Att underlätta för nyanlända och långtidsarbetslösa att ta sig in på arbetsmarknaden handlar lika mycket om att underlätta för arbetsgivare att komma i kontakt med den kompetens de söker. Men då måste vi våga se mångfald som den tillgång det är, menar Alaa Angel Abou Jamra, som leder samarbetsprojektet Enklare vägar till jobb.

6b16cf6f9bc443f7b477e76ca7229cee.jpg
6b16cf6f9bc443f7b477e76ca7229cee.jpg

Trots att den totala sysselsättningen ökar och arbetslösheten sjunker är arbetslösheten fortsatt hög bland personer med svag förankring på arbetsmarknaden. Tillväxtverket genomför nu en satsning för att främja modeller för att skapa enkla jobb och enklare vägar till jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa.

Alaa Angel Abou Jamra, Talen attractor på Antenn, leder samarbetsprojektet "Enklare vägar till jobb" och han menar att det finns en stor grupp kandidater som är talangfulla, tillgängliga och som verkligen vill jobba, men som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Nu arbetar han för att underlätta för arbetsgivare och kandidater att mötas.

– Idag talar man ofta om att det är kompetensbrist på arbetsmarknaden, men vi riskerar att missa all den nya kompetens som kommit till Sverige som ett resultat av invandringen. Det finns jobb och det finns kandidater som kan göra dessa jobb, det är vår övertygelse. Vi arbetar därför med matchning och för att skapa de förutsättningar som krävs för att dessa parter ska komma i kontakt med varandra.

När det kommer till så kallade enkla jobb anser Alaa att arbetsgivare ibland skulle tjäna på att se över sina anställningsprocesser. Den svenska arbetsmarknaden är förändrad och varje ny situation kräver nya metoder, säger han.

– Vad vi ser är att arbetsgivarnas kravprofiler ibland kräver arbetslivserfarenhet som inte alltid är relevant för den arbetsuppgift som ska utföras. Många av de enkla jobben kan man lära sig på plats och en förändrad praxis här skulle kunna göra stor skillnad för långtidsarbetslösa och nyanlända.

Ett annat sätt att sänka trösklarna till arbetsmarknaden för de här grupperna skulle kunna vara en vidgad syn på vad som är tillräckliga språkkunskaper och hur man behandlar nyanländas referenser. Alaa fortsätter:

– Att en kandidat ska kunna perfekt svenska kanske inte måste vara ett krav om han eller hon kan göra sig förstådd på engelska. Svenskan kan kandidaten träna upp efter hand.

– Vad gäller de nyanländas referenser kan vi se att det fortfarande finns ett motstånd att höra av sig till kandidaternas tidigare arbetsgivare om de är bosatta i exempelvis Syrien. Även här skulle man med ganska små medel kunna underlätta för nyanlända att ta sig in på arbetsmarknaden, säger han.

Många nyanlända har arbetslivserfarenheter från sina hemländer länder och därmed har de också erfarenhet av andra arbetsformer och arbetsrutiner. Det innebär att de kan bidra med nya perspektiv, tankar och initiativ. Som arbetsgivare har du alltså möjligheten att arbeta mot dina mångfaldsmål samtidigt som du stärker den samlade kompetensen i organisationen, menar Alaa.

– Vi får inte vara rädda för varandras olikheter vad gäller erfarenheter och kunskaper, utan istället se dem som en potential och tillgång. Andra erfarenheter betyder andra kunskaper, och fler kunskaper kommer alltid att berika en arbetsplats.

Alaa tar sig själv som exempel.

– Jag har gjort den resan själv. Jag kom till Sverige för fyra år sedan som civilekonom med lång erfarenhet i chefspositioner. Det var svårt att få det där första jobbet, men så snart jag fick det märkte både jag och min arbetsgivare att min erfarenhet kunde bidra med infallsvinklar i projekten. Därför är jag glad och stolt över att få vara en del av projektet Enklare vägar till jobb, så att fler kandidater, och fler arbetsgivare, kan få mötas.

I skrivande stund har 40 projekt beviljats projektmedel inom ramarna för Tillväxtverkets satsning Enklare vägar till jobb och kompetens.