Arbetsmarknaden står inför förändring. Företag över hela världen upplever en allt intensivare konkurrens om talangerna. Digitalisering, automatisering och tekniska framsteg sker i en rasande fart och medför dessutom allt snabbare skiftningar i de kompetenskrav som ställs på kandidater, idag och imorgon. Samtidigt spås ett allt längre arbetsliv. Människor lever längre, vilket också innebär att vi sannolikt och rimligtvis kommer att arbeta under fler år av våra levnadsår.

Det här ställer nya krav, både på individen, företagen och samhället, krav på bland annat utökade möjligheter till omskolning och kompetensutveckling. 

Som en del i att förbättra såväl anställningsbarhet som kompetensförsörjning ingick kompetensutveckling som en del av den reform av arbetsrätten som arbetsmarknadens olika parter kom överens om under 2021. I denna reform ingick också förändringar i uthyrningslagen, som framförallt påverkar företag som hyr in konsulter till en och samma driftsenhet, på långa uppdrag. Den åttonde juni 2022 beslutade Riksdagen om dessa förändringar som kort förklarat syftar till:

  • anpassningar av arbetsrätten för ökad flexibilitet och förutsägbarhet för att kunna anställa och bättre balans i anställningsskyddet för anställda med olika anställningsvillkor
  • grundläggande omställnings- och kompetensstöd på arbetsmarknaden 
  • ett nytt offentligt studiestöd med syfte att stärka arbetstagares ställning på arbetsmarknaden 

En arbetsmarknad med fokus på individen och dennes möjligheter till utveckling, och samtidigt företagens möjligheter till kompetensförsörjning och tillväxt, är helt i linje med vad vi på Randstad tror på och tycker är viktigt. Vår mission och vår målsättning är att hjälpa människor och företag att uppnå deras fulla potential, och detta möjliggörs ytterligare av delar av lagändringarna som nu träder i kraft.

Det här är också något vi gör varje dag inom ramen för vår verksamhet som innefattar bemanning, rekrytering och konsultuthyrning samt omställning, karriärutveckling, outplacement och karriärcoachning. Att hjälpa människor till en utvecklande karriär, och företag att växa med rätt kompetens, främjar svenskt näringsliv såväl som människors välmående. 

Som bemanningsföretag spelar vi också en viktig roll när det kommer till att öppna dörrar och sänka trösklarna in till arbetsmarknaden. I rollen som konsult får många av våra medarbetare ett första jobb såväl som möjligheter att prova på olika yrkesbanor, företag och branscher, vilket i sig är kompetensutvecklande.

Arbetsmarknaden står inför förändring. Som en ledande aktör inom kompetensbranschen välkomnar vi på Randstad lagändringen med öppna armar. Vi står väl rustade att vägleda och stötta våra konsulter och kandidater genom detta, och även våra kunder som hyr in personal på långa uppdrag och därmed påverkas direkt av förändringarna i uthyrningslagen. Vi har följt utvecklingen på nära håll och som världsledande i branschen har vi även tagit del av erfarenheter från våra kollegor i andra europeiska länder där liknande lagändringar införts. Vi har arbetat aktivt med frågan för att se hur vi på bästa sätt kan stödja både befintliga och potentiella kunder och konsulter genom denna förändring. 

Precis som i alla frågor kopplade till kompetensförsörjning så finns vi här och stöttar dig gärna. Tveka inte att kontakta mig eller någon av mina kollegor, så kan vi tillsammans se vidare på hur lagändringarna kan komma att påverka dig som arbetsgivare, eller dig som arbetar som konsult.

Inge Dijkstra, VD Randstad Sverige