Den växande arbetskraftsbristen och ökande kompetensbristen gör det mer utmanande för arbetsgivare att locka till sig skickliga kandidater. Utöver detta visade en nyligen genomförd undersökning att 41 % av arbetstagarna runt om i världen överväger att lämna sitt jobb. Bland arbetstagare i åldern 18 till 25 är andelen hela 50 %.

För att övervinna dessa hinder ökar många arbetsgivare de anställdas ersättning. Denna strategi är så utbredd att den når nästan världens alla hörn. Forskning från World Economic Forum visar att lönerna ökar i alla världsdelar.

För att företag ska kunna locka till sig nya talanger och behålla nuvarande anställda måste de regelbundet omvärdera sina förmånspaket för att säkerställa att det uppfyller eller till och med överträffar vad konkurrenterna erbjuder. Denna granskning är bara ett steg i den övergripande processen att utveckla ett attraktivt erbjudande vad gäller lön och förmåner. Med ett rätt utformat förmånspaket kan ditt företag attrahera fler kandidater och även behålla befintliga medarbetare. Nedan går vi igenom alla steg du behöver ha i åtanke när ni ska forma ert förmånspaket . 

läs mer

Vi har sammanfattat alla 10 steg du behöver vidta för att utveckla ett effektivt förmånspaket i en lättöverskådlig guide. 

ladda ner guiden

1. anpassa lön och förmåner efter affärsmålen

Det första steget är att anpassa din lön- och förmånsstrategi till dina övergripande affärs- och HR-mål. Detta steg kräver att du har en strategisk diskussion kring företagets vision och värderingar, ditt EVP (employee value proposition) samt identifierar vilka beteenden du vill belöna. Med denna input kan arbetsgivare börja utveckla ett ramverk för lön och förmåner.

strategi för att utforma förmånspaket
strategi för att utforma förmånspaket

2. ta hänsyn till din marknad

För att skapa ett konkurrenskraftigt lön- och förmånspaket måste du först förstå både den övergripande arbetsmarknaden och marknaden för din specifika bransch. Att identifiera framväxande marknadstrender, fastställa de mest efterfrågade färdigheterna och kvalifikationerna och identifiera genomsnittliga löner för din specifika bransch och plats kan visa sig vara ovärderligt när det är dags att sätta löner.

Till exempel står den globala tillverkningsindustrin inför en betydande arbetskraftsbrist. Faktum är att experter uppskattar att industrin kan komma att ha en brist på 8 miljoner arbetstagare år 2030. Därför är en sak säker: att konkurrensen i denna bransch är stor och att konkurrenskraftiga löner är ett måste för alla tillverkare som vill fylla lediga befattningar både nu och i framtiden.

3. identifiera dina konkurrenter och vad de erbjuder

Även om det är bra att kunna din bransch som helhet är det lika viktigt att genomföra en detaljerad analys av dina konkurrenter. Det är viktigt att se att dina konkurrenter på arbetsmarknaden inte alltid är desamma som dina direkta affärskonkurrenter. Detta gäller särskilt när du söker kandidater med specifika färdigheter.

Denna djupgående analys ger en glimt av vad du står inför. Denna information kan hjälpa dig att sätta löner och justera personalförmåner så att de ligger nära eller till och med överträffar dina konkurrenters erbjudanden. Utan dessa data riskerar du att sätta lönerna för lågt eller misslyckas med att inkludera viktiga förmåner.

4. be om återkoppling från medarbetarna

Med forskning som visar att över 40 % av de anställda överväger att lämna sina jobb kan ditt företag inte luta sig tillbaka. Istället kan du vidta åtgärder för att förhindra denna omsättningsnivå genom att identifiera dina anställdas behov, oro och förväntningar. Vill de till exempel bara ha högre lön eller är avancerade förmåner som flexibla arbetstider eller mer betald ledighet lika viktiga?

Det bästa sättet att få denna input från dina anställda är att fråga dem genom att använda tekniker som exitintervjuer, arbetsplatsmöten, personliga intervjuer eller medarbetarundersökningar. Var noga med att ge dina anställda mycket utrymme att uttrycka sina tankar och behov för att säkerställa att du får en fullständig bild av vilken typ av förmåner de verkligen vill ha.

läs mer

Vi har sammanfattat alla 10 steg du behöver vidta för att utveckla ett effektivt förmånspaket i en lättöverskådlig guide. 

ladda ner guiden

5. förstå vad arbetstagare efterfrågar 

Du måste också förstå de arbetssökandes förväntningar. För att hjälpa dig med denna process utför vi varje år världens största oberoende employer branding-undersökning som redogör vilka kriterier som är viktigast vid val av arbetsgivare. Insikterna hjälper dig att förstå hur arbetstagarnas förväntningar förändras och är avgörande när du ska utveckla ert förmånspaket. Till exempel visar årets undersökning att 61% av respondenterna anser att balans mellan jobb och fritid är ett viktigt kriterium vid val av arbetsgivare. Även kriterier som anställningstrygghet, en trevlig arbetsmiljö och karriärutveckling är viktigt för arbetstagare idag.

de fem viktigaste kriterierna vid val av arbetsgivare 2022
de fem viktigaste kriterierna vid val av arbetsgivare 2022

6. utveckla förmånspaketet 

När du bättre förstår dina konkurrenter, har samlat insikter om vad anställda vill ha och anpassat dina ersättningsmål till företagets övergripande strategi kan du börja utforma ert förmånspaket. Nedan följer en titt på de primära delarna av ett lön- och förmånspaket som du kan överväga.

  • fast lön: Denna kallas även grundlön och representerar anställdas fasta löner eller timlön.
  • rörlig lön: Rörlig lön inkluderar övertidstimmar, provision, dricks, prestationslön, bonusar och aktieoptioner. Även om denna lönetyp inte är garanterad bör den fortfarande betraktas som en del av det övergripande förmånspaketet.
  • förmåner: Förmåner inkluderar alla andra typer av monetära och icke-monetära belöningar som ges till anställda i utbyte mot deras arbete, såsom sjukförsäkring, pensionsplaner, betald ledighet, semesterlön och betald utbildning, för att nämna några.
  • icke-monetära belöningar: Förutom lön och förmåner finns det en mängd olika icke-monetära belöningar, såsom flexibla arbetstider, erkännandeprogram och till och med företagets geografiska placering om det ligger nära en tågstation eller nära stadens centrum.

När du skapar ditt lön- och förmånserbjudande är målet att sätta tillräckligt höga löner för att företaget ska förbli konkurrenskraftigt i din bransch, men inte så höga att det påverkar företagets finansiella stabilitet negativt. Även om denna process kan vara knepig kan det hjälpa ditt företag att skapa det optimala lönepaketet genom att använda marknadsundersökningar.

7. säkerställ efterlevnad

Efterlevnad är ett måste och det är helt avgörande att du förstår reglerna och föreskrifterna för de anställdas löner och förmåner för ditt specifika område. Dessa uppgifter kan innefatta att förstå vilka förmåner som är skattepliktiga och vad som, om det förekommer formulär, måste fyllas i och hur ofta.

Till exempel kan bidrag för hemmakontor i vissa fall vara skattepliktiga. Underlåtenhet att följa dessa regler och förordningar kan leda till att ditt företag får rejäla böter.

8. lika lön för lika arbete

Att implementera en strategi för mångfald och inkludering och överbrygga löneskillnaderna mellan könen kan förbättra affärsresultaten och förbättra dina rekryterings- och retentionsinsatser.

Enligt en ny rapport från UN Women tjänar kvinnor världen över bara 0,77 dollar för varje hel dollar som män tjänar. Denna skillnad har inte gått obemärkt förbi. Dussintals länder runt om i världen har fastställt policyer för att hjälpa till att överbrygga dessa löneskillnader mellan könen. Länder som Sverige, Spanien och Danmark kräver eller begär till exempel att arbetsgivare genomför årliga lönerevisioner för att identifiera löneskillnader mellan könen och utarbetar handlingsplaner för att hantera dessa skillnader.

Att stänga lönegapet mellan könen är inte det enda anställda efterfrågar. Forskning visar att nästan var tredje medarbetare efterfrågar utökad mångfald och inkludering på arbetsplatsen. Studier visar också att arbetsplatser som prioriterar mångfald tenderar att ha högre nivåer av innovation, bättre kommunikation och presterar också bättre ekonomiskt.

9. implementera planen

Det skulle vara meningslöst att gå igenom alla steg för att skapa ett förmånspaket utan att skapa skriftliga dokument. Före implementeringen bör en skriftlig policy upprättas för varje typ av förmån som företaget erbjuder.  

Om ditt företag exempelvis erbjuder hälso- eller livförsäkringsförmåner bör det finnas en tydlig policy som förklarar vad som krävs och hur mycket företaget bidrar till denna förmån. Å andra sidan bör en policy som förklarar utbildning och utveckling diskutera vad som krävs och beskriva de steg som anställda behöver vidta för att få dessa förmåner.

HR-teamet bör också ha en kommunikationsplan på plats för att säkerställa att alla anställda förstår lönestrukturen och förmånerna. Dessutom är det en bra idé att inkludera dessa förmåner på företagets karriärsida eller som punkter i en jobbannons.

Målet här är att öka medvetenheten om det totala belopp som ditt företag investerar i sina anställda. Verkligheten är att anställda ofta underskattar det faktiska värdet av sitt förmånspaket. Det är mer än bara löner och bonusar. När du lägger ihop alla förmåner, till exempel betald ledighet och pensionsplaner, så ökar det snabbt i värde. Ditt förmånspaket bör utformas på ett sätt som belyser detta mervärde.

Denna typ av transparens kan vara tillräcklig för att hjälpa dig att locka kandidater och få dem att acceptera ett jobberbjudande. 

10. mäta framgång

När du utvecklar ditt lön- och förmånserbjudande måste du inkludera en process för att mäta dess framgång. Till exempel bör ditt företag utvärdera lönerna minst var 12: e månad. Med konkurrensnivån på dagens arbetsmarknad kan lönerna fortsätta att stiga tills arbetskraftsbristen avtar lite. Det är viktigt att utvärdera dessa löner årligen för att säkerställa att de fortfarande uppfyller branschstandarden.

Dessutom vore det bäst att spåra olika mätvärden, inklusive total arbetskraftskostnad, omsättningshastighet, frånvaro, övertidskostnader, tid till anställning och fyllnadsgrad för att fastställa framgång. Dessa mätvärden kan också visa hur mycket företaget har sparat genom att implementera ett reviderat lön- och förmånspaket. 

Vi hoppas att dessa steg kommer att hjälpa dig att utveckla ett konkurrenskraftigt erbjudande för lön och förmåner. Vi har även sammanfattat alla steg i en lättöverskådlig guide som du kan ladda ner här. 

läs mer

Vi har sammanfattat alla 10 steg du behöver vidta för att utveckla ett effektivt förmånspaket i en lättöverskådlig guide. 

ladda ner guiden
författare
Maria Strömberg
Maria Strömberg

maria strömberg

perm manager