I dagens snabbrörliga och oförutsägbara affärsmiljö är företag ofta tvungna att hantera förändringar och osäkerheter. Oavsett om det handlar om tekniska framsteg, ekonomiska svängningar eller globala kriser som pandemier, är förmågan att framgångsrikt leda i förändring avgörande för organisationers överlevnad och tillväxt.

Förändring på arbetsplatsen kan vara skrämmande och utmanande för både ledare och medarbetare. Osäkerheten som följer med förändring kan skapa motstånd och oro, och om det inte hanteras på rätt sätt kan det leda till minskad motivation och produktivitet. Därför är det otroligt viktigt att ha en strategi för att leda i osäkra tider som fokuserar på att hantera och navigera genom förändringar på ett effektivt sätt, samtidigt som man minskar negativa effekter och främjar positiva resultat.

Här följer några viktiga aspekter ni bör ha i åtanke när ni jobbar med förändringsledning. 

Närbild på en kvinna som tittar bort
Närbild på en kvinna som tittar bort

ha en tydlig och öppen kommunikation

Med tanke på den ekonomiska osäkerhet som råder är det ingen överraskning att många människor känner en viss osäkerhet eller känslomässig oro. Detta har lett till att många arbetstagare prioriterar anställningstrygghet och finansiell stabilitet. I Randstad Workmonitor från 2023 angav 92 % av arbetstagarna att de lägger stor vikt vid anställningstrygghet och 63 % att de inte skulle acceptera ett jobb som inte gav dem det. 

För att skapa en öppen och transparent kommunikation i krissituationer är det viktigt att ha en välformulerad kommunikationsplan. Det finns de som hävdar att det inte går att överkommunicera i perioder när både organisationen och medarbetarna är under stor press. Genom att ge medarbetarna så mycket information som möjligt om företagets situation och omständigheter kan du säkerställa att alla har samma förståelse för läget samtidigt som du visar dem hur de kan bidra till att hjälpa företaget genom den svåra perioden.

En öppen kommunikation är avgörande för att bygga förtroende och skapa en känsla av samhörighet bland medarbetarna. Genom att dela relevant information och uppdateringar regelbundet kan du undvika ryktesspridning och spekulationer som kan skapa ännu mer oro och osäkerhet. Var tydlig med att du finns tillgänglig för att svara på frågor och lyssna på medarbetarnas oro och bekymmer.

lyssna på dina medarbetare

Att ge tydlig och regelbunden information till medarbetarna är viktigt, men det är lika viktigt att verkligen lyssna på deras oro och reagera på den. För att kunna adressera medarbetarnas oro på rätt sätt måste du först och främst förstå den. Felaktiga antaganden kan leda till att du spenderar värdefull tid på att hantera felaktiga problem.

Det finns många sätt att aktivt lyssna på dina medarbetare, från enkäter till spontana möten i korridoren. När ditt företag står inför svåra tider kanske du inte vill vänta på halvårsvisa undersökningar eller årliga granskningar för att samla in information och agera på den. Istället bör du vara i ständig rörelse – samla in information, anpassa dig, samla in mer data och anpassa dig igen. Ibland kan det vara fördelaktigt att blanda medarbetare från olika avdelningar för att få en bredare överblick av situationen.

Ju snabbare du kan omvandla din insamlade medarbetardata till användbar information för chefer och ledare, desto snabbare kan ditt företag genomföra de förändringar som krävs för att möta dagens behov. Glöm inte heller att följa upp med dina medarbetare om de åtgärder ni kommit fram till och kontinuerligt återkoppla till dem. Det är viktigt att visa att du strävar efter att lösa problemet tillsammans med dem.

så bygger du en motståndskraftig affärsstrategi

Ladda ner vår guide om du vill lära dig mer om förändringsledning och hur du bygger en motståndskraftig affärsstrategi.

ladda ner guiden

anamma olika ledarstilar

Flera olika ledarstilar kan användas för att uppnå olika fördelar och resultat för både medarbetare och företag. När företaget står inför en period av osäkerhet och medarbetarna väntar sig ett starkt ledarskap kan din förmåga att växla mellan olika stilar och att välja rätt angreppssätt för det rådande klimatet bli avgörande.

Med en sådan flexibilitet kan du föregå med rätt exempel för dina medarbetare och hjälpa dem att prestera extra väl när företaget behöver det som bäst. Nedan följer några exempel på dessa stilar:

relationsinriktat ledarskap

Relationsinriktat ledarskap handlar om att skapa en positiv arbetsmiljö där tillit och harmoni är centrala delar. Genom att fokusera på att bygga starka relationer med medarbetarna kan en ledare skapa en känsla av uppskattning och inkludering, vilket är särskilt viktigt under osäkra tider.

Att ha en relationsinriktad ledarstil innebär att vara närvarande och lyhörd för medarbetarnas behov och bekymmer. Genom att visa empati och visa att man bryr sig om medarbetarnas välbefinnande kan en ledare skapa en trygg och stödjande arbetsmiljö. Detta kan bidra till att öka medarbetarnas motivation och produktivitet, även när det finns osäkerhet och förändringar i organisationen.

En relationsinriktad ledare är också bra på att kommunicera och samarbeta med medarbetarna. Genom att involvera dem i beslutsprocessen och ge dem möjlighet att bidra med sina idéer och synpunkter, kan en ledare skapa en känsla av delaktighet och engagemang. Detta kan öka medarbetarnas förtroende för ledningen och stärka deras lojalitet mot organisationen.

coachande ledarskap

Coachande ledarskap är en strategi där ledare arbetar tillsammans med sina medarbetare för att sätta meningsfulla och relevanta mål. Genom att involvera medarbetarna i beslutsprocessen och ge dem möjlighet att bidra med sina idéer och synpunkter, kan en ledare skapa en känsla av delaktighet och engagemang. Det coachande ledarskapet syftar till att skapa motivation och öka såväl engagemanget som produktiviteten hos medarbetarna.

Genom att använda coachande tekniker som att ställa öppna frågor, lyssna aktivt och ge konstruktiv feedback, kan en ledare hjälpa medarbetarna att identifiera sina styrkor och utvecklingsområden. Genom att sätta upp realistiska och mätbara mål tillsammans kan ledaren och medarbetaren arbeta mot att uppnå framgång.

En coachande ledare är också bra på att ge kontinuerlig support och uppmuntran till medarbetarna. Genom att vara närvarande och tillgänglig för att hjälpa till och stötta vid behov, kan ledaren skapa en trygg och stödjande arbetsmiljö. Detta kan öka medarbetarnas förtroende för ledningen och stärka deras lojalitet mot organisationen.

visionärt ledarskap

Visionärt ledarskap är en ledarstil som kan vara avgörande under tider av osäkerhet och förändring. Genom att identifiera ett tydligt och långsiktigt mål för hela verksamheten kan en visionär ledare ge riktning och samhörighet åt teamet.

En visionär ledare är inte rädd för att tänka stort och utmana status quo. Genom att kommunicera visionen till medarbetarna och involvera dem i processen kan en ledare skapa en känsla av meningsfullhet och engagemang. Medarbetarna kommer att förstå hur deras individuella insatser bidrar till att nå det övergripande målet och känna sig delaktiga i organisationens framgång.

Genom att vara visionär och inspirerande kan en ledare motivera medarbetarna att ta sig an utmaningar och överkomma hinder. En tydlig vision ger också stabilitet och trygghet under osäkra tider. Medarbetarna kan lita på att ledaren har en klar riktning och att deras arbete har en meningsfull inverkan på företaget.

En visionär ledare är också flexibel och öppen för nya idéer och perspektiv. Genom att vara lyhörd för medarbetarnas tankar och idéer kan en ledare anpassa visionen och strategin när det behövs. Detta skapar en kultur av innovation och kontinuerlig förbättring, som är avgörande för att möta dagens snabbrörliga affärsmiljö.

Kvinna sitter på arbetsplats och jobbar på en laptop
Kvinna sitter på arbetsplats och jobbar på en laptop

se över ert förmånspaket

För att hantera ekonomisk stress och oro bland personalen kan ni om möjligt se över ert lön- och förmånspaket. Under tider med hög inflation blir lönen en central fråga och i 2023 års Randstad Employer Brand Research hamnade lön och förmåner för första gången i Sverige på första plats som det viktigaste kriteriet vid val av arbetsgivare. 

Till att börja med kan det vara klokt att tydliggöra ditt företags ersättningsstrategi och säkerställa att medarbetarna är medvetna om indirekta lönetillägg som ni erbjuder, som subventionerade luncher eller transportbidrag och andra icke-monetära belöningar. 

Om ditt företag inte har möjlighet att höja lönerna finns det många möjligheter att hjälpa dina anställda genom den nuvarande levnadskostnadskrisen. Ni kan till exempel erbjuda finansiell rådgivning som kan hjälpa till med planering och budgetering för pensionssparande. Att lära sig hantera pengar på rätt sätt kan vara livsförändrande för vissa individer.

Ni bör också se över vilka icke-monetära förmåner ni kan erbjuda. Även om lönen är viktig är flexibiliteten också högt prioriterad. Enligt vår undersökning Randstad Workmonitor skulle 45 % av arbetstagarna inte acceptera ett jobb utan flexibla arbetstider, och 40 % skulle inte vilja arbeta för ett företag som inte erbjöd någon typ av hybrid arbetsmodell. Du kan få mer utrymme i löneförhandlingarna genom att erbjuda alternativ för distans- eller hybridarbete eller till exempel fyradagarsveckor. 

För att hantera ekonomisk stress och oro bland personalen kan du om möjligt också utnyttja hälso- och friskvårdsförmåner. Stödprogram för anställda kan ge viktigt stöd till anställda som känner sig överbelastade och finansiella rådgivare kan hjälpa till med planering och budgetering för pensionssparande. Fundera på vilka förmåner ni kan erbjuda era anställda för att underlätta deras situation och dämpa den ekonomiska oron.  

investera i upskilling och reskilling

Den snabba tekniska utvecklingen har skapat mycket debatt om både brist på kompetens och överflödig kompetens. Många medarbetare känner oro för att deras kunskap inte längre kommer att vara aktuell och som ledare är det viktigt att dämpa den oron genom att erbjuda både kompetensutvecklings- och omskolningsmöjligheter.

Som företagsledare behöver du inte bara ta hand om de jobb som finns idag, utan du måste också förbereda dig för de jobb som kommer att finnas i framtiden och de som kommer att försvinna på grund av ändrade rutiner eller produktlinjer. Enligt World Economic Forum har till exempel efterfrågan på dessa roller redan minskat under det senaste decenniet i USA:  

 • Datoroperatörer
 • Administrativa assistenter
 • Arkivassistenter
 • Växeltelefonister
 • Telefonförsäljare

Omvänt kommer dessa tekniker att få den högsta nivån av företagsanpassning och behov av kvalificerad arbetskraft fram till 2025:

 • Molnteknik
 • Big data-analys
 • Sakernas internet och smarta enheter
 • Kryptering och cybersäkerhet
 • Artificiell intelligens

Ett program för kompetensutveckling och omskolning hjälper medarbetarna att hålla sig relevanta och engagerade i företaget. Genom att erbjuda ersättning för studieavgifter kan man till exempel uppmuntra medarbetarna att stanna kvar på företaget efter att de har lärt sig nya färdigheter. Ju mer dina anställda växer och utvecklas, desto mer motståndskraftigt blir ditt företag.

utveckla en motståndskraftig affärsstrategi

Bland det viktigaste en företagsledare kan göra för att förbereda verksamheten för perioder av osäkerhet är att göra motståndskraft och återhämtningsförmåga till grundstenar i affärsstrategin. Svårigheter – förutsedda eller oförutsedda – kan alltid uppstå och utsätta organisationen för risker. Det är därför klokt att så noggrant som möjligt planera för motgångar.

Var proaktiv i planeringen, och överväg ett brett spektrum av scenarier och hur du skulle hantera dem. På så sätt förbereder du snabba, effektiva svar på olika utmaningar och slipper kämpa för att hålla jämna steg med en snabbt föränderlig utveckling.

Om du bygger in motståndskraft i strategin blir det också lättare att skydda era centrala intäktsflöden och upprätthålla varumärkeskommunikationen i kristider. Om du vill veta mer om hur du kan integrera motståndskraft i din affärsstrategi, ladda ner vår guide.

Detta är en uppdaterad version av en artikel som ursprungligen publicerades den 30 mars 2021. 

författare
Head of Sales - Staffing & Inhouse Randstad
Head of Sales - Staffing & Inhouse Randstad

Josefine Kjellgren

head of sales - staffing & inhouse randstad