Få branscher förändrades mer av pandemin än just logistiksektorn. Konsumenternas sätt att göra sina inköp förändrades bokstavligt talat över en natt. Faktum är att den globala e-handelsförsäljningen ökade med 27 % mellan 2019 och 2020. I och med denna betydande övergång till e-handel blev företag världen över tvungna att ta fram nya logistikstrategier med mycket kort varsel. Utöver detta problem befann sig företagen i ett läge där efterfrågan på olika varor varierade i princip från en vecka till en annan och personalbristen var större än någonsin.

Pandemin börjar nu klinga av och de globala marknaderna har äntligen börjat stabiliseras, men i logistikbranschen är trycket fortfarande högt, inte minst när det gäller att rekrytera kvalificerade medarbetare. Bara i USA väntas över 600 000 nya logistiktjänster behöva tillsättas fram till 2029.

Efterfrågan på arbetskraft är särskilt stor när det gäller vanligt förekommande roller, som:

 • transportchefer

En transportchef överblickar transporter av gods från punkt A till punkt B. Dessa chefer kan vara specialiserade på ett visst transportslag – järnvägs-, bil-, flyg- eller fartygstransporter – eller hantera alla typer av transporter.

I EU sysselsätter transportbranschen över 11 miljoner personer, vilket utgör över 8 % av arbetsmarknaden som helhet. Experter förutspår en 60-procentig ökning av godstransporterna till 2050, vilket kommer att leda till en ännu högre efterfrågan på logistikarbetare.

 • logistikplanerare

Snarare än att överblicka själva transporterna ansvarar logistikplanerare för att utveckla leveranskedjeprocesserna. Planeringen omfattar allt från inköp och inventering till paketering och leverans.

Trots pandemin har Kinas export vuxit med 9,9 %. För att möta de ökande logistikkraven på den postpandemiska marknaden planerar 93 % av de Kina-baserade företagen att förändra sina nuvarande leveranskedjeprocesser för att öka effektiviteten. Det står klart att efterfrågan på logistikplanerare som kan hjälpa företagen med detta kommer att öka i Kina under kommande år.

 • lagerarbetare

Lagerarbetare, särskilt de som har truckkort, tillhör logistikbranschens ryggrad. Dessa medarbetare ansvarar för allt från att fullgöra beställningar till att paketera och skicka iväg varor.

Bara i USA finns det över 3 miljoner lagerarbetare, och en uppskattad efterfrågan på över 125 000 fler fram till 2029. I Storbritannien motsvarar antalet lediga tjänster inom transport, logistik och lager 2021 en fördubbling av 2019 års efterfrågan.

kvinna på arbetsplatsen
kvinna på arbetsplatsen

framväxande HR-trender i logistikbranschen

Den fortsatt stigande efterfrågan på logistikarbetare gör att arbetsgivarna måste hålla sig uppdaterade om det senaste inom HR och om olika strategier. Med hjälp av sådan kunskap kan arbetsgivarna utveckla bemanningsmetoder som driver resultat, vilket i sin tur gör det möjligt för dem att behålla sin konkurrenskraft på dagens växande marknad.

För att du enkelt ska kunna ta del av denna kunskap har vi listat de viktigaste framväxande trenderna i logistikbranschen. Vill du spara ner listan har vi även sammanställt trenderna i en rapport.

1. brist på kvalificerad arbetskraft

Redan innan pandemin slog till hade många arbetsgivare i logistikbranschen svårt att hitta kvalificerad arbetskraft. När covid-19 väl kom innebar det inte bara att efterfrågan på varutransporter ökade avsevärt, utan också att antalet tillgängliga arbetstagare, oavsett kvalifikationsgrad, minskade. När ekonomin nu börjar stabiliseras kvarstår arbetsgivarnas svårigheter att locka till sig kvalificerade medarbetare.

Det finns flera anledningar till denna kompetensbrist, exempelvis:

allmän brist på arbetskraft

Det är inte bara brist på kvalificerade medarbetare, utan i allt större utsträckning på arbetskraft i allmänhet. Experter förutspår att den globala arbetskraftsbristen år 2030 kommer att motsvara 85 miljoner arbetstagare. Om prognosen visar sig vara korrekt kan kompetensbristen bli ett större problem än någonsin, inte bara i logistikbranschen utan för företag inom alla områden.

Bristen på arbetskraft beror främst på att många länder i världen, inklusive USA och Japan, under årtionden har haft sjunkande födelsetal. När stora grupper av äldre arbetare i den s.k. babyboomgenerationen nu börjar gå i pension finns det inte tillräckligt många yngre arbetstagare som kan ta över de lediga tjänsterna. Tyvärr har covid-19 ytterligare spätt på problemet, då vissa äldre arbetstagare väljer att gå i pension istället för att återgå till arbetet efter pandemin.

 

quote icon

Experter förutspår att den globala arbetskraftsbristen år 2030 kommer att motsvara 85 miljoner arbetstagare.

Det är inte särskilt sannolikt att det här problemet kommer att försvinna inom överskådlig framtid. Istället måste arbetsgivarna nu börja vidta åtgärder för att förbättra rekryteringsarbetet och prioritera omskolning och kompetensutveckling om de vill förbli konkurrenskraftiga under kommande år.

yngre kandidater utan erfarenhet

Det råder inga tvivel om att den globala arbetskraften blir allt yngre. En studie visar att 21 % av världens befolkning i arbetsför ålder är mellan 15 och 24 år. Av dessa är det endast 36 % som förvärvsarbetar. Även om 64 % av befolkningen i arbetsför ålder alltså inte är anställda är det viktigt att tänka på att många av dessa potentiella arbetstagare saknar de färdigheter som efterfrågas i logistikbranschen. Så är fallet särskilt när det gäller mer avancerade befattningar som logistikarbetare eller logistikchef.

Dessutom har många av dessa potentiella arbetstagare inte avslutat sin utbildning och är inte redo att inleda en yrkeskarriär. Även bland de som har en avslutad högskoleutbildning är det många som har liten eller ingen praktisk erfarenhet. Företag som behöver ersätta medarbetare som går i pension kommer troligen att få svårt att hitta kandidater med motsvarande kompetens.

Den här demografiska utmaningen är inte begränsad till något specifikt område, utan det rör sig om en global trend som påverkar nästan alla marknader. I studien som nämns ovan kunde man t.ex. också konstatera att arbetstagare ur millenniegenerationen redan nu utgör en tredjedel av arbetskraften i USA. Enligt prognoser kommer generation Z:s andel av arbetskraften i Asien-Stillahavsområdet att öka till en fjärdedel till 2025.

I Kanada går det i nuläget färre än tre personer i arbetsför ålder på varje medborgare över 65. När arbetsmarknaden ser ut att stagnera verkar dessa siffror kanske inte relevanta. Mot bakgrund av den ökande efterfrågan på kvalificerad arbetskraft kan dock en yngre och mer oerfaren talangpool göra rekryteringsarbetet betydligt svårare.

förändrade kompetenskrav

En annan viktig orsak till att arbetsgivare i logistikbranschen har svårt att hitta kvalificerade medarbetare är att den kompetens jobben kräver har förändrats radikalt de senaste åren. Verkligheten är att logistikbranschen utvecklas. Genom tekniska innovationer som blockkedjor, robotteknik och automatisering av arbetsplatserna har många logistikprocesser effektiviserats. Samtidigt som dessa framväxande tekniker har gett effektivare affärsprocesser och arbetsplatser, har de förändrat kompetenskraven för den som vill lyckas i ett logistikjobb.

Branschens arbetsgivare söker nu mer än någonsin medarbetare med teknikrelaterade kompetenser. Digitala färdigheter har i flera år varit ett centralt krav för högre befattningar som inköps- eller lagerchef, men numera kräver även vissa lägre befattningar någon typ av teknikrelaterad kompetens.

Exempelvis ökar efterfrågan på anställda som kan hantera de aktuella verktygen och jobba sida vid sida med tekniken, i takt med att många lager börjar automatiseras. Tyvärr har många av de som söker jobb som lagerarbetare helt enkelt inte den kompetens som krävs. Faktum är att även kandidater på högre nivå saknar den typ av digital kompetens som behövs för att lyckas i logistikbranschen. Den stora förändringen i kompetenskrav har lett till att arbetsgivarna nu har svårt att hitta de rätta kandidaterna till sina lediga tjänster.

i korthet

 • pandemin har förvärrat kompetensbristen på arbetsmarknaden.
 • yngre kandidater kan inte fullt ut ersätta de äldre medarbetare som går i pension, eftersom de saknar erfarenhet.
 • logistikföretagens efterfrågan på teknisk kompetens har ökat.
 • nu är tiden den rätta att investera i kompetensutveckling för yngre och oerfarna medarbetare, liksom för andra anställda som presterar väl.

2. konkurrenskraftiga ersättningspaket

De logistikföretag som haft turen att klara sig igenom pandemin står nu inför ett ökat behov av att rekrytera kvalificerad arbetskraft. Samtidigt har denna ökade efterfrågan lett till högre konkurrens på arbetsmarknaden. En åtgärd som arbetsgivarna vidtar för att locka till sig kvalificerade arbetstagare är att höja lönerna och förbättra förmånspaketen.

För många arbetsgivare kan det kännas främmande att överväga höjda löner mot bakgrund av dagens oförutsägbara postpandemiska marknad. Faktum är att många logistikföretag vidtar åtgärder för att strama åt sina budgetar och arbetar hårt för att minska kostnaderna, inte öka dem. Men utan att erbjuda konkurrenskraftiga löner kommer arbetsgivarna inte att kunna locka till sig den arbetskraft de behöver för att upprätthålla en effektiv produktion.

Den goda nyheten är att löner och förmåner kan förbättras utan att kostnaderna ökar – om det görs på rätt sätt. Företag som med hjälp av marknadsundersökningar fastställer sitt optimala löneintervall kan minska personalomsättningen, frånvaron och antalet övertidstimmar. Alla dessa faktorer ger besparingar som kan väga upp kostnaden för att höja lönerna.

Dagens medvetna arbetssökande är inte bara intresserade av konkurrenskraftiga löner. De har också en förändrad uppfattning om vilka förmåner som är mest attraktiva. Det bör inte komma som någon överraskning att hälsorelaterade förmåner som försäkringsskydd för sjukvård, tandvård eller synundersökningar betraktas som viktiga av de som söker jobb på den postpandemiska arbetsmarknaden. Sjukförsäkringsskydd har alltid varit en viktig aspekt av förmånspaketen, särskilt för arbetstagare i länder där det offentliga inte erbjuder försäkring, men i nuläget granskar kandidaterna dessa förmåner lite extra för att försäkra sig om att deras behov täcks.

quote icon

Dagens medvetna arbetssökande är inte bara intresserade av konkurrenskraftiga löner. De har också en förändrad uppfattning om vilka förmåner som är mest attraktiva.

Flexibel schemaläggning är en annan förmån som klättrat på kandidaternas topplistor. Detta är logiskt utifrån det faktum att många upplevt en ökad stress i sitt privatliv till följd av pandemin. Inte nog med att många arbetstagare drabbades av sidoeffekterna av covid-19 eller förlorade nära och kära till sjukdomen. Många hamnade också i ett läge där de behövde ta hand om åldrande föräldrar eller bedriva hemundervisning för sina barn när skolorna stängdes världen över. Andra anledningar att söka ett flexibelt jobb är att man vill kunna fortsätta utbilda sig eller starta eget vid sidan av.

Mot bakgrund av den osäkerhet som fortfarande präglar tillvaron efter pandemin letar de arbetssökande efter arbetsgivare som på något sätt garanterar dem den flexibilitet de behöver för att kunna bibehålla en sund balans mellan arbete och fritid. Sådan flexibilitet kan erbjudas i olika former, t.ex. som extra betald ledighet, flexibel schemaläggning, deltid eller möjlighet att byta skift.

En säker arbetsmiljö är en annan prioriterad faktor för dagens arbetstagare. De söker arbetsgivare som tar inrättandet av en säker arbetsmiljö på allvar genom att investera i säkerhetsutbildning och faciliteter som dusch- eller omklädningsrum.

i korthet

 • konkurrenskraftiga ersättningspaket är avgörande om du vill rekrytera duktiga medarbetare.
 • djupgående marknadsundersökningar kan hjälpa dig att fastställa den optimala nivån för ert löneerbjudande.
 • dagens arbetstagare söker meningsfulla förmånspaket.
 • prioritera säkerheten på arbetsplatsen.
två kollegor på pratar och skrattar på arbetsplatsen
två kollegor på pratar och skrattar på arbetsplatsen

3. flexibel bemanning

Om det är något logistikbranschen har lärt sig under pandemin så är det vikten av att kunna anpassa sig. Inte nog med att konsumenternas inköpsvanor förändrades bokstavligt talat över en natt när allt fler frångick inköp i butik och övergick till e-handel. Efterfrågan på olika varor ändrades dessutom nästan från en vecka till en annan.

Många logistikföretag tvingades justera sina fraktprocesser närmast på nolltid för att tillgodose konsumenternas nya krav. Vidare växlade efterfrågan på de typer av varor som konsumenterna ville ha hela tiden, vilket krävde drastiska förändringar av processerna för inköp, paketering, lagring och leverans.

Eftersom kraven fortsatte att variera avsevärt under hela pandemin blev behovet av en flexibel personalstyrka allt större. För att åstadkomma en sådan skalbar personalstyrka har arbetsgivarna börjat prioritera flera olika processer på arbetsplatserna, så som:

förbättrad cross-training

Cross-training, eller korsutbildning som det heter på svenska, innebär att medarbetarna får lära sig inte bara det som tillhör deras eget arbetsområde, utan även lite av kollegornas. När frånvaron under pandemin steg till 45 % i USA insåg arbetsgivarna hur viktigt det faktiskt var att korsutbilda de anställda för företagets viktigaste funktioner. En väl genomförd satsning på cross-training kan säkerställa att arbetet fortsätter fungera smidigt även när flera viktiga medarbetare är frånvarande.

Trots att pandemin nu börjar klinga av är det inte troligt att arbetsgivarna slutar satsa på cross-training. Faktum är att eftersom konkurrensen på arbetsmarknaden blir allt hårdare växer också behovet av intern tillgång till multikvalificerad personal.

tillfälliga anställningar

Förmågan att tillgodose konsumenternas krav utgör skillnaden mellan att vinna och försvinna för logistikföretagen, när världsmarknaderna nu hämtar sig efter pandemin. Tyvärr vidtar samma företag nu extraordinära åtgärder för att få ned kostnaderna där det är möjligt. Ett av de mest effektiva sätten att göra sin personalstyrka skalbar, särskilt när det gäller arbete med lägre kvalifikationskrav, är att använda sig av konsulter eller inhyrd personal. Tillgången till tillfälliga medarbetare som kan fylla eventuella luckor ger företagets kvalificerade medarbetare möjlighet att fokusera på de centrala delarna av logistikprocessen.

Tillfälliga medarbetare kan inte användas på alla befattningar, men kan ge det extra stöd som krävs för att hantera konsumenternas fluktuerande krav. Behovet av tillfälliga medarbetare i logistikbranschen förväntas inte minska inom den närmaste framtiden. Å andra sidan fokuserar vissa företag, särskilt på den amerikanska marknaden, alltmer på fast personal och omvandlar tillfälliga anställningar till tillsvidareanställningar.

bättre bemanningsanalyser

Utan en noggrann behovs- och bemanningsanalys är det nästan omöjligt att åstadkomma en flexibel personalstyrka. I synnerhet förmågan att prognostisera bemannings- och produktionsbehoven är avgörande för flexibiliteten. I slutänden måste ju företaget kunna förutsäga hur många arbetstagare som behövs på varje givet skift.

Som tur är kan ett logistikföretag, med hjälp av de rätta bemanningsanalyserna, utveckla bemanningsscheman som inte bara säkerställer att produktionskraven uppfylls utan också bidrar till minskade kostnader.

i korthet

 • logistikföretagen utvecklar i allt högre grad flexibla personalstyrkor.
 • cross-training i nyckelfunktioner på arbetsplatsen är viktigare än någonsin.
 • bemanningsanalyser är avgörande för inrättandet av en flexibel personalstyrka.

Om ni, som många andra företag i logistikbranschen, känner oro inför den nuvarande och framtida kompetensbristen samt möjligheten att fylla era personalluckor bör ni som ett första steg förstå alla de förändringar som branschen gått igenom och de nya rekryteringstrender som håller på att växa fram. Vi har sammanfattat de viktigaste HR-trenderna inom logistikbranschen som förhoppningsvis kan hjälpa dig att planera och förbereda din verksamhet för framtiden.

författare
Joacim Bratt
Joacim Bratt

Joacim Bratt

branch manager staffing randstad, göteborg

håll dig uppdaterad om trender på arbetsmarknaden och få tips om hur du ska attrahera och vårda din personal.

prenumerera på nyhetsbrevet