Orsakerna bakom den rådande globala arbetskraftsbristen är långt ifrån enkla. Det finns flera faktorer som bidrar till denna utmaning, bland annat den åldrande globala befolkningen, förändringar i arbetstagarnas förväntningar och den ökade efterfrågan på teknikrelaterade färdigheter. Dessa problem på talangfronten intensifieras av andra faktorer, såsom stigande kostnader, oro för global recession och utmaningar i leveranskedjan.

Denna kombination försätter arbetsgivarna i en svår situation. De måste hitta effektiva sätt att rekrytera och anställa kvalificerade talanger, samtidigt som de håller kostnaderna under kontroll och bygger upp en arbetsstyrka som de kan skala upp och ner för att möta fluktuationer på marknaden.

För att hantera dessa utmaningar och ligga steget före konkurrenterna är det viktigt att ha en plan på plats för att bekämpa den pågående bristen på talanger förr snarare än senare.  

hur man löser bristen på arbetskraft

Studier visar att 87% av de globala arbetsgivarna redan har problem med att rekrytera de talanger de behöver, eller förväntar sig att få sådana problem inom en snar framtid. Din organisation kan inte vänta tills dessa utmaningar förvärras. Nu är det dags att vidta åtgärder så att ni kan bygga upp den personalstyrka som organisationen behöver, både idag och i framtiden.

Här är några exempel på åtgärder som du kan vidta just nu för att lösa bristen på arbetskraft.

investera i kompetensutveckling 

Vare sig man gillar det eller inte så kommer sannolikt varken kompetensbristen eller arbetskraftsbristen att försvinna inom en överskådlig framtid. Faktum är att det är mycket troligt att arbetskraftsbristen och kompetensbristen kommer att fortsätta att intensifieras fram till åtminstone slutet av decenniet.

Till exempel förutspådde McKinsey Global Institute 2017 att upp till 375 miljoner globala arbetstagare kan behöva lära sig nya färdigheter och byta yrke fram till 2030. Men i takt med att vi närmar oss 2030 kan denna siffra visa sig vara högre. Till exempel uppskattar man nu att 40 % av den europeiska arbetskraften kommer att behöva någon typ av kompetensutveckling fram till 2030.

I takt med att teknik och automatisering fortsätter att utvecklas kommer det sannolikt att bli omöjligt för ditt företag att förvärva nödvändiga teknikrelaterade färdigheter enbart genom rekryteringsinsatser.

Ett av de bästa sätten att lösa detta problem är att investera i att förse dina nuvarande medarbetarne med den kompetens som företaget behöver. Genom att kompetensutveckla och omskola den nuvarande arbetsstyrkan kan företaget förvärva den specifika kompetens som krävs för att implementera ny teknik.

Medan både traditionell klassrumsundervisning och interna program, som mentorskap och lärlingsutbildningar, fortfarande är mycket effektiva utbildningsverktyg, så kan dagens arbetsgivare också använda online-utbildningsmoduler som gör det möjligt för arbetstagare att lära sig i sin egen takt. Onlineprogram och digitala verktyg kan också utbilda ett större antal anställda på kortare tid. 

utnyttja HR-teknik

HR-teknik kommer att omsätta 30 miljarder dollar år 2025, och 8 % av HR-cheferna har konkreta planer på att öka sina investeringar i denna teknik. Om ditt företag ännu inte har gjort den här typen av investeringar eller om det var ett tag sedan ni uppdaterade er HR-programvara eller era tekniska lösningar är det dags nu.

Rätt teknik kan förbättra dina rekryteringsprocesser genom att automatiskt filtrera igenom ansökningar, skicka automatiska svar till sökande, använda AI för kandidatmatchning, automatisera referenstagningsprocessen och genomföra videointervjuer, tillsammans med andra funktioner.

HR-teknik kan också hjälpa till med personalhantering och förbättra kommunikationen inom hela organisationen. Genom att maximera användningen av HR-teknik kan ditt företag förbättra sina insatser för att rekrytera och behålla medarbetare.

rekrytera på potential istället för erfarenhet 

Eftersom det blir allt svårare att hitta kvalificerad arbetskraft måste företagen fokusera på internutbildning. I slutändan kommer denna övergång till internutbildning att förändra vilken typ av kandidater ditt företag behöver. Istället för att enbart söka efter kandidater som redan har de färdigheter du vill ha, bör ditt företag också leta efter kandidater som du kan utbilda.

Börja med att söka efter kandidater med önskvärda mjuka färdigheter, som problemlösning, anpassningsförmåga, kritiskt tänkande och kommunikationsförmåga, som indikerar att de är bra på att lära sig. Att lätta på dina kriterier kommer inte bara att utöka din totala talangpool, utan det kan säkerställa att du anställer kandidater med potential att växa med företaget.

Young man transporting goods inside a grocery store (supermarket).
Young man transporting goods inside a grocery store (supermarket).

fokusera på talanganalys

I en tid av big data är det viktigt för ditt företag att inte bara övervaka arbetsmarknadstrender utan även att använda interna data. Enligt 2023 Global Talent Trends Report från Randstad Sourceright är investeringarna i talanganalys rekordhöga, och 74 % av organisationerna har redan investerat i den här tekniken.

Innan du samlar in och övervakar data är det viktigt att börja med att förstå vilka specifika datapunkter ditt företag vill spåra. Vi rekommenderar att du inkluderar mätvärden för omsättningsgrad, rekryteringskostnader, retentionsgrad och frånvaro. Att utnyttja och förstå vilka data ni redan har tillgängliga och vilka system och verktyg ni använder idag är också viktiga utgångspunkter.

uppdatera ert EVP (Employee Value Proposition)

Om det är något som förändrades avsevärt under pandemin så var det arbetstagarnas förväntningar. Pandemin framhävde värdet av att upprätthålla en sund balans mellan arbete och privatliv. Lönen är det främsta motivet till att byta jobb, men i vår senaste Employer branding-undersökning står det också tydligt att balans mellan jobb och fritid värderas högt bland svenskarna då det hamnar på tredje plats över de viktigaste kriterierna vid val av arbetsgivare. 

Dagens anställda behöver inte bara rätt lön. De vill också ha andra ekonomiska och icke-ekonomiska förmåner, så som flexibilitet, stöd för psykisk hälsa eller mer generösa kompetensutvecklingsmöjligheter. Det är viktigt för arbetsgivare att inse denna förändring i arbetstagarnas förväntningar och att vidta åtgärder genom att anpassa sitt värdeerbjudande (EVP) för att anpassa det till dessa nya krav till följd av pandemin. 

utveckla ett starkt kompensations- och förmånspaket

Det är viktigt att utveckla ett starkt förmånspaket som går hand i hand med företagets EVP. Om ditt företag inte har utvärderat sitt ersättnings- och förmånspaket under de senaste 12 månaderna är det hög tid att göra det nu. Eftersom medarbetarnas förväntningar har förändrats avsevärt under de senaste åren är det viktigt att se till att dina kompensationserbjudanden fortfarande är konkurrenskraftiga. 

Dessutom påverkar den globala inflationen arbetstagare världen över.  Det är bara naturligt för anställda att vilja att lönerna ska stiga med inflationen. Lyckligtvis genomför rekryteringsföretag, som Randstad, löneundersökningar på olika marknader för att hjälpa dig att göra de nödvändiga justeringarna. 

Ni bör därför justera ert företags förmånspaket för att möta arbetstagarnas skiftande förväntningar. Som nämnts ovan vill dagens arbetstagare ha fler förmåner som gör det möjligt för dem att upprätthålla en sund balans mellan arbete och privatliv samt säkra arbetsförhållanden, stöd för psykisk hälsa, utbildning på arbetsplatsen och möjligheter till karriärutveckling. Att skapa ett förmånspaket som motsvarar arbetstagarnas förväntningar kan hjälpa ditt företag att sticka ut bland konkurrenterna och locka till sig de talanger det behöver.

fokusera på att skapa en diversifierad arbetsstyrka

Vår undersökning visar att 78% av arbetsgivarna anser att en mångfaldsplan på plats förbättrar deras rekryteringsinsatser. Varför en så stor efterfrågan på mångfald på arbetsplatsen? För det första vet vi att mångfald kan öka kreativiteten och produktiviteten på arbetsplatsen. För det andra innebär rekrytering av en arbetsstyrka med en mångfald av färdigheter, egenskaper, bakgrunder och erfarenheter att ditt företags talangpool utökas, vilket i slutändan kan förbättra rekryteringsresultaten.

Slutligen vill arbetstagarna ha mer mångfald på arbetsplatsen, särskilt de yngre arbetstagarna. Enligt Pew Research Center vill 56 % av de amerikanska arbetstagarna ha mer mångfald på arbetsplaten. Att bygga upp en diversifierad arbetsstyrka har kraften att driva ditt företag framåt i en ekonomi som blir mer och mer globaliserad.

kvinna med ansiktsmask i industriell arbetsmiljö
kvinna med ansiktsmask i industriell arbetsmiljö

använd tillfällig arbetskraft

Studier visar att mer än tre av fyra arbetsgivare redan använder flexibla bemanningslösningar, exempelvis inhyrd eller tillfälligt anställd personal. Denna efterfrågan förväntas bara öka i takt med att kompetensbristen intensifieras under de kommande åren. Det finns dock många fördelar med att använda tillfällig personal. Till exempel kan ditt företag skala upp eller ned sin personalstyrka för att möta varierande produktionskrav. När det görs på rätt sätt kan tillfällig arbetskraft hjälpa ditt företag att spara pengar och öka produktionen.

Tricket är att ha en effektiv plan på plats för att framgångsrikt kunna hantera ett team av tillfälligt anställda. Det bör finnas en process för allt från rekrytering till utbildning och schemaläggning av tillfällig personal. På Randstad har vi många års erfarenhet av att hantera tillfälligt anställda och kan ge det löpande stöd som ditt företag behöver.

ökat engagemang bland medarbetarna

Den rådande bristen på arbetskraft förväntas fortsätta under de närmaste åren, och många arbetsgivare prioriterar därför att behålla sina medarbetare. Målet med denna strategi är att minska omsättningen inom företaget så att det blir färre vakanta tjänster att tillsätta.

Arbetsgivare måste aktivt utveckla strategier för att locka sina medarbetare att stanna kvar. Tekniker som ett program för erkännande och belöningar, regelbundna avstämningar, empati och stark och transparent kommunikation är alla kända för att bidra till att öka engagemanget hos arbetskraften. Engagerade medarbetare tenderar att vara mer produktiva och stanna längre på företaget.

Genom att utveckla en stark strategi för medarbetarengagemang kan du förbättra personalomsättningen, minska sjukfrånvaron och öka lönsamheten.

omplacera personalstyrkan

Den bistra verkligheten är att det sannolikt kommer att bli allt svårare att hitta rätt kvalificerad arbetskraft under de kommande åren. Ett av de bästa sätten att övervinna detta hinder är att fokusera på arbetstagarnas interna rörlighet. En nyligen genomförd studie visar att 60 % av ett företags lediga tjänster vanligtvis kan tillsättas med företagets befintliga personal. Omplacering av personalstyrkan kan dock bara ske med rätt möjligheter till kompetenshöjning och omskolning.

Det är viktigt att ha en tydlig och transparent process för karriärutveckling och avancemang inom företaget. Du kan också använda en rad digitala verktyg för att identifiera vilka medarbetare som passar bra för olika lediga roller inom företaget. 

samarbeta med ett bemanningsföretag

Att samarbeta med ett bemanningsföretag kan ge ytterligare stöd för att hjälpa ditt företag att förvärva och behålla de talanger ni behöver för att förbli konkurrenskraftiga på en ständigt föränderlig arbetsmarknad. 

På Randstad kan vi till exempel ge ditt företag omedelbar tillgång till vår stora databas med förhandsgranskade kandidater och hjälpa dig att hitta de som matchar dina kriterier. För företag med en stor personalstyrka kan vi hantera hela HR-processen för att förbättra medarbetarnas introduktion, utbildning och engagemang på hela arbetsplatsen.

Dessutom ger vi dig värdefulla talanginsikter och tillgång till smart HR-teknik för att effektivisera HR-processerna.

För mer inspiration och tips om hur du kan överkomma bristen på arbetskraft, ta del av vår sammanfattande guide.

Detta är en uppdaterad version av en artikel som ursprungligen publicerades den 29 augusti 2022. 

om författaren
jennie strömqvist
jennie strömqvist

Jennie Strömqvist

inhouse manager

Jennie ansvarar för Randstads Inhouse-lösningar i Sverige. Det är ett bemanningskoncept som innebär skräddarsydda lösningar för storskaliga behov och skapar mervärde för stora organisationer genom att optimera deras personalstyrka och skapa de mest kostnadseffektiva lösningarna för flexibilitet. Jennie har lång erfarenhet av processledning, HR-lösningar och ledarskap och har jobbat inom bemanningsbranschen i över 20 år.