introduktion om förändringar i uthyrningslagen

30 juni 2022 trädde nya lagändringar i kraft. Förändringarna börjar gälla från den 1 oktober 2022. 

Riksdagen har beslutat om en mängd olika förändringar för arbetsmarknaden. Det som kommer påverka bemanningsbranschen är en ny regel i uthyrningslagen om att en uthyrd arbetstagare (konsult) som har varit placerad hos ett kundföretag, på en och samma driftsenhet i sammanlagt mer än 24 månader, under en period om 36 månader, ska erbjudas en tillsvidareanställning av kundföretaget.

Det kommer även flera ändringar i Lagen om anställningsskydd (LAS), som påverkar arbetsgivare, främst regler för uppsägning, turordning, tvister, tidsbegränsade anställningar, så kallat hyvling och heltidsarbete. I paketet med förändringar finns även förslag på flera förändringar i arbetsmarknadspolitiken, bland annat utökat omställnings- och kompetensstöd, ändringar i Arbetsförmedlingens uppdrag med mera.

Eftersom lagen inte är prövad med de nya ändringarna kommer den vara öppen för tolkningar, som troligen kommer att innebära en del rättsliga prövningar. Därför är det flera frågor som i nuläget inte går att besvara.

Om du vill veta mer kan du gå in och läsa på regeringens hemsida.

regeringen.se

svar riktade till Randstads kunder

vad innebär ändringarna i uthyrningslagen för Randstads kunder och konsulter?

Den nya regeln i uthyrningslagen innebär att en uthyrd arbetstagare (konsult) som har varit placerad hos ett kundföretag, på en och samma driftsenhet i sammanlagt mer än 24 månader, under en period om 36 månader, ska erbjudas en tillsvidareanställning hos kundföretaget.

Tiden räknas även om konsulten har varit uthyrd på samma driftsenhet via olika kompetensföretag.

Kundföretaget ska lämna erbjudandet om anställning senast en månad efter att tidsgränsen på 24 månader har överskridits. Det finns ingen skyldighet att erbjuda några särskilda arbetsvillkor och lönen kan vara lägre än den konsulten har hos Randstad. Anställningstid följer inte med, inte heller återanställningsrätt. 

Kundföretaget kan ha möjlighet att istället för att erbjuda en anställning betala en ersättning till konsulten som motsvarar två månadslöner (tre månadslöner för arbetare inom LO, där kundföretagets fackförbund antagit huvudavtalet).

Om konsulten tackar nej till anställningen har kundföretaget fullgjort sitt åtagande och behöver inte lämna nya erbjudanden även om konsulten fortsätter vara uthyrd till kundföretaget. Detsamma gäller om konsulten har erhållit en ersättning från kundföretaget.

vad anses vara uthyrning?

Uthyrning är det som definieras i uthyrningslagen, det vill säga “arbetstagare som är anställda av bemanningsföretag i syfte att hyras ut till kundföretag för arbete under kundföretagets kontroll och ledning". Arbetsledning är nyckelfrågan här. 

när gäller inte reglerna i uthyrningslagen?

För att avgöra om en arbetstagare ska omfattas av reglerna i uthyrningslagen görs en bedömning i varje enskilt fall. Bedömningen sker utifrån de faktiska omständigheterna, oavsett om företaget definierar sig som ett konsultföretag eller bemanningsföretag. Om kunden har arbetsledningsansvaret är det inhyrning, och regelverket blir gällande enligt uthyrningslagen.

Uthyrningslagen gäller exempelvis inte:

  • om konsulten är egenföretagare.
  • vid entreprenader.
  • om uppdraget är så självständigt utformat att det inte arbetsleds av kund.

vad betyder “driftsenhet”?

En driftsenhet är avgränsad till en geografisk plats. Det kan vara hela (det vill säga juridisk person, aldrig koncern), eller en del, av ett företag som är beläget inom en och samma byggnad eller samma inhägnade område.

Det kan till exempel vara en fabrik, en butik eller en restaurang. För att definiera om en arbetsplats är en egen driftsenhet behöver en bedömning göras av vilka samband olika arbetsplatser har till varandra (exempelvis roterar personal mellan de olika arbetsplatserna, har de samma chefer, samma ekonomiska identitet med mera.)

Tolkningen av vad som är en driftsenhet bygger på lagen om anställningsskydd 22 §.

svar riktade till Randstads konsulter

vad innebär ändringarna i uthyrningslagen för konsulter?

Den nya regeln i uthyrningslagen innebär att en konsult (uthyrd arbetstagare ) som har varit placerad hos ett kundföretag, på en och samma arbetsplats (s k driftsenhet) i mer än 24 månader, under en period om 36 månader, ska få ett erbjudande om en tillsvidareanställning hos den kunden (kundföretaget). 

vad anses vara uthyrning?

Uthyrning är det som definieras i uthyrningslagen, det vill säga “arbetstagare som är anställda av bemanningsföretag i syfte att hyras ut till kundföretag för arbete under kundföretagets kontroll och ledning.”. Arbetsledning är nyckelfrågan här.

när gäller inte reglerna i uthyrningslagen?

För att avgöra om en arbetstagare ska omfattas av reglerna i uthyrningslagen görs en bedömning i varje enskilt fall. Bedömningen sker utifrån de faktiska omständigheterna, oavsett om företaget definierar sig som ett konsultföretag eller bemanningsföretag. Om kunden har arbetsledningsansvaret är det inhyrning, och regelverket blir gällande enligt uthyrningslagen.

Uthyrningslagen gäller exempelvis inte:

  • om konsulten är egenföretagare.
  • vid entreprenader.
  • om uppdraget är så självständigt utformat att det inte arbetsleds av kund.

vad betyder “driftsenhet”?

En driftsenhet är avgränsad till en geografisk plats. Det kan vara hela (det vill säga juridisk person, aldrig koncern), eller en del, av ett företag som är beläget inom en och samma byggnad eller samma inhägnade område.

Det kan till exempel vara en fabrik, en butik eller en restaurang. För att definiera om en arbetsplats är en egen driftsenhet behöver en bedömning göras av vilka samband olika arbetsplatser har till varandra (exempelvis roterar personal mellan de olika arbetsplatserna, har de samma chefer, samma ekonomiska identitet med mera).

Tolkningen av vad som är en driftsenhet bygger på lagen om anställningsskydd  22§.

hur räknas tiden?

När man hänvisar till tid, avses att en konsult varit hos ett kundföretag, på en och samma arbetsplats (så kallad driftsenhet) i mer än 24 månader, under en period om 36 månader. Den tiden räknas även om konsulten har varit uthyrd på samma driftsenhet via olika kompetensföretag.

när ska kunden lämna erbjudandet? 

Kundföretaget ska lämna erbjudandet om anställning senast en månad efter att tidsgränsen på 24 månader har överskridits.

hur ska erbjudandet se ut?

Kundföretaget har ingen skyldighet att erbjuda några särskilda arbetsvillkor och lönen kan vara lägre än den konsulten har hos Randstad. Anställningstid följer inte med, inte heller återanställningsrätten. 

kan kundföretaget göra på något annat sätt?

Kundföretaget har möjlighet att istället betala en ersättning till konsulten.

hur ser den ersättningen ut? Hur mycket ska de betala?

Ersättningen ska motsvara två månadslöner (tre månadslöner för arbetare inom LO, där kundföretagets fackförbund antagit huvudavtalet).

kan uppdraget hos det kundföretaget fortsätta?

Om konsulten tackar nej till erbjudande om anställning, eller om kundföretaget betalar ersättning, kan konsultens uppdrag fortsätta.

ska kundföretaget göra fler erbjudanden?

Om konsulten har tackat nej till erbjudandet om anställningen har kundföretaget fullgjort sitt åtagande och behöver inte lämna nya erbjudanden även om konsulten fortsätter vara uthyrd till kundföretaget. Detsamma gäller om konsulten har erhållit en ersättning från kundföretaget.

Om du vill veta mer kan du gå in och läsa på regeringens hemsida. 

regeringen.se