Inget företag kan lyckas utan rätt personer och rätt kompetens i personalstyrkan. Därför måste du ha rekryteringsprocesser som är skräddarsydda för att hjälpa dig hitta de duktiga medarbetare som kan driva företaget framåt.

När det blir rätt på rekryteringssidan lyfter det hela organisationen, medan brister i rekryteringen utsätter företaget för en rad risker. Society for Human Resource Management (SHRM) har uppskattat att en genomsnittlig arbetsgivare lägger 42 dagar och 4 129 dollar på varje nyanställning – tid och pengar som är bortkastade om du fattar fel beslut.

Det finns många andra potentiella följder av en ineffektiv rekrytering, såsom:

  • de ekonomiska och driftsmässiga kostnaderna för en felrekrytering
  • produktivitetsförluster när du upptäcker att den nyanställde inte kan utföra arbetet enligt gällande krav
  • störningar och lägre arbetsmoral hos befintliga medarbetare
  • negativ påverkan på arbetsgivarvarumärket till följd av hög personalomsättning

Samtliga punkter ovan talar för att du bör samarbeta med ett erfaret rekryteringsföretag för att minimera riskerna och fatta de rätta rekryteringsbesluten. Vi har tagit fram en kort guide som beskriver vår syn på rekrytering och hur vi kan hjälpa organisationer att fatta rätt anställningsbeslut. 

Här är listar jag några viktiga fördelar med att anlita oss som rekryteringspartner när du vill optimera dina rekryteringsmetoder:

efterlevnad av rekryteringen

Det finns en rad rättsliga skyldigheter som ska uppfyllas i samband med rekrytering och som du måste vara medveten om för att undvika påföljder och andra konsekvenser för företaget. Bristande efterlevnad av arbetslagstiftningen – oavsett om det sker avsiktligt eller beror på bristande kunskap – kan leda till böter och skada företagets rykte för lång tid framöver.

Mindre företag saknar ofta tid och resurser att hålla sig uppdaterade om den senaste utvecklingen inom HR och arbetslagstiftning. Utmaningen kan vara särskilt stor om du verkar inom flera geografiska områden med olika lagar och regler.

Alla företag som är verksamma i EU, eller anställer invånare i EU-länder, omfattas av allmänna dataskyddsförordningen. Det innebär att du måste följa vissa regler om personuppgifter, till exempel att se till att arbetssökandes personuppgifter inte lagras längre än vad som behövs och att människor kan få tillgång till sina uppgifter om de vill det.

Arbetsgivare bör också vara medvetna om de kollektivavtal som kan gälla mellan fack och arbetsgivare. Avtalen omfattar ofta:

  • Anställningsvillkor
  • Anställning, uppsägning och avstängning
  • Arbetsfördelning
  • Disciplinåtgärder

Avtalen är inte alltid rättsligt bindande, men om du inte erkänner och respekterar dem kan du hamna i svårigheter som får konsekvenser för personalstyrkan och verksamheten som helhet.

Att brista i efterlevnaden av regler och förordningar är en risk du inte har råd att ta. Det är därför det lönar sig att arbeta med ett betrott rekryteringsföretag som kan bidra med den rättsliga expertis du behöver för att hålla dig till reglerna och bygga starka, varaktiga relationer till medarbetarna.

I början av varje ny kundrelation fokuserar vi på att lära känna företaget och förstå dess olika behov, prioriteringar och smärtpunkter. På så vis kan vi bilda oss en detaljerad uppfattning av var företaget står när det gäller efterlevnad, potentiella risker och möjliga åtgärder för riskhantering.

En rekryterare sitter i ett mötesrum med en person.
En rekryterare sitter i ett mötesrum med en person.

flexibilitet i rekryteringen

Flexibilitet är viktigt och värdefullt för moderna företag. Tiden börjar springa ifrån det konventionella 9-till-5-arbetet på kontor och andra arbetsplatser, särskilt eftersom distansarbete normaliserats ytterligare i covid-19-pandemins kölvatten.

När det gäller rekrytering kan ett flexibelt förhållningssätt ge en rad viktiga fördelar för företaget, såsom möjligheten att skala upp eller ned personalstyrkan så snabbt och effektivt som möjligt. Om du är verksam i en bransch som påverkas av säsongstrender, som hotell och restaurang, detaljhandel eller byggnation, behöver du inte samma antal anställda året om.

Personalbehoven kan också fluktuera med kundernas önskemål, den ekonomiska utvecklingen eller detaljer i enskilda projekt och kontrakt.

Detta kan vara problematiskt om du hanterar rekryteringen själv och måste lägga tid på att försöka förutse framtida behov, anställa rätt antal medarbetare och undvika att betala för arbetskraft du inte behöver.

Att samarbeta med ett rekryteringsföretag gör flexibel bemanning mycket enklare. Vi bedriver ett nära samarbete med alla våra kunder och har därför en god förståelse för de trender och mönster som påverkar deras verksamhet. På så sätt säkerställer vi att de kan få tag i den kompetens de behöver, när de behöver den. Vi kan också ge dig snabb tillgång till ett omfattande nätverk av kontrollerade, erfarna arbetstagare som står redo när du behöver rekrytera snabbt.

Dessa fördelar kan komma att framträda ännu tydligare under kommande år. I 2021 Talent Trends Report från Randstad Sourceright uppgav 77 procent av humankapitalledarna, som verkade på 17 olika marknader världen över, att de hade ett större fokus på flexibel arbetskraft än någonsin tidigare.

quote icon

I år kommer flexibilitet att vara en avgörande bidragande faktor till ditt företags förmåga att anpassa sig till snabbt föränderliga marknadsförhållanden. Det är därför så många väljer att använda sig av flexibel arbetskraft för att fylla kritiska kompetensluckor ... och samtidigt minska kostnaderna och få snabb tillgång till talanger.”

Michael Smith
VD, Randstad Sourceright

tid att fokusera på din kärnverksamhet

Den kanske största fördelen med att låta ett specialiserat rekryteringsföretag ta hand om rekryteringen – särskilt för mindre företag – är att det blir mer tid över att ägna åt det viktigaste av allt: driva kärnverksamheten.

Det är inte ovanligt att ledarna för små och medelstora företag samtidigt fyller en rad olika roller. Kanske går du från HR-chef till ekonomidirektör till ett antal andra positioner under en och samma arbetsdag.

Det här kan bli särskilt svårt när du ställs inför den komplexitet och de krav som präglar rekryteringsprocessen, samtidigt som du saknar den tid och expertis du behöver.

Möjligheten till avlastning via outsourcing av centrala uppgifter som rekrytering eller lönehantering – utan att du behöver oroa dig för försämrad kvalitet eller att viktiga mål inte nås – gör livet lättare och minskar stressen. Det hjälper dessutom företaget att lyckas, eftersom du får mer tid till andra uppgifter, som därmed kan utföras med högre kvalitet.

Vi följer detaljerade förfaranden för att säkerställa att vi levererar bästa möjliga resultat till var och en av våra kunder. Processen börjar med att vi skapar oss en förståelse för dina unika behov, en kunskap som vi sedan tar med oss genom hela processen, ända fram till introduktionen av nya medarbetare och den påföljande uppföljningen.

Till sist skulle jag vilja tipsa om en guide som beskriver vår rekryteringsprocess och vad som gör vårt förhållningssätt till rekrytering unikt. Ta gärna del av den för att få en bättre förståelse av vad det skulle innebära att samarbeta med oss på Randstad.

författare
Josefine Kjellgren
Josefine Kjellgren

Josefine Kjellgren

head of sales - staffing & inhouse randstad

håll dig uppdaterad om trender på arbetsmarknaden och få tips om hur du ska attrahera och vårda din personal.

prenumerera på nyhetsbrevet