Chefer har direktkontakt med medarbetarna mer eller mindre dagligen och fungerar ofta som en länk mellan den högsta ledningen och andra delar av organisationen. Dessa kontakter ger cheferna otroligt mycket inflytande över medarbetarna. Cheferna kan bidra avsevärt till att skapa engagemang på arbetsplatsen, men kan också uppvisa beteenden som förstör engagemanget. Ditt företag kan utveckla hur många policyer och strategier som helst, men det ger ingenting om inte cheferna implementerar metoderna på rätt sätt.

I dagsläget sammanfaller arbetskrafts- och kompetensbristen med låga engagemangsnivåer på många arbetsplatser. Det är uppenbart att det är hög tid för arbetsgivarna att agera. Om du vill kunna attrahera och behålla medarbetarna din organisation behöver för att kunna fortsätta växa och förbli konkurrenskraftig, måste du fokusera på att förbättra förutsättningarna för medarbetarengagemang överallt på arbetsplatsen. Studier visar att allt börjar med cheferna

läs mer

Vi har sammanfattat de viktigaste faktorerna som påverkar medarbetarengagemanget i en lättöverskådlig one pager.

ladda ner one pager

engagemang och produktivitet - så hänger det ihop. 

Oengagerade chefer kostar globala företag miljarder dollar varje år. Samtidigt visar studier att skickliga chefer kan öka produktiviteten på arbetsplatsen med så mycket som 22 % och lönsamheten med 48 %. Hur kan en chef göra så stor skillnad? En sak som chefer har stort inflytande över är att se till att varje team har rätt mix av kompetenser och personligheter. Cheferna har en direkt påverkan på medarbetarnas förmåga att göra sitt jobb, samarbeta och lära på arbetsplatsen. Deras inflytande på medarbetarnas engagemang (eller brist på engagemang) kan påverka produktiviteten på ett antal olika sätt. Här följer några exempel:

arbetsmiljö

Cheferna sätter tonen på arbetsplatsen. Antingen skapar de en engagerande miljö som främjar effektiv kommunikation och teamsamarbete, eller en toxisk miljö som hämmar produktiviteten och leder till högre personalomsättning.

utbildningsmöjligheter

Det är upp till cheferna att se till att deras teammedlemmar har rätt utbildning och förstår sina arbetsuppgifter. Du kan skapa fantastiska utbildningsmoduler, men de kan inte bidra till bättre resultat om inte cheferna säkerställer att alla medarbetare tar del av utbildningen och förstår sitt ansvar.

kontinuerligt stöd

Oavsett om det rör sig om en butik eller ett fabriksgolv är cheferna avgörande i att hålla produktionsprocessen igång genom att kontinuerligt ge stöd där det behövs. När detta dagliga stöd ges på rätt sätt kan det också bidra till att stärka teamets engagemang.

karriärutveckling

Chefer kan och bör spela en avgörande roll när det gäller att hjälpa sina teammedlemmar att gå framåt i karriären och avancera inom företaget. Genom enskilda samtal kan cheferna hjälpa medarbetarna att utveckla sina färdigheter och dra nytta av utbildningsprogram och avancemangsmöjligheter så att de kan nå sina mål.

personalomsättning

Som redan nämnts är toxiskt ledarskap ofta förklaringen till en hög personalomsättning. Hög personalomsättning kan i sin tur leda till produktionsförseningar, eftersom nya medarbetare måste rekryteras och läras upp.

Close up - Smiling man looking at someone.
Close up - Smiling man looking at someone.

så kan chefer skapa engagerade medarbetare

Eftersom cheferna påverkar engagemangsnivån på arbetsplatsen i så stor utsträckning bör de inkluderas i din plan för att stärka engagemanget på jobbet . Nedan tar vi en titt på några av de viktigaste aspekterna av chefernas nyckelroll när det gäller att stärka teamens engagemang.

coach eller manager?

Det finns just nu en trend bland företagen att uppmuntra cheferna att agera mer som coacher och mindre som traditionella chefer, eller managers,  gentemot medarbetarna. Vilka är skillnaderna mellan de olika rollerna? I idrottssammanhang är managern ofta den som hanterar det organisatoriska och administrativa för laget. Coachen är den som deltar på alla lagets träningar och lär känna varje spelares starka och svaga sidor, så att han eller hon kan avgöra vilken position som passar var och en bäst. Coachen stöttar också laget och strävar efter att bygga upp laganda och kamratskap så att spelarna kan samarbeta sömlöst.

Det är coachens, inte managerns, kvaliteter dina medarbetare önskar från sin chef. Bara dina chefer har förmågan att agera som starka, effektiva, rättvisa och uppmuntrande coacher kan en övergång till ett coachbaserat ledarskap förstärka insatserna för ett ökat engagemang på arbetsplatsen.

frekvent återkoppling

Enligt en färsk Gallup-undersökning får 84 % av de arbetstagare som uppvisar ett starkt engagemang återkoppling minst en gång i veckan. För medarbetare med bristande engagemang var siffran 15 %. Statistiken visar på ett tydligt samband mellan återkoppling och engagemang. Det är också tydligt att vanliga utvecklingssamtal en eller två gånger om året inte räcker för att skapa engagemang på jobbet.

Istället måste cheferna ge konsekvent återkoppling ofta till varje medarbetare i teamet. Detta innefattar att berätta för medarbetarna när de gör ett bra jobb och när de eventuellt gör något fel samt att ge stöd i arbetet vid behov.

bygga upp och vårda relationer på arbetsplatsen

Det är nästan omöjligt att arbeta tillsammans dag ut och dag in utan att utveckla någon sorts relation. Sådana arbetsrelationer skiljer sig vanligtvis avsevärt från personliga relationer, men är ändå en viktig del i medarbetarnas vardag och bidrar till deras allmänna välbefinnande. 

Det är ytterligare ett skäl till att det är så viktigt att företaget väljer rätt chef till rätt tjänst. Chefer som skapar toxiska relationer till medarbetarna riskerar att orsaka hög personalomsättning, vilket som du vet kan bli kostsamt för företaget. Å andra sidan kan chefer som tar sig tid att bygga upp goda relationer på arbetsplatsen bidra till ett starkare medarbetarengagemang och andra positiva faktorer.

effektiv kommunikation

Kommunikation är en av nyckelfaktorerna bakom ett stärkt engagemang på arbetsplatsen. Effektiv kommunikation är visserligen viktigt på alla nivåer i företaget, men kommunikationen mellan chefer och medarbetare är helt avgörande. Från den högsta ledningen behöver medarbetarna ett tydligt och koncist budskap om företagets identitet och övergripande mission, värderingar, mål och delmål. Att kommunicera detta budskap på ett konsekvent sätt kan bygga upp ett förtroende hos medarbetarna och stärka engagemanget.

Cheferna måste också vara konsekventa när de förmedlar företagets mål och delmål, men ansvarar dessutom för att kommunicera kring den dagliga verksamheten i företaget. Medarbetarna vill veta exakt vilka uppgifter de ansvarar för, och det är chefernas jobb att leverera den tydligheten. Arbetsgivarna måste se till att de väljer chefer med stark och effektiv kommunikationsförmåga för viktiga positioner.

läs mer

Vi har sammanfattat de viktigaste faktorerna som påverkar medarbetarengagemanget i en lättöverskådlig one pager.

ladda ner one pager

rättvisa och inkludering

Bland det värsta en chef kan göra för engagemanget på arbetsplatsen är att favorisera vissa medarbetare  framför andra. Det kan leda till att de exkluderade medarbetarna känner sig undervärderade och frustrerade och börjar se sig om efter ett annat jobb. En färsk studie visar att ett enda fall av exkludering, även mikroexkludering, kan leda till en produktivitetsminskning på 25 % omedelbart efter händelsen.

Det kan vara svårt att upptäcka och stoppa den här typen av händelser, men arbetsgivaren måste utveckla säkerhetsmekanismer som förebygger orättvis behandling från chefernas sida. Överväg att främja medarbetarengagemanget genom pulsundersökningar eller exitintervjuer där du identifierar potentiella problem eller dåliga chefer, och vidta sedan åtgärder för att förebygga problem i framtiden. Chefsutbildningar där dessa frågor ingår samt tydliga policyer från företagets sida kan bidra till en rättvis arbetsmiljö med lika villkor för alla, en miljö som främjar snarare än hämmar engagemanget hos medarbetarna.

meningsfullt erkännande

För att medarbetarna ska känna sig tillfreds med sina roller och trivas på jobbet är det bra, eller kanske till och med nödvändigt, att de regelbundet får erkännande för sina insatser. Enligt en nyligen genomförd studie har medarbetare som regelbundet ges erkännande 56 % lägre sannolikhet att överväga uppsägning och 73 % lägre sannolikhet att känna sig utbrända på jobbet. Det här är siffror som alla arbetsgivare bör ta till sig.

Företaget som helhet kan se till att vissa typer av erkännande ges, till exempel att det uppmärksammas när en medarbetare arbetat ett visst antal år på företaget. Men det är de som arbetar nära medarbetarna som kan göra störst skillnad. Cheferna kan göra en enorm skillnad när det gäller medarbetarnas upplevelse av erkännande. Det viktiga är att se till att cheferna uppmärksammar alla medarbetare för deras prestationer och ger var och en känsla av tillhörighet, annars kan vissa medarbetare uppleva att de blivit bortglömda eller inte värdesätts av företaget.

karriärutveckling

Som våra undersökningar visar är  utbildnings- och karriärutvecklingsprogram av avgörande betydelse för dagens arbetstagare. Det är inte alla medarbetare som vill avancera till en högre nivå, men alla vill lära och utvecklas. Även om vi rekommenderar att programmen görs tillgängliga för alla medarbetare på företaget, bör cheferna också hålla utkik efter arbetstagare som skulle ha särskilt stort utbyte av dem.

Dina chefer har möjlighet att identifiera varje medarbetares starka och svaga sidor och hålla regelbundna enskilda samtal med dem för att bättre förstå deras karriärmål. Därmed är cheferna de som är bäst lämpade att hjälpa medarbetarna avgöra vilka utbildningsalternativ och avancemangsmöjligheter som passar dem bäst. Den här sortens relation mellan medarbetare och chefer kan göra mycket för engagemanget på arbetsplatsen

En man och en kvinna har ett samtal om karriärvägar.
En man och en kvinna har ett samtal om karriärvägar.

utbildning för att stärka medarbetarengagemanget 

Chefer spelar helt klart en viktig roll för att bygga medarbetarengagemang på hela arbetsplatsen. Du kan dock inte förvänta dig att cheferna ska byta arbetssätt över en natt. Istället måste ni som företag överväga att införa introduktioner för cheferna samt ge dem meningsfull vägledning om engagemangets betydelse. På så sätt kan du säkerställa att cheferna ser medarbetarengagemang som en nyckelfaktor för sina team.

Överväg till exempel att erbjuda cheferna utbildning inom områden som kommunikation eller teambuilding, så att de kan bygga starkare relationer och främja engagemanget i sina team. Cheferna bör också få utbildning om hur man identifierar styrkor och svagheter hos medarbetarna och om strategier för att stärka medarbetarengagemanget. Detta gör det möjligt för cheferna att hjälpa medarbetarna att utvecklas internt på företaget, snarare än att söka nytt jobb för att gå framåt i karriären.

Det viktigaste är dock att se till att dina chefer förstår företagets mål och delmål. När ett nytt program eller en ny policy implementeras är det dessutom viktigt att cheferna får tillräcklig utbildning, så att de förstår programmen och vad de innebär för medarbetarna.

Om ditt företag till exempel inför ett nytt utbildningsprogram bör cheferna veta hur programmet fungerar, vilka medarbetare som får delta och hur de ska hjälpa den som vill anmäla sig.

Tänk på att cheferna ofta har en tung arbetsbörda till vardags. Att få nya uppgifter kan därför upplevas som frustrerande och tidskrävande. Du kan undvika att överbelasta cheferna och samtidigt uppmuntra dem att stärka engagemanget på arbetsplatsen genom att tillhandahålla verktyg som möjliggör en snabb och effektiv hantering av uppgifterna.

Du kan exempelvis överväga att investera i ett verktyg för erkännande. Med rätt verktyg tar det inte mer än några minuter för cheferna att ge medarbetarna erkännande och få dem att känna sig uppskattade. Med denna typ av teknik kan cheferna avsevärt förbättra graden av engagemang i personalstyrkan utan att det behöver generera en massa extra arbete.

Oavsett om du är medveten om det eller ej spelar cheferna redan en avgörande roll för engagemanget på arbetsplatsen. Ditt jobb är att ge dem verktygen och kompetensen de behöver för att göra förbättringar. Första steget i att förverkliga detta är att skaffa sig en djupgående förståelse av de olika faktorer som påverkar medarbetarnas engagemang.

läs mer

Vi har sammanfattat de viktigaste faktorerna som påverkar medarbetarengagemanget i en lättöverskådlig one pager.

ladda ner one pager
författare
Cecilia Mannheimer
Cecilia Mannheimer

cecilia mannheimer

director staffing

håll dig uppdaterad om trender på arbetsmarknaden och få tips om hur du ska attrahera och vårda din personal.

prenumerera på nyhetsbrevet