behandling av personuppgifter till kund och leverantör

Click here to read information about Randstad’s processing of personal data for clients and suppliers in english

personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

 

Din personliga integritet och säkerheten för dina personuppgifter är viktig för Randstad Sweden Group AB och dess koncernbolag i Sverige (”Randstad”, ”vi” eller ”oss”). Med Randstadbolag avses i denna information även Randstad RiseSmart AB. Randstad Sourceright AB omfattas däremot inte. Randstad ansvarar för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Att skydda dina personuppgifter och din integritet är en del av våra anställdas jobb. Randstad är som personuppgiftsansvarig ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och hur och för vilka ändamål den görs.

Inom Randstadkoncernen kan följande bolag vara personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter:

 • Randstad Sweden Group AB, org.nr. 556089-6572
 • Randstad AB, org.nr. 556242-1718
 • Randstad RiseSmart AB, org.nr. 556517-7143

Bolagen har ett gemensamt dataskyddsombud och du behöver endast använda en kontaktväg om du har frågor och funderingar kring Randstads personuppgiftsbehandling. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på dataskyddsombud@randstad.se.

vilka personuppgifter vi behandlar och hur de samlas in

I samband med ett nuvarande eller potentiell affärsförhållande mellan Randstad och en nuvarande eller potentiell kund eller leverantör kommer Randstad behandla personuppgifter om dig som är kontaktperson hos en nuvarande eller potentiell kund eller leverantör. De personuppgifter som behandlas är kontaktuppgifter, såsom namn, telefonnummer, e-postadress samt signatur, jobb titel / roll, organisationsnummer och annan information som är relevant för vårt affärsförhållande.

Vi samlar in och behandlar personuppgifter:

 • Som du själv lämnar i samband med affärsförhållandet mellan Randstad och din organisation,
 • Som vi inhämtar från dig under den tid du har ett kundkonto, t.ex. uppgifter om namn.
 • Som vi hämtar från andra källor, t.ex. tredjepartstjänster som tillhandahåller jobbannonsdata.
 • Som du som leverantör lämnar i samband mellan affärsförhållandet mellan Randstad och din organisation i uthyrningsuppdrag. Här gäller även reglerna i Integritetspolicy för kandidat.

det här använder vi personuppgifterna till

Randstad behandlar dina personuppgifter endast för de syften som anges nedan.

Syfte med behandlingen   Legal grund för behandlingen
     
Att tillhandahålla och utveckla en nuvarande eller framtida affärsrelation med våra nuvarande eller potentiella kunder och leverantörer.   Nödvändigt för vårt berättigade intresse att tillhandahålla och utveckla en nuvarande eller framtida affärsrelation med våra nuvarande eller potentiella kunder och leverantörer.
     
Att tillhandahålla och hantera avtalsförhållandet mellan Randstad och kunder och leverantörer.   Nödvändigt för att uppfylla våra avtalsenliga åtaganden gentemot Randstads kunder och leverantörer.
     
Att tillhandahålla och administrera tjänsterna du som kund har begärt genom kundkontot.   Nödvändigt för att uppfylla våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig.
     
Att utföra marknadsanalyser, systemtester, affärs- och metodutveckling.   Nödvändigt för vårt berättigade intresse att säkerställa att tjänsterna och våra system möter kandidaternas, anställdas och våra kunders behov över tid.
     
Att tillhandahålla direktmarknadsföring och erbjudanden från Randstad.   Nödvändigt för vårt berättigade intresse att upprätthålla goda kandidatrelationer. Du kan alltid avsäga dig direktreklam och erbjudanden från oss, se nedan under dina rättigheter.

I samband med de tjänster vi tillhandahåller åt dig behandlar vi dina personuppgifter för att efterleva lagar och regler, inklusive men inte begränsat till nationell och internationell sanktionslagstiftning, såsom antiterroristlagstiftning.

vem vi delar med oss av dina personuppgifter till

Vi kan komma att dela med oss av dina personuppgifter till andra bolag inom Randstad och underleverantörer som tillhandahåller tjänster till oss, t.ex. leverantörer av drift och support av våra system. Randstad är fortsatt ansvarig för den behandling av dina personuppgifter som vi eller underleverantör utför på Randstads uppdrag och underleverantörer får inte använda personuppgifterna för andra ändamål än de vi anger. Delning av personuppgifter inom Randstad eller till underleverantör sker för att uppfylla avtalet mellan oss, dvs. för att vi ska kunna tillhandahålla de överenskomna tjänsterna till dig.

När vi delar med oss av personuppgifter enligt ovan kan personuppgifter överföras till bolag såväl inom som utom EES. All sådan överföring är baserad på gällande lag och om behandlingen görs utanför EES kommer vara föremål för lämpliga skyddsåtgärder i form av t.ex. EU-kommissionens modellklausuler för sådan överföring, eller att EU-kommissionen har beslutat att landet har en adekvat skyddsnivå.

hur länge vi sparar dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till varför personuppgifterna samlades in. Det innebär att olika uppgifter kan komma att sparas olika länge. Generellt tar vi bort dina kontaktuppgifter efter affärsförhållandet har upphört. Personuppgifter som behandlas för förvaltning och hantering av avtalet sparas tio (10) år efter avtalet har upphört.

säkerhet

Randstad har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. För att säkerställa integriteten för de personuppgifter som du lämnar via Internet kan vi komma att använda krypteringsteknik när vi överför sådana personuppgifter över Internet till våra servrar. Randstad anställda och leverantörer är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa Randstad regler för informations- och IT-säkerhet, interna policys avseende behandling av personuppgifter och andra interna föreskrifter och riktlinjer som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddsförordningen när det gäller dina personuppgifter:

 • Rätt till tillgång – Du har rätt att få viss information om vår behandling av dina personuppgifter. Sådan information ges genom detta informationsdokument. Du har även rätt att få tillgång till en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig.
 • Rätt till rättelse – Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade.
 • Rätt till radering – Under visa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta brukar kallas "rätten att bli bortglömd". Rätten till radering är dock villkorad och en begäran kan lämnas utan åtgärd.
 • Rätt till begränsning – Under visa omständigheter har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till begränsning är dock villkorad och en begäran kan lämnas utan åtgärd.
 • Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att få ut personuppgifter du lämnat till oss (eller begära överföring av uppgifterna direkt från oss till en ny personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
 • Rätt att invända – Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter om behandlingen grundar sig en intresseavvägning, om du inte anser att Randstad har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna. Rätten att invända gäller också behandling av personuppgifter för direkt marknadsföring.

Läs gärna mer om rättigheterna här:
https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/

Om du vill nyttja dina rättigheter, vänligen klicka här för tillgång till formuläret. När Randstad har tagit emot formuläret från dig kommer du att kontaktas av Randstad för identifiering (t.ex. e-signering).

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att Randstad behandlar dina personuppgifter i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Senast uppdaterat: 1 januari 2021

556517-7143