärderna och hjälper dig att mäta resultaten under projektets gång.

En användbar metod kan vara SMART-modellen, d.v.s. att sätta upp mål som är

  • Specific (specifika)
  • Measurable (mätbara)
  • Achievable (uppnåeliga)
  • Relevant (relevanta)
  • Time-bound (tidssatta).

Modellen kan vara lika användbar för enskilda medarbetare som för HR-avdelningen eller företaget som helhet. Ett SMART-mål som kan bidra till att fokusera reskilling-programmet kan vara t.ex. att öka antalet IT-medarbetare som deltar i cybersäkerhetsutbildningar med 20 % under det kommande halvåret.

4. leta efter resurser

Precis som med andra initiativ i affärslivet kan du bara uppnå goda resultat med ditt reskillingprojekt om du har de rätta resurserna på plats.

Som tur är finns det många resurser du kan använda i dina kompetenshöjande insatser, även om du har en mångfacetterad och geografiskt utspridd personalstyrka med många distansarbetare. Det finns allt från kostnadsfria resurser som öppna onlinekurser och offentligt tillgängliga filmer om relevanta ämnen till mer specialiserade tjänster som branschcertifieringar och utbildningsprogram som olika branschorganisationer står bakom.

Kanske kan du ha särskilt stor nytta av verktyg som underlättar samarbete och gemensamt lärande – det leder nämligen till ökat engagemang, enligt den senaste upplagan av LinkedIn Workplace Learning Report. LinkedIns undersökning visade att medarbetare som använder sociala funktioner, som plattformar för frågor och svar, kursdelningsverktyg eller studiegrupper, tar del av 30 gånger så mycket utbildningsinnehåll som de som inte använder sådana funktioner.

5. utforma relevanta planer för reskilling

En av de största utmaningarna i samband med reskilling och utbildning av personalstyrkan är medarbetarnas engagemang. Vill du skapa en genuin vilja hos medarbetarna att ständigt lära nytt och uppdatera sin befintliga kompetens måste du leverera positiva, relevanta upplevelser som motsvarar deras intressen och prioriteringar.

Tala med medarbetarna och ta reda på vad de helst vill lära sig och hur de ser på sin framtida karriär på företaget. Du har då också tillfälle att fråga medarbetarna hur de helst lär sig saker och vilka plattformar, metoder och miljöer de skulle trivas bäst med.

Ett företag som har nått framgång med denna metod är Sundt Construction. De har utformat cirka 70 olika utbildningsplaner, anpassade efter olika befattningar och behov inom företaget.

6. testa och upprepa

Genom kontinuerlig testning och upprepning säkerställer du att dina utbildnings- och reskillinginsatser hela tiden utvecklas, förbättras och ligger i linje med de utvecklingstrender som påverkar företaget och branschen.

Du kan utvärdera hur dina program fungerar genom att be deltagarna om återkoppling och förslag till förbättringar inför framtiden.

Det kan också vara viktigt att uppmärksamma specifika områden där du hoppas att resultaten eller produktiviteten ska förbättras till följd av reskillingen. Börja med att göra en baslinjebedömning av era viktigaste resultatmått och följ sedan hur indikatorerna förändras allteftersom kompetens- och utvecklingsinsatserna framskrider. På så vis kan du lättare avgöra vilka aspekter av reskillingprojektet som fungerar väl och vilka som kräver en ändrad strategi.

7. skydda din reskilling-budget för framtiden

Reskilling ska inte ses som en engångsinsats eller ett kortsiktigt svar på en unik utmaning som covid-19-pandemin, utan som en pågående process som är en del av företagets filosofi och kultur.

Det är därför viktigt att se till att den budget du avsätter för processen är skyddad på lång sikt. Det kan kräva att du lägger fram starka affärsmässiga argument för värdet av kontinuerlig reskilling. Det är därför det är så viktigt att hela tiden samla in data och analysera effekterna av ditt arbete på det här området, så som beskrivs i föregående steg.

Genom att tydligt och på grundval av omfattande data visa hur företaget gynnas av reskilling kan du bidra till att göra det till en grundsten i organisationens funktionssätt. Det skapar bästa möjliga förutsättningar för företaget och medarbetarna att utvecklas väl, oavsett hur framtidens arbetsliv förändras under de kommande åren.

Vill du läsa mer om upskilling – ett annat viktigt utbildningskoncept? Ladda ned vår kortfattade guide som beskriver 5 strategier för upskilling av dina medarbetare.

författare
Katarina Bondeson
Katarina Bondeson

Katarina Bondeson

före detta anställd på randstad risesmart

håll dig uppdaterad om trender på arbetsmarknaden och få tips om hur du ska attrahera och vårda din personal.

prenumerera på bloggen