ett inkluderande
arbetsliv.

Alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Oavsett varifrån du kommer, vem du älskar, om du är ung eller gammal eller vad du tror på. På Randstad arbetar vi för ett inkluderande arbetsliv, där alla människor ska få en chans att uppnå sin fulla potential och där vi tar tillvara på all den kompetens som finns att tillgå.

 

På Randstad tror vi på mångfald, välmående och tillhörighet som tre avgörande byggstenar i att skapa ett inkluderande arbetsliv. Det här är vår syn.

Mångfald handlar om olikheter. Var och en av oss är unik, och på Randstad värdesätter och respekterar vi alla de saker som gör att vi skiljer oss från varandra. Vare sig det handlar om bakgrund, utbildning, nationalitet, generation, ålder, arbetsstil, religion eller tro, sexuell läggning, könsidentitet, förmåga, färdigheter eller någon annan egenskap (skyddade eller andra).

Välmående har flera olika dimensioner, såsom fysisk, mental och emotionell hälsa, tillfredsställelse, syfte och känslor av lycka. Det handlar inte bara om fysiskt tillstånd eller att vara aktiv, utan också om positiv inställning, ett starkt mindset, goda relationer, en god balans mellan jobb och fritid och en ekonomisk stabilitet.

Tillhörighet är känslan av trygghet och stöd som uppstår när det finns en acceptans för och bland våra medarbetare på arbetsplatsen. Det är den grundläggande drivkraften att skapa och upprätthålla varaktiga, positiva och betydande relationer med andra. På arbetsplatsen vill vi människor ha de där ögonblicken när vi känner att vi tillhör ett team samtidigt som vi kan vara oss själva.

Inkludering är alla dessa ovanstående delar, i kombination. Det handlar om hur mångfald, välbefinnande och en känsla av tillhörighet omsätts i handling. För oss på Randstad handlar det om att skapa en miljö där alla våra medarbetare känner sig, och är, uppskattade - där de kan ta med sig sina olika perspektiv och hela sina jag till jobbet och bidra med sitt bästa i varje möte. På detta sätt kan varje person göra sin del för att positivt beröra människors liv genom sitt arbete.

 

det här står vi för

På Randstad brinner vi för mångfald, inkludering och jämställdhet. Vi vet att dessa delar är avgörande för att lyckas bygga en agil, produktiv och innovativ arbetsstyrka - oavsett organisationsstorlek, geografi eller bransch. För mångfald leder inte enbart till en arbetsstyrka som bättre representerar vårt samhälle, utan också till innovation, förbättrade prestationer och ekonomiska fördelar.

en kompetensbaserad rekryteringsprocess.

Som en ledande aktör inom kompetensbranschen har vi goda möjligheter och även ett stort ansvar att påverka vårt samhälle positivt. Det gör vi genom att verka för en rättvis och inkluderande arbetsmarknad där alla människor får en chans att nå sin fulla potential.

En viktig del i detta är att alltid utgå från kompetens, som är det centrala i varje matchning mellan en arbetssökande person och en ledig tjänst. Det gör vi genom en väl utarbetad och kvalitetssäkrad rekryteringsprocess, såväl som rutiner utvecklade för att stödja en mångfaldsfrämjande process.

randstads policy för mångfald och inkludering.

se vår policy

UUA - ett arbetsliv för alla.

Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, är en modell för hur moderna arbetsplatser blir framgångsrika genom att passa alla människor. Detta inkluderar allt från arbetsmiljö, arbetsrätt och kompetensförsörjning. Sedan 2018 driver Akademikerförbundet SSR, tillsammans med andra aktörer inom olika områden, projekt för att främja UUA.

Randstad är en av dessa aktörer där vårt huvudsakliga fokus är just kompetensförsörjning och processer för rekrytering. Genom att verka för kvalitetssäkrade och inkluderande processer kan vi säkerställa att medarbetares och kandidaters kompetens tas tillvara på, att basen breddas och att se potentialen hos alla människor. Vi bidrar med ett kritiskt synsätt som utmanar normer.

mångfaldsutbildning för våra interna medarbetare.

Alla interna medarbetare på Randstad som arbetar med rekrytering eller kompetensförsörjning på något sätt genomgår vår utarbetade mångfaldsutbildning. Genom att belysa problem och lyfta olika frågor ökar vi medvetenheten kring dessa områden. Fördomar, som ett exempel, är något alla människor har, vare sig vi vill det eller inte. Det finns därför ingenting som heter fördomsfri rekrytering. Det som är avgörande här är att inte låta fördomarna vara en del i bedömningen. Genom att synliggöra fördomar och vara medveten om dem kan man också välja att inte låta dem påverka beslut där de är irrelevanta. Det, bland annat, går vår mångfaldsutbildning ut på.

Randstad är aktiva medlemmar i SGLCC (The Scandinavian LGBT Chamber of Commerce) som arbetar med att skapa forum för kommunikation och förståelse mellan HBTQi+-samhället och näringslivet.

Randstad deltog på LGBTI+ Business Conference som anordnades av SGLCC i Malmö 17 augusti 2021. Ta del av inspelningen här.

guide för arbetsgivare: så främjar du mångfald på arbetsplatsen.

ladda ner